28 Mart 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30728

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2012 tarihli ve 28357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ile yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen kayıt yeniletme süresi içinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders alma formunu doldurarak alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi danışman onayından sonra kesinleşmiş olup, kayıt iş ve işlemleri ile ilgili tüm sorumluluklar öğrenciye aittir.”

“a) Üst sınıftan ders almak isteyen öğrenciler, genel not ortalaması 2.50’nin üzerinde olmak koşuluyla bir üst sınıftan ders alabilir. Birinci sınıf öğrencileri üst dönemlerden ders alamaz. Ancak bu öğrencilerden muafiyet talebinde bulunanlar, azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla muaf tutuldukları kredi kadar üst sınıflardan ders alabilir. Üst sınıflardan ders alabilmek için ilgili programın söz konusu dönemlerinde öğrenci bulunması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Bütünleme sınavı, dersin dönem sonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler için açılan ve dönem sonu sınavının yerini tutan sınavdır. Bütünleme sınavları, yarıyıl esasına göre eğitim yapılan programlarda yarıyıl sonunda, yıl esasına göre eğitim yapılan programlarda ise yıl sonunda olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavlarının sonuçları, dersin öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihe kadar öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alan ve bu derslerden başarılı olan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada % 10’a (yüzde on) giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için Cumhurbaşkanınca belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.”

“(5) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak öğrencilerle ilgili usul ve esasalar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenciler kendi isteğiyle kayıt sildirme talebini yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına vererek kayıtlarını sildirebilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrencilerden, kayıtlı oldukları programın mezuniyet koşullarını normal öğrenim süresi içerisinde sağlayan, herhangi bir disiplin cezası almayan ve mezuniyet derecesi 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar ise üstün onur öğrencisi olurlar. Bu bilgi öğrencilerin diplomalarında belirtilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/7/2012

28357

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/3/2018

30348