12 Mart 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30712

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini (YÖÇAUM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Eğitim/Öğretim kalitesini iyileştirme konusunda araştırmalar yapmak.

b) Yükseköğretim konusunda geçerli/güncel kalite standartlarını incelemek, performans ölçütlerini değerlendirmek ve ülkemiz gereklerine uygun standartlar ve ölçütler geliştirmek konusunda çalışmalar yapmak.

c) Yükseköğretimde Ar-Ge çalışmaları için gerekli ortamla ilgili değerlendirmeler yapmak ve uygulanabilir modeller geliştirmek.

ç) Üniversitelerin mukayese edilebilmelerine yönelik gerçekçi modeller geliştirmek.

d) Üniversite sanayi işbirliğine yönelik kolaylaştırıcılık yapmak.

e) Kamu ile işbirliğini geliştirme konusunda kolaylaştırıcılık yapmak.

f) Üniversitedeki eğitim ve araştırmalara katkıda bulunan akademisyenlere ödül vermek.

g) Yükseköğretim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak; dersler vermek ve seminer, sempozyum, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek, bilimsel incelemeler yapmak ve bulguları yorumlamak, disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve uygulamalar yapmak ve bilgi üretmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek.

b) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmalar için gerektiğinde, Üniversite içinden ve dışından akademisyenlerden ve ilgili kamu ve özel kurum/kuruluşlardan konu ile ilgili kişilerden çalışma birimleri oluşturmak.

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenlemek.

ç) Yapılan tüm çalışmaları Türkçe ve yabancı dillerde yayınlamak ve tüm paydaşlarla paylaşmak.

d) Merkeze ait süreli yayınlar hazırlamak.

e) Yükseköğretim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak; dersler vermek ve seminer, sempozyum, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek.

f) İstekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde, diğer üniversiteler, kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ğ) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından önereceği altı kişiden üçünü müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil tayin eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz. Altı ayı geçen vekâlet durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu Müdür ve müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam sekiz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı olmak.

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

ç) Proje konularını tespit etmek.

d) Merkezin araştırma ve uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, başkanlarını görevlendirmek ve çalışma esaslarını inceleyip onaylamak.

e) Araştırma Merkezinin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve salt çoğunluğun kararıyla üyeliklerine son vermek.

g) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; en fazla on beş kişiden oluşur. Her iki ayda bir kez Müdürünün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak.

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda öneriler geliştirmek, destek sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.