12 Mart 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30712

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/10/2016 tarihli ve 29861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Staj

MADDE 45/A - (1) Lisansüstü programlarda isteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrenciler, danışman onayıyla birlikte staj yapmak istedikleri yeri, tarihini ve süresini belirleyerek bir dilekçe ile ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurur. Bu talep anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) İsteğe bağlı staj yapacak öğrencilerin tez aşamasına geçmiş ve tez konusu enstitü tarafından onaylanmış olması gerekir. İsteğe bağlı staj yapacak öğrencilerin 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun ilgili maddesince ödenmesi gereken iş kazası ve meslek hastalığı sigortası her öğrenci için bir kez olmak kaydı ile en fazla altı aya kadar Üniversite bütçesinden karşılanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/10/2016

29861