10 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30710

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DENİZ ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2006 tarihli ve 26135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Merkez Müdürünün oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, arkeoloji, coğrafya, deniz ile bağlantılı bilimsel konularda alanı ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan on kişiden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Merkez Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez olmak üzere Merkez Müdürü tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2006

26135

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/12/2007

26729

2-

26/8/2014

29100