21 Mart 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30721

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2012 tarihli ve 28376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Okulu Yönetmeliğinin adı “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında yapılacak olan Yaz Öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Yaz Öğretiminde yapılan eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan “Yaz Okulunun amaçları şunlardır:” ibaresi “Yaz Öğretiminin amaçları şunlardır:” olarak değiştirilmiştir.

“Yaz Öğretiminin amaçları”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Enstitünün lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmesi gereken yarıyıllarda açılmaması ve Yaz Öğretimine ötelenmesi mümkün değildir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Yaz Öğretiminin başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde Enstitü Senatosu tarafından belirlenir. Yaz Öğretiminde öğretim süresi altı haftadır. Bu süre Yaz Öğretimi final sınavlarını da kapsar. Yaz Öğretiminde açılan her ders için, bir yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfını bitirmiş, dil yeterliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan lisans veya lisansüstü öğrencileri de Yaz Öğretiminde ders alabilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yaz Öğretiminde öğrenciler ön koşullu ve yan koşullu derslerin koşullarını sağlamaları durumunda bu dersleri alabilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yaz Öğretiminde kayıt işlemi bir bütündür. Ders seçme, danışman onayı ve Yaz Öğretimi ücreti ödeme işlemlerinden birisini tamamlamayan öğrencilerin Yaz Öğretimi kayıtları iptal edilir. Yaz Öğretimi kayıt işlemleri akademik takvimde belirlenen tarihler içinde tamamlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Her Yaz Öğretiminde toplam en fazla dokuz kredilik ders alınabilir.

(2) Yaz Öğretiminde alınan dersler için ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme işlemi uygulanmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Enstitü dışından ders alma

MADDE 12 – (1) Lisans Programı Öğrencileri için:

a) Dersin alınacağı yükseköğretim kurumundaki programın eğitim dilinin %30-%100 İngilizce olması ve alınacak olan dersin müfredatta (eğitim planında) İngilizce verildiğinin belirtilmiş olması,

b) Öğrencinin danışmanının ve bölüm başkanlığının uygun bulması,

c) Öğrencinin kayıt yaptırdığı yılda, dersin alınacağı yükseköğretim kurumundaki lisans programı taban puanının, öğrencinin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kayıtlı bulunduğu programın o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması,

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak olan derslerin toplam yerel kredisi, öğrencinin kayıtlı olduğu programın müfredatındaki derslerin toplam yerel kredisinin %20’sini geçmemesi koşulu ile alınabilir.

(2) Lisansüstü Programı Öğrencileri için: Dersin alınacağı yükseköğretim kurumundaki programın eğitim dilinin %100 İngilizce olması koşulu ile Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun bulunan ve Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen dersler alınabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin eşdeğerlik işlemi ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaz Öğretiminde açılması öngörülen lisans ve lisansüstü dersleri

MADDE 14 – (1) Yaz Öğretiminde açılması öngörülen lisans ve lisansüstü dersler akademik birimler tarafından en geç bahar döneminin ilk iki haftası içinde belirlenir. Yaz Öğretimi ilanı, bu bilgiler esas alınarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak ilan edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Yaz Öğretiminde yer alan derslerin açılabilmesi için öğrenci sayıları lisans programlarında en az beş, lisansüstü programlarda ise en az üç olmalıdır. Kayıtlar sonunda yeterli sayıya ulaşmayan dersler kapatılır. Öğrenci sayısı otuzu aşmadıkça aynı ders için yeni bir şube açılamaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Yaz Öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümleri uygulanır. Misafir öğretim üyelerinin verebilecekleri ders sayıları ve diğer işlemler sözleşme hükümlerinde yer alır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Geçerli bir nedenle öğrencinin isteği üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile Yaz Öğretimi kaydı iptal edilebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Yaz Öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, dersi veren öğretim elemanı tarafından 22/1/2017 tarihli ve 29956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile 23/9/2018 tarihli ve 30544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. Yaz Öğretiminde alınan dersler ve notları, not döküm belgesinde “Yaz Öğretimi” adı altında açılacak bir bölümde gösterilerek bir önceki yarıyılın genel not ortalaması ile birleştirilir. Yaz Öğretimi yarıyıldan ve azami süreden sayılmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği uyarınca ders tekrarı durumunda olan öğrencilerin Yaz Öğretimi sonunda genel not ortalamalarını 1,80’e çıkarmaları durumunda ders tekrarı zorunluluğu kalkar.

(2) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi kapsamında olan öğrenciler, istemeleri durumunda ek sınav haklarını kullanmayıp Yaz Öğretimine devam ederek mezun olabilirler.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri, Enstitü Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/8/2012

28376

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/12/2012

28488