11 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30711

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ PAZARLAMA VE NÖROPAZARLAMA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PANUM) yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PANUM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (PANUM): Altınbaş Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili pazarlama ve nöropazarlama odaklı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bilimsel deneyler gerçekleştirmek.

b) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili akademisyen, araştırmacı ve öğrenciler ile birlikte uygulamalar gerçekleştirmek.

c) Merkez tarafından elde edilen bulguların kamuoyu ile paylaşması amacıyla akademik mecralarda, görsel ve yazılı basında veya web sayfalarında paylaşımlarda bulunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ağlarına katılmak, gerektiğinde bu tür ağlar oluşturmak veya bu tür ağların oluşumuna katkıda bulunmak, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili kişilerin bu bilimsel ağlara katılımını teşvik etmek.

d) Merkez bünyesinde bilimsel faaliyetlerin yürütmeleri için gerekli araştırma ortamını oluşturmak ve bunların faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde yürütebilmeleri için gerekli koşulları sağlamak ve tedbirler almak.

e) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda kamuya, özel kuruluşlara veya vakıf/sosyal toplum kuruluşları gibi kâr amacı gütmeyen kurumlara yönelik çözümler üretmek ve bu çözümlerin gizliliğini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere, çalışma alanları ile ilgili konularda eğitim vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, akademik yayın yapmak, faaliyet konularına giren alanlarda gerçekleştirilen etkinliklere katılmak.

b) Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere kurs, seminer, konferans, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Faaliyet alanlarında gerçekleştirilecek bilimsel etkinlikler yoluyla toplumsal duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak, önerilecek çeşitli politikalar yoluyla toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve yürütülen veya yürütülmüş politikaları değerlendirmek.

ç) Faaliyet alanları ile ilgili olarak, uluslararası bilimsel ağlara ve uluslararası projelere katılmak, uluslararası işbirlikleri geliştirmek.

d) Faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, diğer üniversiteler, gerçek ve tüzel kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum temsilcileri ile işbirlikleri oluşturmak, çalışmalar sürdürmek, bu kurumların ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, proje ve benzeri çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek.

e) Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda çeşitli mecraları kullanarak ulusal ve uluslararası yayım yapmak, süreli yayımlar çıkarmak, çalışma tebliğleri yayımlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda, çalışma alanları ile ilgili insan gücü ve donanımı en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer çalışmalarda bulunmak, yeni veya geliştirilmiş çalışma alanlarının oluşturulması için Danışma Kurulunun görüşlerine başvurmak.

ğ) Merkezin temel faaliyet alanı olan Pazarlama ve Nöropazarlama ile ilgili araştırma, uygulama ve danışmanlık konularında disiplinler arası işbirliğini esas almak ve bu doğrultuda Merkez faaliyetlerini yürütürken işletme, psikoloji, sosyoloji, uluslararası ticaret, finans, güzel sanatlar ve reklamcılık gibi disiplinlerden bilim insanlarının katkıda bulunacakları bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin araştırma ve faaliyet alanıyla ilgili, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine, Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişi, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağan dışı toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

d) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

g) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ğ) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında toplam yedi üyeden oluşur. Müdür dışındaki altı üye, Merkezin araştırma ve faaliyet alanına giren konularda çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri ve/veya Üniversite dışından Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, olağan olarak ayda bir defa veya gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle işbirliği içinde çalışmak.

(2) Çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdür ile işbirliği içinde kararlaştırmak.

(3) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak.

(4) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

(5) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.    

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin araştırma ve faaliyetiyle ilgili alanlarda deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları/idari personel ve alana yönelik uluslararası araştırma ve çalışmalarıyla tanınan bilim insanları, araştırmacılar ve yöneticiler ile kurum ve kuruluşlarda görev yapan veya bağımsız olarak çalışan uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en az altı, en fazla sekiz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektörün daveti/talebi üzerine ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

(3) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(4) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Danışma Kurulu görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirir. Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Araç, gereç, ekipman ve demirbaş

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından gerçekleştirilen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar ile Merkeze bağış yoluyla gelecek olan her türlü demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Faaliyetlerden elde edilecek gelirler

MADDE 17 – (1) Merkezin faaliyetleri sonucu elde edilecek gelirlerin kaydı ve harcanması Üniversitenin mevcut mevzuatı doğrultusunda yapılır. Gelirlerin, öncelikle Merkezin çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda harcanması esastır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen ya da tümüyle Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.