11 Mart 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30711

YÖNETMELİK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA VE

MEZUN İZLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AİÇÜ-KARMER): Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversitenin ve Türkiye’nin koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlamak.

b) Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası istihdam imkânlarını artırmak amacıyla mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

c) Ağrı ili ve çevresindeki işletmelerin verimlilik ve sürdürülebilirlik çabalarına destek olmak.

ç) Üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmak.

d) Merkezin faaliyetlerini ve bu alandaki birikimlerini, ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

e) Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.

f) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

g) Üniversite mezunları için Mezun Bilgi Sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmak, kariyer planlama konusunda rehberlik etmek, istihdam bilgileri ve başarı durumlarını takip ederek Üniversite öğrencilerine yönelik kariyer planlama ve uygulama süreçlerine destek sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile kariyer danışmanlığı alanında yurt içinde ve yurt dışında, uygulama, araştırma ve inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak üniversite giriş sınavlarında öğrenci tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

c) Üniversiteye giriş sınavları sonrasında öğrencilere yüz yüze veya internet üzerinden tercih rehberliği yapmak.

ç) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya dönük çalışmalar planlamak ve uygulamak.

e) Üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer basamakları oluşturmalarına yardımcı olmak.

f) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek, mezunlar ile işbirliği içerisinde bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının da katılımlarını sağlamak.

g) Eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere öğrenci bilgi bankası, iş-işyeri bilgi bankası ve kariyer planlama rehberi oluşturmak.

ğ) Üniversite öğrencileri, personeli ve ailelerine yönelik internet üzerinden kariyer danışmalık hizmeti sunmak.

h) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sunmak.

ı) Üniversite mezunlarını istihdam etmek için talepte bulunan veya bulunma potansiyeline sahip olan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları arasında bağlantılar kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek sağlamak.

i) Yurt içi ve yurt dışı eğitim imkânlarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğrencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

j) Hizmetlerin planlanması ve sunulmasında kamu, özel kurum/kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak.

k) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

l) Faaliyet alanlarına yönelik basılı/elektronik dergi, broşür, bülten ve benzeri yayınlar yapmak.

m) Kariyer planlamasını üniversiteye giriş öncesini, öğrencilik sürecini ve mezuniyet sonrasını kapsayan, aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak belirlenen amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

n) Özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara dönük teknik bilgilendirme yapmak.

o) Merkezin amaçları doğrultusunda internet sayfaları ve portallar  oluşturmak.

ö) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara Merkezin amacı doğrultusunda iş gezileri düzenlemek.

p) Merkezin amacı ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

r) Öğrenciler, mezunlar ve personelin kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya proje ortağı olmak.

s) Mezun Bilgi Sisteminin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitmeden önce görevden alabilir.

(2) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, üç yıl için Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür ve vekâlet görevini yerine getiren yardımcıları kendileri ile ilgili konularda Yönetim Kurulunda oy kullanamaz.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve gerekli durumlarda önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur ve aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının ve gerekli hizmet birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili diğer kariyer merkezleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları birimleriyle işbirliği yapmak.

d) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek, yıllık çalışma plan ve program taslağını hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra Rektör onayına sunmak.

e) Her öğretim yılı sonunda veya Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki çalışma  raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı, tam zamanlı çalışacakları, gönüllü uzmanları ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyeler ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki önerileri değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından aşağıdaki alanlarda görev yapanlardan seçilen ve üç yıl için görevlendirilen en az yedi, en fazla dokuz üyeden oluşur:

a) Akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri.

b) Öğrenci Konseyi Başkanı.

c) İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri.

ç)  Üniversite araştırma görevlisi temsilcisi.

d) Lisansüstü programlardan öğrenci temsilcisi.

e) Lisans ya da ön lisans mezunlarından bir temsilci.

(2) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kuruluna Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen rektör yardımcısı başkanlık yapar. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Danışma Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup, kararları istişarî niteliktedir. Danışma Kurulunun görevi, Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili önerilerde bulunmak ve değerlendirmeler yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer temsilcileri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer öğretim elemanı, Müdürün teklifi ile kariyer temsilcisi olarak akademik birim amirleri tarafından belirlenir.

(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda alır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Araç, gereç, ekipman ve demirbaş

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaşlar ile Merkeze bağış yoluyla gelecek olan her türlü demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.