3 Nisan 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30734

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN 1765 LASTİK HORTUM TAKIMLARI-AKARYAKIT DOLDURMAK VE

BOŞALTMAK İÇİN-HORTUM TAKIMLARININ ÖZELLİKLERİ

 STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2019/4)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 1765 (Aralık 2016) “Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak için-Hortum Takımlarının Özellikleri” standardın revizyonunun uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu Standard, aromatik bileşik içeriği en fazla % 50 [v/v] olan ham petrol ve diğer sıvı petrol ürünleri de dahil olmak üzere petrol naklinde doldurma ve boşaltma amacıyla kullanılan dört tip karakteristik hortum takımını kapsar. Bu hortum takımları sıvılaştırılmış petrol gazı ve doğal gaz için uygun değildir.

(2) Belirtilen hortum takımları -20 °C ile 82 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir.

(3) Belirtilen hortumların anma delik çapları 50 ila 500 aralığında; hortum iç cidarı düzgün, pürüzlü veya zırhlı ve pürüzlüdür.

(4) Aromatik bileşik miktarı % 50’den (v/v) fazla olan petrol ürünleri için kullanılan hortum takımları bu dökümanın kapsamı dışındadır; ancak, imalatçının istemesi durumunda, gereklilikler bu tür hortumlar için de esas olarak alınabilir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS EN 1765 “Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak için-Hortum Takımlarının Özellikleri” (Ocak 2011) standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 9/12/2016 tarihli toplantısında adapte edilen, TS EN 1765 (Aralık 2016) “Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak için-Hortum Takımlarının Özellikleri” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN 1765 (Aralık 2016) “Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak için-Hortum Takımlarının Özellikleri” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS EN 1765 (Aralık 2016) “Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak için-Hortum Takımlarının Özellikleri” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN 1765 (Aralık 2016) “Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak için-Hortum Takımlarının Özellikleri” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN 1765 (Aralık 2016) “Lastik Hortum Takımları-Akaryakıt Doldurmak ve Boşaltmak için-Hortum Takımlarının Özellikleri” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 20/1/2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: MSG-MS-2016/19)’nin Ek-1’inde yer alan TS EN 1765 standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.