19 Mart 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30719

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK

VE MATEMATİK (STEM) EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MŞÜ-STEM): Muş Alparslan Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı, akademik programlarla işbirliği içerisinde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim desteği vermek, eğitim programları düzenlemek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, proje desteği vermek, projelere ilişkin hizmetler vermek ve bu şekilde Üniversitenin ulusal ve uluslararası kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacı doğrultusunda; kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda STEM eğitim programları planlar, STEM eğitimi ile ilgili öğretim materyali hazırlar.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde STEM eğitim ve uygulamaları ile ilgili kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar, kongreler ve yarışmalar düzenler, proje ve danışmanlık hizmetleri sunar.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bilim merkezlerinin, müzelerin, çocuk üniversitelerinin kurulmasına, planlanmasına yardım etmek ve danışmanlık yapmak.

ç) STEM eğitimi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetlerde bulunmak.

d) Üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki bağlantıyı güçlendirici STEM eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

e) STEM eğitim uygulama ve araştırmaları üzerine katılımcıların becerilerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve başarılı kişilere sertifika vererek hizmet sunmak.

f) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik olarak STEM eğitim ve seminer programları düzenlemek.

g) STEM eğitim kapsamında, Rektörlük tarafından uygun görülen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek.

ğ) Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı birimlerle STEM eğitimi kapsamında araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve işbirliği içinde çalışmak.

h) STEM alanında yeni eğitim modelleri ile birlikte yeni STEM programları geliştirmek.

ı) STEM eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası dergi ve kitap çalışmaları yapmak.

i) Medya kuruluşlarıyla işbirliği içinde programlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri veya öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim üyesi veya öğretim elemanları arasından önereceği iki kişi, Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerektiğinde Müdür ve Müdür yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği yetkisi dâhilindeki görevlendirmeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli malzemelerin talep işlemlerini yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istendiği takdirde Merkezin işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkez çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının değerlendirilmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün, Üniversitenin öğretim elemanları arasından önereceği sekiz aday içerisinden Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört öğretim üyesi veya öğretim elemanı dâhil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az dört kez olağan toplantı yapar. Ancak gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve toplantıda kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin STEM eğitim programlarını planlamak, işbirliği ve iş bölümü çerçevesinde faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin esasları kararlaştırmak.

b) STEM eğitim merkezinin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Müdürün, STEM eğitim merkezinin yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ç) Gerekli gördüğü hallerde, Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda geçici çalışma grupları kurmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde, Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en fazla yirmi beş kişiden oluşur. Danışma Kuruluna Rektör, Rektörün olmadığı durumlarda ise Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Rektörün uygun gördüğü bir tarihte Müdürün çağrısıyla toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak ve tavsiye niteliğinde görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.