10 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30710

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ OTİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıdaki hizmetleri sağlamaktır:

a) Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini yürütmek.

b) Otizm spektrum bozukluğu alanında referans tanı ve tedavi merkezi olmak.

c) Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili tüm alanlarda eğitim vermek.

ç) Otizmin nörobiyolojik, gelişimsel ve genetik temellerini araştırmak; yeni tanı ve tedavi olanakları  geliştirmek üzere araştırma laboratuvarları kurmak.

d) Merkezin faaliyet alanına giren konularda yapılan çalışma ve uygulamaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

e) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili araştırma ve uygulamalar için kamu ve/veya özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Otizm spektrum bozukluklarının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında toplumu bilinçlendiren ve farkındalık oluşturan çalışmalar yapmak.

g) Tıp bilimleri ile diğer bilim dalları arasında işbirliği ortamları oluşturmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak, ülke içinde veya ülke dışında araştırma, geliştirme, bilimsel etkinliklerde bulunma, yayın faaliyetleri ve benzeri faaliyetler yürütmek veya yürütülen faaliyetlere katılmak.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmek.

b) Otizm spektrum bozukluğuna sahip özel gereksinimleri olan çocuk ve ergenlerin bireysel ve grup tedavi hizmetlerini sağlamak.

c) Merkez bünyesinde hasta ve ailelerin erken dönem eğitimlerini yürütmek, devam edecek eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri için kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği oluşturmak ve yürütmek.

ç) Eğitim faaliyetleri düzenlemek ve gerektiğinde bu faaliyetleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının ilgili bilim dalları veya eğitim ve sağlık bilimleri fakültelerinin ilgili birimleriyle birlikte yürütmek.

d) Ebeveyn, bakım veren ve öğretmenlere yönelik eğitim hizmetleri sunmak.

e) Ülkenin ihtiyaçlarına uygun, otizm konusunda donanımlı, nitelikli doktor, hemşire, psikolog ve benzeri elemanların yetkinliklerine katkıda bulunmak.

f) Diğer ilgili fakülteler ve diğer üniversitelerin ilgili fakülte ve birimleri ile ilişki kurmak, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine katkıda bulunmak.

g) Otizm spektrum bozukluğuna sahip özel gereksinimleri olan çocuk ve ergenlerin ailelerine psikoeğitim ve grup terapisi destek hizmetlerini sağlamak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda kurslar, meslek içi eğitimler ve sertifika programları düzenlemek.

h) Toplumda otizmle ilgili farkındalığı artırmak, yanlış ve eksik anlayışları düzeltmek amacıyla, basın-yayın ve görsel ve sosyal medya ortamları dâhil her türlü bilgilendirme yöntemlerini kullanmak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yapmak veya projelerde yer almak.

i) Otizm spektrum bozukluklarının sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerine ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek ve Merkez adına katılım sağlamak.

j) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları oluşturmak.

k) Araştırmalar için özel ve/veya kamu temelli mali destek temin faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür Yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık etkinlik planını ve buna bağlı mali tahmini Rektöre sunmak.

e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, otizm ve Merkezin diğer faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan onbeş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 13/3/1989 tarihli ve 20107 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.