3 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30703

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2017 tarihli ve 29949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından onayları alınmış tüm sertifika programlarını düzenlemek ve mesleki eğitim kurslarını açmak.”

“e) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/1/2017

29949