5 Nisan 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30736

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İngilizce yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Türkçe Tezli Yüksek Lisans programlarında ilgili EABDB’nin önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı olmak kaydıyla yabancı dil koşulu aranabilir. Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavları da bu amaçla kullanılabilir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) yabancı dil eşdeğerlik tablosu dikkate alınır. İngilizce dil koşulu gerektiren yüksek lisans programlarında dil yeterliklerini belgeleyemeyen adayların İngilizce dil yeterlikleri Üniversite tarafından yapılacak İngilizce yeterlik sınavı ile tespit edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Özel öğrencilerin, sekiz yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci statüsünde alıp AA, BA veya BB notlarıyla, Hukuk Fakültesi için 80 ve üzeri notlarıyla, başarılı oldukları derslerden en çok lisansüstü eğitimde verilen derslerin % 50’si, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü ders yükü ve kredisi kapsamında kabul edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) EABDB’ler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için programın YÖK'ten kabulü esnasında belirtilmeyip, bu Yönetmelik dışında kalan başvuru koşullarını, bağlı bulundukları Enstitüye önerir. İlgili enstitü kurulunun önerisi, Senato tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Karar ilgili enstitünün ve/veya EABDB’nin resmi internet sayfasında ilân edilir.”

“(11) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, YÖK tarafından ilan edilen süredir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin daha önceki tamamlanmamış lisansüstü programından ders saydırma,  bir veya daha fazla dersten muaf olma durumları 17 nci maddenin birinci fıkrası ve 24 üncü maddenin birinci fıkrasına göre değerlendirilerek EABDB’nin önerisi üzerine, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Seminer, dönem projesi, tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir. Ancak bu derslere kredi değeri verilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bu dersler, programın gerekli ders yüküne ilaveten alınan kredili derslerdir. EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla bu derslerin notları genel not ortalamasından çıkartılabilir ancak not çizelgesinde belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl sonu ders notuna katkısı dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla, başarılı olunan dersler tekrarlanabilir veya EABDB’ce eşdeğer kabul edilen dersler alınabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.”

 “a) (I) Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden kredili derslerde (FF), kredisiz derslerde (U) haline gelir. Ancak bu süre, uzayan hastalık durumunda veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.”

“ç) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. Kredili derslerde (FF), kredisiz derslerde (U) notu gibi işlem görür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yüksek lisans programlarında CB ve CC, doktora programlarında CB koşullu geçer nottur. Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan Anabilim Dalları tarafından yürütülen lisansüstü programlarda koşullu geçme esası uygulanmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tez jürisi, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda jüri üyelerinden en az biri, beş kişiden oluşması durumunda ise ikisi başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmalıdır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezsiz yüksek lisans programında EABDB, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yüksek lisans düzeyinde ders vermiş veya vermekte olan doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Doktora programındaki öğrenciler, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, daha önce alınmamış olması koşuluyla lisans ve yüksek lisans dersleri alabilirler. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/9/2016

29825

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/7/2017

30132