19 Mart 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30719

YÖNETMELİK

Munzur Üniversitesinden:

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Munzur Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Munzur Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İleri teknolojinin vazgeçilemez stratejik hammadde kaynağı olan nadir toprak elementlerinin ülkemizde bilinen cevherleşme sahalarının bilimsel yöntemlerle incelenmesi, cevherleşmelerin oluşum mekanizmalarının ortaya konulması, jeolojik/jeodinamik modellerin geliştirilmesi ve bu bilgiler ışığında potansiyel olabilecek sahaların araştırılmasını sağlamak.

b) Mevcut cevherleşme sahalarından temin edilecek örnek ve minerallerden ekonomik ve çevreye zarar vermeyen kimyasal yöntemlerle nadir toprak elementlerinin kazanılması ve zenginleştirilmesi üzerine bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

c) Zenginleştirilecek olan nadir toprak elementlerinin metalurjik çalışmalarda kullanılmasına ve yüksek katma değerli yeni ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Ülke olarak 2023 ve sonraki ulusal hedeflerimiz kapsamında artırılması planlanan yerli ve milli savunma sanayi gibi ileri teknolojik faaliyetler için ihtiyaç duyulacak kritik öneme sahip bu hammadde kaynağının araştırılmasına ilaveten geleceğe yönelik üretim stratejilerinin oluşturulması ve rasyonel ekonomik politikaların belirlenmesine öncülük etmek.

d) Nadir toprak elementlerinin uluslararası politikalar üzerinde var olan stratejik gücü ve günümüzde sürekli değişen dış politika dengeleri göz önüne alınarak, ülkemizin gelecekte dışa bağımlı olmadan kendi hammadde ihtiyacını karşılayabilmesine bilimsel katkıda bulunmak.

e) Yapılması planlanan jeolojik, kimyasal, metalurjik ve uluslararası politika çalışmaları kapsamında ülkemizdeki Maden Tetkik Arama Kurumu Genel Müdürlüğü (MTA), Eti Maden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve benzeri ilgili diğer kuruluşlar ve uluslararası çalışma grupları ile bilimsel işbirliği sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Jeolojik ve jeodinamik modelleme çalışmaları ile hedef olarak belirlenecek alanlarda jeokimyasal prospeksiyon çalışmaları ile uygulamalı araştırma ve incelemeler yapmak, ilgili kurumlar (MTA, Eti Maden ve benzeri) tarafından yapılabilecek çalışmalara bilimsel danışmanlık desteği sağlamak.

b) Mevcut veya yeni tespit edilecek olan cevherleşme sahalarında temin edilecek örneklerden nadir toprak elementlerinin kimyasal yöntemler ile zenginleştirilmesine ve metalurjik çalışmalarda kullanılmasına yönelik laboratuvarlar kurmak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

c) Amaca uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak; konu ile ilgili sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırma yaparak sonuçlarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi ve broşür basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak, çalışma alanı ile ilgili yayınları takip ve temin etmek.

f) Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun süreli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını hazırlamak; Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkeze ait laboratuvarların amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini, laboratuvarların bütün etkinliklerinin gözetim ve denetimlerinin yapılmasını ve sonuçlarının alınmasını sağlamak.

e) Merkeze ait laboratuvarların bütçe, ödenek ve personel ihtiyacını Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak gerekçesi ile birlikte Rektöre sunmak.

(2) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunan en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yardımcıları aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür. Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak ve yürütmek.

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

ç) Personel ihtiyacını belirlemek.

d) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu ve görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve/veya diğer kurum ve kuruluşların uzman elemanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

b) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

c) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.