20 Mart 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30720

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ SAĞLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız, diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Hastane Müdürü: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

d) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Merkez Müdürü/Başhekim: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek, diş hekimi ve yardımcı personellerinin pratik ve teorik eğitiminin yapılabilmesi için olanak sağlamak, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fakülteleri ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin bünyesinde; diş hekimliği uzmanlık alanlarında tedavi protokolleri kapsamında girişimsel olmayan tedaviler ve girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde iş birliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce Rektör tarafından görevden alınabilir. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyacın tespiti, temini için gerekli tedbirleri almak, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre komisyonlara başkanlık etmek.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

ç) Bütçe ve idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

e) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek.

f) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.

g) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Dekan, Müdür ve Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilecek beş öğretim üyesi olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Dekanın Müdür olarak görevlendirilmesi halinde Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Ayrıca, Merkez Müdürü tarafından raportör üye olarak Merkezde görevli bir idari yönetici (hastane müdürü) personel görevlendirilir.

 (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, Rektörün veya yetki verdiği Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında toplanır. Dekan veya Merkez Müdürünün talebi, Rektörün çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ve diğer üniversitelerin Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli olan öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki Merkezin faaliyet alanlarında eğitimi ve çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az üç en fazla yedi kişiden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü

MADDE 13 – (1) Hastane Müdürü; dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olup, en az üç yılı hastane yönetim hizmetlerinde çalışarak geçirmiş beş yıllık devlet memurluğu tecrübesi olan adaylar arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Merkez Müdürünün görev ve sorumluluk alanlarında Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yapar.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.