18 Nisan 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30749

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2015 tarihli ve 29476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı:” ibaresi “Öğrenci İşleri Direktörlüğü:” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” ibaresi “Öğrenci İşleri Direktörlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca” ibaresi “Öğrenci İşleri Direktörlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Öğrenciler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “eğitime başladıkları ilk yarıyıl hariç,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Harf notlarının ifade ettikleri başarı katsayıları aşağıda belirtildiği gibidir:

Harf Notu                  Katsayısı

     AA                            4,0

     BA                            3,5

     BB                            3,0

     CB                            2,5

     CC                            2,0

     DC                            1,5

     DD                            1,0

     FF                              0

     G                                -

     K                                -     ”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “33 üncü” ibaresi “26 ncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına” ibaresi “Öğrenci İşleri Direktörlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“g) Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” ibaresi “Öğrenci İşleri Direktörlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya VF” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/9/2015

29476

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/12/2015

29569

2-

28/8/2016

29815

3-

14/4/2018

30391

4-

27/1/2019

30668