10 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30710

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesinde verilen yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dışında, yazın yapılan eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü, 44 üncü ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Diploma programına sahip olan ve öğretim görevi sürdüren fakülte, enstitü, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

b) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, enstitülerde enstitü kurulunu, devlet konservatuvarında konservatuvar kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokul kurulunu,

c) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunu, devlet konservatuvarında konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokul yönetim kurulunu,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amaçları, Akademik Takvim, Süre, Dersler, Başvuru ve Kayıt Koşulları

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin kayıt oldukları anadal programındaki öğreniminin yanı sıra çift anadal veya bir yan dalda paralel öğrenim görmelerini ve başarılı öğrencilerin üst yarıyıldan ders almalarını sağlayarak daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan tanımak.

b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında almadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yazın da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkan sağlamak ve bölümlerin/anabilim dallarının zorunlu derslerinde meydana gelen birikmeleri önleyerek eğitimin verimini arttırmak.

c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak.

ç) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkanlarını yaz aylarında da öğrencinin hizmetine sunmak.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

(2) Yaz öğretimi; öğrencilerin talepleri de göz önünde tutularak, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayıyla açılır.

(3) Yaz öğretiminin başlangıç tarihi; bahar yarıyılı final sınavlarının tamamlanmasından itibaren en az yedi gün olmak üzere belirlenir.

(4) Uzaktan öğretim programlarında yaz öğretimi açılabilmesi için ayrıca Yükseköğretim Kurulunun onayı alınır.

(5) Yaz öğretiminde yabancı dil hazırlık sınıfları açılmaz.

Yaz öğretimi süresi

MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminin süresi 5 haftadan az olamaz. Bu süreye yaz öğretimi ara sınavları dahil, yaz öğretimi sonu sınavları ise dahil değildir.

(2) Yaz öğretiminde açılan her bir dersin toplam ders saati, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan aynı dersin toplam ders saati kadardır.

(3) Yaz öğretimi sonu sınavları eğitimin tamamlandığı haftayı takip eden ilk haftada yapılır.

(4) Yaz öğretiminde geçen süre, öğretim süresinden sayılmaz.

Derslerin belirlenmesi ve açılması

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları, dersleri veren birim tarafından Mart ayı sonuna kadar belirlenir. Yaz öğretimi programı, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(2) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı ön lisans ve lisans programlarında 10’dan az olamaz. Ancak konservatuvar ve lisansüstü programlarda daha az öğrenci ile de ders açılabilir.

(3) Üniversitenin örgün öğretim programlarında yer alan zorunlu dersler, verilmesi gereken dönemlerde açılır. Verilmesi gereken dönemde açılmayan zorunlu dersler yaz öğretimine ertelenemez.

(4) Yıllık okutulan dersler, yaz öğretiminde açılamaz.

Ders alma koşulları

MADDE 9 – (1) Öğrencinin yaz öğretiminde Üniversite veya diğer yükseköğretim kurumlarından alacağı toplam ders sayısı en fazla 3 olabilir.

(2) Yaz öğretiminden yararlanmak isteyen öğrenci;

a) Öğretim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkını elde edemediği dersleri,

b) 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca tekrarlaması gereken dersleri,

c) Üst yarıyıllara ait dersleri, ön koşul olan dersleri ya da ön koşulunu başarmış olduğu dersleri,

alabilir.

(3) Güz ya da bahar yarıyılı sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt işlemi yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.

Başvuru ve kayıt

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde açılacak dersler, birimlerin ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında, en geç Haziran ayının ilk haftası öğrencilere duyurulur.

(2) Yaz öğretimi için ders ekleme ve bırakma işlemi uygulanmaz.

(3) Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu ve 33 üncü maddelerine göre yaz öğretiminde başarısız olan öğrencilere tek ders veya üç ders sınavı hakkı verilir. Ancak akademik takvimde belirlenen birinci ek sınav hakkını kullanan öğrenci, yaz öğretimi sonunda yapılan ek sınavlardan yararlanamaz.

(4) Yaz öğretimi ders ücretlerine ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Değerlendirme, Mezuniyet ve Öğretim Elemanları ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çalışmalar yaz öğretimi sonu sınav sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından, 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci maddesi ve Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen notlardan biri verilmek suretiyle belirlenir.

(2) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam koşulunu sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.

(3) Açılan derslerin yaz öğretimi sonu sınavına, yaz öğretiminde kayıtlı öğrenciler girebilir. Ara sınava ilgili kurullarca haklı ve geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere, ilgili kurul kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Aynı nedenle öğrencinin isteği üzerine birimin önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla öğrencinin yaz öğretimi kaydı iptal edilebilir.

(4) Yaz öğretiminde alınan derslerin notları, genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

(5) Öğrencinin yaz öğretiminde aldığı derslerin notları öğrenci durum belgesinde yaz öğretimi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.

(6) Üniversitenin diğer enstitü/fakülte/yüksekokullarında veya yurtiçindeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi yapan öğrencinin notlarının aktarılması ve uyarlanması, ilgili yönetim kurulu kararı ile Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci ve Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü ve 35 inci maddeleri hükümlerine uygun olarak yapılır.

Mezuniyet

MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler; ilgili öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun sayılırlar, diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.

(2) Özel öğrenci statüsü ile yaz öğretimi derslerini alıp başaranlara; öğretim süresini, alıp başardıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge ilgili dekan/enstitü müdürü/yüksekokul müdürü tarafından imzalanır ve bir kopyası birimde saklanır.

Öğretim elemanları

MADDE 13 – (1) Bir öğretim elemanı, yaz öğretiminde en az biri farklı düzeyde olmak şartıyla ön lisans/lisans ya da lisansüstü derslerden toplam üç ders verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.