11 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30711

YÖNETMELİK

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; kadın sorunlarını bölgesel ve ulusal bazda incelemek, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılarak kadın rollerine ilişkin araştırmalarda bulunmak ve çözüm önerileri sunmak, kadın konusuna duyarlı çalışmalar yapan kurumlarla iş birliği içerisinde panel, sempozyum ve kurslar düzenlemek, Üniversite bünyesinde yürütülecek ilgili projelere destek vermek, Çankırı ilinde kadın konusunda duyarlılığı arttırmak için yerel kurumlarla koordineli çalışarak etkinlikler düzenlemek, Çankırı ili içerisinde kadın eğitimi, istihdamı ve toplumsal sorunları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek, Çankırı’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları kamu kurumları, halk ve üniversite iş birliğini sağlayacak projeler üretmek ve konuya duyarlılığı pekiştirecek yayınlar üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadınla ilgili toplumsal cinsiyet, eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasal katılım, ekonomik üretim gibi konularda araştırmalar yapmak.

b) Çankırı ili bünyesinde kadınların eğitim, istihdam, toplumsal, kültürel sorunlarının çözümü için öneriler geliştirmek ve projeler üretmek.

c) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar sonrasında kadın sorunlarının çözümüne ilişkin elde edilen bilgilerin yapılan yayınlar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak.

ç) Kadın ile ilgili konularda üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın ile ilgili her alanda bilimsel araştırmalar yaparak projeler üretmek ve yapılan projeleri desteklemek.

d) Öncelikle Çankırı bölgesinde, toplumsal yaşamda kadınları daha görünür ve daha etkin kılmak, hayata daha sıkı tutunmalarını ve kadın-erkek eşitliğini vurgulayacak çalışmalar yapmak ve sonrasında bu çalışmaları ulusal platforma yaymak.

e) Çankırı ili bünyesinde kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde panel, sempozyum, kongre gibi etkinlikler düzenleyerek halk ile üniversite arasındaki iletişimi sağlamak.

f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak yapılan panel, sempozyum, kongre gibi etkinliklerle karşılıklı bilgi etkileşiminde bulunmak ve ortaklıklar kurmak.

g) Kadınların haklarını öğrenmesi, kadın haklarının korunması, toplumsal cinsiyet rollerinin çözülmesine yönelik çalışmalar yaparak kadınların eğitim, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik alanlardaki talep ve etkinliklerini desteklemek.

ğ) Kadın ile ilgili çeşitli konularda seminerler düzenlemek.

h) Merkezin amacında belirtilen konularda dergi, makale, broşür, kitap, poster ve benzeri materyalleri oluşturarak yayımlamak.

ı) Merkezin amacına yönelik ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek ve aynı şekilde düzenlenen etkinliklere katılmak.

i) Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak.

c) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen altı öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek.

b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

c) Proje konularını tespit etmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

d) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla oniki kişiden oluşur. Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak.

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçların gerçekleştirilmesi konusunda danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.