8 Nisan 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30739

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi amacına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SAYEM): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Müdürlük: Merkezin Müdürlüğünü,

e) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek tüm eğitim programları, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları, her türlü eserlerin yayımı ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesini, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını sağlamaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin bilgi birikiminin toplumla paylaşılması amacıyla yaşam boyu eğitim programları geliştirmek ve yürütmek.

b) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları her türlü alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.

c) Rektörlüğe bağlı bölümlerde bu amaçla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyonunu sağlamak.

ç) Kaliteli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla mesleki, sosyal ve beceri yaşam boyu eğitim programları düzenlemek, üniversite içi ve üniversite çevresi arasındaki koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

e) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimler açmak veya açtırmak.

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti sunmak, sunulmasına aracılık etmek veya almak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ğ) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

h) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim, sertifika ve benzeri programları; Bologna sürecine ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

ı) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

i) Yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak veya onlar adına eğitim, belgelendirme, basın-yayın, proje, danışmanlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Ayrıca ilgili birimler için de görevlendirmeler yapabilir ve bunu Rektörün bilgisine sunar. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni birimler kurmak.

ğ) Merkezin, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek.

Merkez müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren müdürün görevi ile birlikte sona erer.

Merkez müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak çalışmasından ve işleyişinden Müdüre karşı sorumlu olup bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdüre karşı sorumlu olmak üzere, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programının hazırlanması ve yürütülmesinde, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan hazırlıkların Rektörlüğe sunulmasında Müdüre yardımcı olmak.

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarının oluşturulmasında ve çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasların tespitinde Müdüre yardımcı olmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu azami on bir üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Müdürlüğe değerlendirmelerini aktarmak.

b) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdürlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.