20 Mart 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30720

YÖNETMELİK

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulunca oluşturulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) İşletme, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında; organizasyon yapmak, yarışmalar düzenlemek, alana ilişkin yetenek belirleme, bu kapsamda yapılacak değerlendirme çalışmaları ile özel yetenek sınavlarını organize etmek, her seviyede kurslar açmak, kültür kongre merkezi, platolar ile diğer salonları eğitim ve ticari olarak kullanmak ve bu amaçla platoları, kültür ve kongre merkezleri ile diğer salonları işletmek, grafik tasarımı, afiş-broşür, sergi, fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekan düzenlemeleri, birimlerin faaliyet alanı ile ilgili tanıtım ve reklam filmleri, senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, reklam, ilan, yayın, röleve, restorasyon, radyo-TV, resim, heykel, müzikli oyunlar ve tiyatro oyunları yazılması, sahnelenmesi, bale ve tiyatro temsilleri ile konser ve resitaller düzenlemek, sergi ve benzeri hizmetleri yapmak.

b) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek proje hazırlama, değerlendirme ve geliştirme, rapor hazırlama, danışmanlık hizmetleri, kültür, sanat, sertifika, test, anket, tanıtım programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak; eğitici-öğretici seminer, kongre, konferans, sempozyum hizmetleri, plan, proje uygulama, deney, fizibilite çalışmaları, süreç değerlendirmesi yapmak ve geliştirilmesini sağlamak; kalite kontrolü, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporları düzenlemek; iş ölçme, değerlendirme ve organizasyonu ile bunlara ilişkin işler yapmak.

c) Sosyal bilimlerle ilgili fizibilite etüdü, proje değerlendirme ve geliştirme, iş organizasyonu, danışmanlık, yabancı dil, çeviri, bilgi işlem, sosyal bilimler ve diğer eğitim programları ile ilgili iş ve hizmetlere ilişkin basım ve yayım yapmak.

ç) Eğitim-öğretim hizmetlerinin gerektirdiği her türlü basılı malzeme, görsel-işitsel eğitim materyalleri, bilgisayar ve televizyon-radyo programları, yardımcı ders ve test malzemeleri, deney ve uygulamaya ilişkin her türlü eğitici, öğretici, tanıtıcı malzeme ile kitlerin üretilmesi, çoğaltılması, dağıtılması, satılması, kiralanması, uygulanması ile bunlara ilişkin işleri ve benzeri hizmetleri yapmak.

d) Gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek müzik aletlerini yapmak, müzik aletleri ile ilgili akort ayarları ve bakım onarım hizmetleri yapmak.

e) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünlerin pazarlanması ve satılması için kampüs içinde veya dışında satış ve teşhir yerleri açmak veya kiralamak.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) İşletmenin yönetim organı olan Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, meslek yüksekokulu ve yüksekokul müdürleri ile diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, başkanın çağrısı üzerine ve çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde rektör yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, meslek yüksekokulu, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.