25 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30725

YÖNETMELİK

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2018 tarihli ve 30603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü; Tıp Fakültesinde devamlı statüde görev yapan tıp doktoru öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdür Yardımcısı; Merkez Müdürünün önerisi üzerine Tıp Fakültesinde devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından; gerek görüldüğü hallerde Üniversitenin diğer fakültelerinin öğretim üyeleri arasından veya öğretim üyesi olmayıp istenen teknik/akademik özellikleri taşıyan tıp doktorları arasından en az 4 (dört) öğretim üyesi Rektör tarafından 3 yıl için Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdür Yardımcılığının süresi, kendilerini öneren Merkez Müdürünün süresi ile beraber sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü ve merkez müdür yardımcılarını süresinden önce değiştirebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/11/2018

30603