5 Mart 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30705

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/5/2016 tarihli ve 29714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojileri, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi, formasyon dersleri ile gerektiğinde diğer dersler ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi veya pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler uzaktan eğitim ile de verilebilir.

(4) Güz ve bahar yarıyılları dışında, ilgili birim kurullarının teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu uygulaması, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınavlar; ara sınav, öğrenme sınavı, ders kurulu sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak basılı veya elektronik ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birim kurulları tarafından farklı bir değerlendirme önerisinin bulunmadığı durumlarda; bir dersin yarıyıl/yıl içi sınavlarının ders başarı notuna etkisi %40, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının etkisi de %60'tır. Ancak uzaktan eğitimle verilen derslerde gözetimsiz yapılan yarıyıl/yıl içi sınavlarının ders başarı notuna etkisi %20’den fazla yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının etkisi de %80’den az olamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (2)  numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç ilgili yarıyıl/yılsonu itibarıyla GANO 2,00 ve üzeri olduğunda, bitirdiği yarıyıl ve bir önceki yarıyıla ait DC ve DD başarı notu aldığı derslerin şartlı olarak başarıldığını belirtir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.