11 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30711

YÖNETMELİK

Çankırı Karatekin Üniversitesinden:

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GELENEKLİ TÜRK EL SANATLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çankırı Karatekin Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Gelenekli Türk el sanatlarının geçirdiği evrimi inceleyerek estetik, bilimsel ve teknolojik açıdan doküman hazırlamak.

b) Gelenekli Türk el sanatlarının bakım (konservasyon), onarım (restorasyon) ve aslına uygun olarak çoğaltmak (reprodüksiyon) üzerinde araştırmalar yapmak.

c) Geleneksel yöntemle ürün veren ustaları, yeni üretim yapan ve özgün çağdaş çizgide yol alan ustaları desteklemek ve pazar sağlamak.

ç) Sanat-teknik-bilim koordinasyonu yolu ile gelenekli Türk el sanatlarının eğitimine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

d) Gelenekli Türk el sanatları alanında çalışan ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte her türlü etkinlikler yapmak, ulusal ve uluslararası oluşumlara üye olarak aktif rol almak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) "Gelenekli Türk El Sanatları Uzmanlık Kitaplığı" kurarak, bu daldaki yayınları derlemek, araştırmacılar için kaynak merkez konumuna gelmek.

b) El sanatlarının kaynaklarını ve günümüzdeki verilerini incelemek ve tespit etmek.

c) "Gelenekli Türk El Sanatları Belgeliği"ni kurarak çağdaş bir sistematikle geliştirilmiş gözlem fişleri aracılığıyla, fotoğraf, slide, akar film, çizim ve benzerlerini kullanarak eserlerin dokümantasyonunu yapmak.

ç) "Gelenekli Türk El Sanatları Konservasyon Atölyesi", "Gelenekli Türk El Sanatları Restorasyon Atölyesi", "Gelenekli Türk El Sanatları Reprodüksiyon Atölyesi" ve "Dizayn Stüdyosu" kurarak el sanatlarının bakım, onarım ve aslına uygun çoğaltmalarını yapmak, özgün biçimler yaratılmasına yardımcı olmak.

d) Gelenekli Türk el sanatları dallarında yarışmalar, karma ve kişisel sergiler, defileler, kermesler, fuarlar düzenlemek.

e) Plaket, mansiyon ve benzeri ödüller vererek usta ve sanatçıları gelenekli Türk el sanatlarının geliştirilmesi ve geleceğe taşınması adına teşvik etmek.

f) Kataloglar hazırlayarak sanatçının tanınmasına ve tanıtılmasına yardımcı olmak.

g) Panel, açık oturum, sempozyum ve kongreler düzenleyerek, kitap, atlas ve benzeri yayınlar yaparak el sanatları eğitiminde etkin rol oynamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde gelenekli Türk el sanatları alanında çalışan resmi ve özel kurumlarla birlikte her türlü etkinliklerde görev almak.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde gelenekli Türk el sanatları alanında faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlara üye olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi kadrolu öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Müdür yardımcılarını ve yönetim kurulu üyelerini belirlemek ve Rektör onayına sunmak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

e) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

f) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ile programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on iki kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.