3 Nisan 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30734

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 2793 TEKSTİL-YÜNLÜ DOKUMA KUMAŞLAR-DIŞ GİYİMDE

KULLANILAN-ÖZELLİKLER STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2019/10)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 2793 (Nisan 2017) “Tekstil-Yünlü Kumaşlar-Dış Giyimde Kullanılan-Özellikler” standardının revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standard; dış giyimde kullanılan yünlü dokuma kumaşların tarifini, özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şeklini kapsar.

(2) Bu standard, giyim, aksesuarlarında kullanılan kumaşları (kravatlık vb.) dekorasyon amaçlı kumaşları (döşemelik, perdelik, örtülük vb.) kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ve Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 2793 “Yünlü Kumaşlar-Dış Giyim de Kullanılan Dokunmuş Kumaşlar”  standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 10/4/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS 2793 (Nisan 2017) “Tekstil-Yünlü Kumaşlar-Dış Giyimde Kullanılan-Özellikler” standardı imalat piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 2793 “Tekstil-Yünlü Dokuma Kumaşlar-Dış Giyimde Kullanılan-Özellikler”  standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 2793 (Nisan 2017) “Tekstil-Yünlü Dokuma Kumaşlar-Dış Giyimde Kullanılan-Özellikler ”  standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 2793 (Nisan 2017) “Tekstil-Yünlü Dokuma Kumaşlar-Dış Giyimde Kullanılan-Özellikler” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 2793 (Nisan 2017) “Tekstil-Yünlü Dokuma Kumaşlar-Dış Giyimde Kullanılan-Özellikler” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 4/4/1978 tarihli ve 16249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 2793 “Yünlü Kumaşlar-Dış Giyim de Kullanılan Dokunmuş Kumaşlar” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.