21 Nisan 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30752

YÖNETMELİK

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinden:

BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Mezuniyet derecesi sıralaması belirlenirken 4,00’lük ortalamanın virgülden sonraki iki hanesine bakılır, eşitlik durumunda virgülden sonraki dört hanesine, eşitlik hali devam ettiğinde ise üniversiteye yerleştirme puanlarına bakılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde fakülte/meslek yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

b) Öğrencinin kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak istemesi.

c) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.

(2) Yatay geçiş yolu ile ayrılan öğrencilerin ilişik kesme süreçlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları doğrultusunda işlem yapılır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilere Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden yatay geçiş işlemleri hariç sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi, öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) Öğrencinin birinci fıkrada belirtilen sebeplerle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda, ücrete ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlişik kesme talebi, eğitim-öğretim yılı için akademik takvimde belirtilen derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar verilmişse ve öğrenci ders seçimi yapmışsa öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25’i kesilir, kalan tutar iade edilir.

b) İlişik kesme talebi, derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra verilmişse ve öğrenci ders seçimi yapmışsa öğrenciye ödemiş olduğu öğrenim ücreti iade edilmez.

c) İlişik kesme işlemi sonunda öğrenci ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinden fazlasını ödemişse fazla olan kısmı öğrenciye iade edilir, eksik kalan kısım var ise öğrencinin ödemesi gerekir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

ç) Ders seçimi ve ödemesini yapmayan öğrencilerden ilişik kesme sürecinde ücret talep edilmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

 15/4/2018

30392