3 Nisan 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30734

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN 10056-1 YAPI ÇELİĞİ-EŞKENAR VE ÇEŞİTKENAR KÖŞEBENTLER-

BÖLÜM 1: BOYUTLAR STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2019/8)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 10056-1 (Mart 2017) “Yapı Çeliği-Eşkenar ve Çeşitkenar Köşebentler-Bölüm 1: Boyutlar” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu Standard, sıcak haddelenmiş eşkenar köşebentler ve çeşitkenar köşebentlerin anma boyutlarının gerekliliklerini kapsar. Bu Standard köşebentler için geçerli değildir. Bu gereklilikler paslanmaz çelikten haddelenen eşkenar köşebentler ve çeşitkenar köşebentler için geçerli değildir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS EN 10056-1 “Yapı çelikleri-L profiller ve köşebentler-
Bölüm 1:Boyutlar” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 20/3/2017 tarihli toplantısında adapte edilen, TS EN 10056-1 (Mart 2017) “Yapı Çeliği-Eşkenar ve Çeşitkenar Köşebentler-Bölüm 1: Boyutlar” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN 10056-1 (Mart 2017) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN 10056-1 (Mart 2017) “Yapı Çeliği-Eşkenar ve Çeşitkenar Köşebentler-Bölüm 1: Boyutlar” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN 10056-1 (Mart 2017) “Yapı Çeliği-Eşkenar ve Çeşitkenar Köşebentler-Bölüm 1: Boyutlar” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN 10056-1 (Mart 2017)  standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: MSG-MS-2016/19)’nin Ek-1’inde yer alan TS EN 10056-1 standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.