9 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30709

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ TIBBİ-AROMATİK BİTKİLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi, merkez araştırma laboratuvarı, yapım, bakım, onarım atölyesi, pilot tesisler gibi birimleri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç)  Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Öncelikle ekonomik önemi olan tıbbi, aromatik ve kokulu bitkilerin ekolojik çeşitlilik potansiyelini araştırmak, kültüre alma çalışmaları yapmak, yetiştirmek, üretmek ve kullanıma sunmak.

b) Halk arasında çeşitli amaçlarla kullanılan bitkilerin kullanımları ile ilgili bilgileri derlemek ve ilaç olarak değerlendirme çalışmalarına temel olacak bilgileri tespit etmek.

c) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkisel ürünler ile doğal gıda katkısı, ilaç ve kozmetik ürünlerin biyolojik, kimyasal, farmakolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacıyla gerekli araştırma geliştirme altyapısını kurmak.

ç) Doğal kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri; biyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik değerlendirmeleri ile biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik çalışma ve araştırmalarını yapmak ve yaptırmak.

d) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkilerin hastalıklara karşı potansiyel tedavi edici özelliklerini belirlemeye ve etken maddelerin etki mekanizmalarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar ile etken maddelerin ilaç olarak alımı ve hedef dokuya dağılımıyla ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, elde edilen materyalin ilaç ve besin takviyesi olarak kullanımı için özel sektör ile işbirliği yaparak katma değeri yüksek ürünler geliştirmek.

e) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkiler konusunda yeni teknolojiler üretmek ve dünyada yeni geliştirilen teknolojileri takip etmek, transfer etmek, adaptasyon çalışmalarını yaparak elde edilen sonuçları üniversiteler, diğer araştırma kurumları, ilgili kamu kurumları ve özel sektörün kullanabileceği hale getirmek, üniversite-sanayi işbirliği için yardımcı olmak.

f) Genelde tüm Türkiye’de özelde ise Artvin ili ve çevre illerde; tıbbi, aromatik ve kokulu bitkiler tarımı, ticareti ve sanayisinin gelişmesine öncülük etmek.

g) Türkiye’de mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması, korunması ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak, biyolojik çevrenin korunması bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak.

ğ) İnsan sağlığı için dünyada kullanılmakta olan doğal ilaç ve gıda katkı maddelerini taramak, bunların bileşimine giren doğal ürünleri belirlemek ve Türkiye'de bulunanların analizini yaparak bunlardan ilaç hammaddesi elde etme imkânlarını araştırmak, ürün geliştirme ve pilot ölçekte üretme ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek.

h) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün gereksinim duyduğu doğal hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek araştırmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, teknoloji seçimi ve üretimi konularında danışmanlık yapmak.

ı) İnsan kaynaklı etkiler nedeniyle genetik erozyona ve tahribata uğrayan Anadolu gen havuzunun daralmasını engellemek için projeler geliştirmek.

i) İklim değişikliği, savaş, kıtlık ve hastalık gibi olası felaket durumlarında bitki gen kaynaklarımızın korunması ya da ülkemizde yapılan ve yapılacak olan kültürel ıslah çalışmalarına kaynak oluşturmak için özellikle bölgesel bazlı ata tohumların korunması amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak güvenli bir saklama ortamı oluşturmak.

j) Ülkemiz bitki gen kaynaklarının temelini oluşturan ata tohumların önce yerel sonra da ulusal ölçekte ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanarak koruma altına alınmasını sağlamak ve sonrasında tohumlar üzerinde adaptasyon çalışmaları yapmak ve bunun sonucunda bilim dünyasına yeni bilgi akışı sağlamak.

k) Kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki gen kaynaklarımızın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasına yardımcı olmak.

l) Gelecekte bitkilerle yapılacak biyotik ve abiyotik stres çalışmaları için bir bilimsel veri kütüphanesi oluşturmak.

m) Bitki genetik kaynakları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler tesis etmek, protokoller yapmak, programlar düzenlemek.

n) Bitki gen kaynaklarının, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmasını ve muhafazasını sağlamak.

o) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derecede sorumlu olup Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve bu hususta bütün tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

c) Merkezce yapılan çalışmaların yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

ç) Merkeze bağlı/tahsisli, araştırma ve geliştirme birimlerindeki tüm olanakların maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünden her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektöre sunmak.

e) Merkez kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Merkez ve çalışmaları ile ilgili strateji, plan, proje ve program hazırlamak, çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak, programların yıllık gerçekleşme raporlarını hazırlamak.

g) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

ğ) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak.

h) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine en fazla iki müdür yardımcısı Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Gerekli görüldüğü takdirde aynı usulle müdür yardımcıları değiştirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, belirlediği müdür yardımcısı altı ayı aşmamak kaydıyla Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları dâhil en çok 10 (on) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları bulunan ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılabilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler Müdürün daveti üzerine oy hakkı olmaksızın görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

b) Gerekli düzenleyici işlemlere ait taslakları hazırlayarak Senatonun onayına sunulmasını sağlamak.

c) Merkeze bağlı olarak kurulabilecek AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak elemanları belirlemek.

ç) Merkez çalışma prensipleri, işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak.

d) Müdür tarafından hazırlanacak faaliyet raporları ile program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

e) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

f) Merkezce yürütülen üretim, araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

g) Müdürün önereceği diğer konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim sahibi Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en çok 10 (on) kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda en az bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunan bir organ olarak Merkezin uzun vadeli planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,  2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.