3 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30703

YÖNETMELİK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde örgün ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, enstitü tarafından ilan edilen eğitim dönemini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Bilim Dalı (BD): Anabilim dalı içerisinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimini,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

e) DNO: Dönem not ortalamasını,

f) Enstitü: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim veren Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

g) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ğ) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): Enstitü anabilim dalı başkanının başkanlığında ilgili anabilim dalı bünyesindeki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

h) Enstitü Anabilim Dalı Kurulu (EABDK): Anabilim dalı başkanının başkanlığında varsa yardımcıları ile anabilim dalını oluşturan bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) GNO: Genel not ortalamasını,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Lisansüstü Eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimini,

m) Özel Öğrenci: Üniversitede herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı olmadan enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla derse katılabilen ve öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciyi,

n) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

ö) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

p) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

r) Yabancı Dil Sınavı: Yükseköğretim üst kurumları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen sınavları,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması, Kontenjanlar, Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Lisansüstü programların açılması

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar; enstitüde açılan anabilim dalları esas alınarak yürütülür. Bu programlar, EABDAK’nın kararı, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Enstitüde, bir fakülte, bölüm ya da anabilim dalından farklı bir isim taşıyan disiplinler arası yeni bir anabilim dalı açılabilir. Disiplinler arası programların açılması; ilgili öğretim üyesinin teklifi, EK’nın uygun görüşü, Üniversite Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK izni ile gerçekleşir. Disiplinler arası programın EABD başkanı, programa katkı sağlayan ilgili birim amirlerinin görüşü alınarak enstitü müdürü tarafından üç yıllığına atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(3) Lisansüstü programlar tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları şeklinde açılabilir.

(4) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle ortak lisansüstü programlar açılabilir. Lisansüstü programların bir bölümü yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde tamamlanacak şekilde düzenlenebilir. Bu programların açılması ve yürütülmesi ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararlarına göre gerçekleştirilir.

(5) Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları EABDAK’nın teklifi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun önerisi ve YÖK kararı ile açılabilir.

(6) Uzaktan öğretim programlarında uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(7) Enstitü bünyesinde yabancı dilde lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde EABDAK’nın önerisi, EK’nın uygun görüşü, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla açılabilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 5 – (1) Enstitünün lisansüstü programlara öğrenci alıp almayacağı, kontenjan sayıları ve başvuru koşulları ve diğer hususlar, EABDAK’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve enstitünün internet sayfasından ilan edilir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları anabilim dalındaki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci alımı bir öğretim yılında bir veya iki defa yapılabilir. Öğrenci alımıyla ilgili tüm işlemler, enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

Başvuru değerlendirme ve jürinin oluşturulması

MADDE 6 – (1) EABDK, başvuruları değerlendirmek, sınavları yapmak ve kayıt hakkı kazanan adayları belirlemek üzere, EABD’de görev yapan üç veya beş asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüriyi enstitüye önerir. Jüri EYK kararı ile kesinleşir. İlgili EABD’de öğretim üyesi sayısı yeterli değilse, en az bir jüri üyesi EABD’den olmak kaydıyla diğer üyeler başka bir EABD’den seçilebilir.

(2) Öğrencilerden başvuru için istenen belgelerin aslı veya noter/resmî kurum onaylı örneği kabul edilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru, değerlendirme ve kabul

MADDE 7 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisansa başvuracak adaylar, YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek standart puana sahip olmalıdırlar.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, merkezi yabancı dil sınavına veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına girmiş olduklarını belgelemeleri gerekir. Başvurulan programların özelliklerine göre yabancı dilde Senato kararı ile bir taban puan belirlenebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu, ALES ya da eşdeğer sınav puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u, bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü) sınavının %20’si dikkate alınır. Yazılı ve sözlü sınavlarının birlikte yapılması durumunda bu gruba ilişkin sonucun hesaplanmasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının oranları eşit alınır. Hesaplanan puana göre en az 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Başarı notlarının eşit olması durumunda sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adaylar mezun oldukları üniversitenin not dönüşüm esaslarını belirten bir belge getirmemeleri durumunda not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürme işlemi YÖK’ün belirlediği esaslara göre yapılır.

(4) Tezli yüksek lisans sınavındaki sözlü sınav soruları raportör tarafından yazılı olarak kaydedilir. Yazılı ve/veya sözlü sınav tutanakları tüm jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alınarak puanlanır, tüm jüri üyeleri tarafından imzalanır ve enstitüye gönderilir.

(5) Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.

(6) Programa başvuru esnasında ALES ya da eşdeğer sınav ile yabancı dil sınavlarının sonuçları geçerlik süresi içerisinde olmalıdır.

(7) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı ve merkezi yabancı dil sınavına girmiş olma şartı aranmaz.

(8) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralanır ve ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Lisans mezuniyet notunun dörtlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

(9) Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri ilgili EABD başkanlığınca üç iş günü içerisinde enstitüye bildirilir. Kazanan adaylar ve varsa yedek adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(10) Yüksek lisans programı bir yabancı dille ilgili olanların başvuru, değerlendirme ve kabullerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(11) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru, değerlendirme ve kabul esaslarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.

Doktora programlarına başvuru, değerlendirme ve kabul

MADDE 8 – (1) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, YÖK’ün belirlediği standart puandan az olmamak koşuluyla, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek asgari puana sahip olmaları gerekir.

(2) Doktora programlarına başvuran adayların, merkezi yabancı dil sınavından YÖK’ün belirlediği asgari puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmaları gerekir. Bu puan Senato kararı ile yükseltilebilir.

(3) Adaylar doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ya da lisans derecesi ile kabul edilebilirler.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması gerekir.

(5) Programa başvuru esnasında ALES ya da eşdeğer sınav ile yabancı dil sınavlarının sonuçları geçerlik süresi içerisinde olmalıdır.

(6) Lisans derecesiyle doktora programlarına başvuracak adayların lisans öğrenimini, yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir.

(7) Doktora programına başvuran adayların programa kabulünde başarı notu ALES ya da eşdeğer sınav puanının %50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u, bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü) sınavının %20’si dikkate alınır. Yazılı ve sözlü sınavların birlikte yapılması durumunda bu gruba ilişkin sonucun hesaplanmasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının oranları eşit alınır. Hesaplanan puana göre en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Başarı notlarının eşit olması durumunda sırasıyla ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(8) Değerlendirmede, lisans derecesiyle doktora programlarına başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalaması, yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuranlar için ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınır.

(9) Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.

(10) Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adaylar mezun oldukları üniversitenin not dönüşüm esaslarını belirten bir belge getirmemeleri durumunda not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürme işlemi YÖK’ün belirlediği esaslara göre yapılır.

(11) Sözlü sınav soruları raportör tarafından yazılı olarak kaydedilir. Yazılı ve/veya sözlü sınav tutanakları tüm jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alınarak puanlanır, tüm jüri üyeleri tarafından imzalanır ve enstitüye gönderilir.

(12) Doktora programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri ilgili EABD başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(13) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla doktora programlarına başvuru, değerlendirme ve kabul esaslarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 9 – (1) İleri düzeyde yabancı dil becerisi gerektiren lisansüstü programlar için yabancı dil hazırlık programı konulabilir. Yabancı dil hazırlık programları EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onaylaması ile konulur. Bu hazırlık programı yüksek lisans veya doktora programlarının sürelerine dahil edilmez. Bu programla ilgili usul ve esasların düzenlenmesinde Senato yetkilidir.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 10 – (1) Enstitünün yüksek lisans ve doktora programlarında, aşağıda belirtilen niteliklere sahip adaylara başvurduğu alanla ilgili eksikliklerini gidermek üzere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar.

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar.

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Belirtilen süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ilgili danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABDK’nın önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık sınıfına dahil edilen öğrenciler, bir eğitim öğretim yılı içerisinde en çok 60 AKTS kredilik bilimsel hazırlık dersini alabilirler. Öğrenci aldığı dersleri başarmak zorundadır.

(6) Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam durumu, derslerin sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer eğitim-öğretim konularında Senato yetkilidir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitüde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir statü değildir.

(2) Adaylar özel öğrenci olarak, EABD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nın kararıyla kabul edilebilirler. Özel öğrencilerden EYK tarafından belirlenen miktarda katkı payı alınır.

(3) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler; eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(4) Özel öğrencilik statüsü, 2 yarıyıldan fazla süremez.

(5) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez. Ancak, özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersleri veya başarı durumunu gösteren not durum belgesi düzenlenir.

(6) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler, kabul edildikleri lisansüstü programda alması zorunlu olan kredinin %50’sini geçmemek şartıyla başarılı oldukları dersleri danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile saydırabilirler.

Yatay geçişle öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenciler belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilirler.

(2) Yatay geçiş koşulları ve kontenjanları EABD başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek, eğitim-öğretim dönemi başından önce ilan edilir.

(3) Yatay geçiş için öğrenci, disiplin cezası almamış ve geldiği lisansüstü programda aldığı derslerin tümünü başarmış olmalıdır. Bu derslere ilişkin GNO’nun bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programları ders başarma ortalamalarına eşit ya da daha yüksek olmalıdır.

(4) Yatay geçiş yapacak öğrencinin ilgili anabilim dalının asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

(5) Tez aşamasında yatay geçiş yapan öğrenciler, tez önerilerine ilişkin önceki danışmanlarından feragat formu getirmemeleri durumunda geçiş yaptıkları programda yeni bir tez önerisi hazırlamakla yükümlüdürler.

(6) Yatay geçiş başvuruları ve değerlendirme ilgili EABDAK’nın görüşü alınarak EYK tarafından karara bağlanır.

(7) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre, geçtiği programın program süresinden sayılır.

(8) Öğrencinin gelmiş olduğu enstitüde almış olduğu derslerin muafiyeti, kredi eşdeğerliliği ve not transfer talebi EABDAK bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilir. Ders muafiyetleri, komisyonun önerisi ve EABDAK’nın görüşü ile EYK tarafından kararlaştırılır. Komisyon gerektiğinde öğrencinin ilgili programa intibakı için ek ders/dersler almasını önerebilir.

Öğrenci değişimi

MADDE 13 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programları düzenlenebilir. Değişim programları ilgili mevzuat hükümleri, ikili anlaşmalar, YÖK ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(2) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, programın öğrenim süresinden sayılır.

(3) Değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında alınan ders ve diğer öğretim faaliyetlerinin, öğrencinin programındaki derslere eşdeğerliği EABD başkanlığının teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Değişim programlarında alınan notların Üniversite not sistemine çevrilmesi YÖK’ün belirlediği esaslara göre yapılır.

Eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci, yüksek lisans GNO’sunun en az 3.00 olması ve lisans sonrası doktora programına kabul koşullarını sağlaması durumunda, aynı anabilim dalında lisans sonrası doktora programına geçmek için başvurabilir.

(2) Lisans sonrası doktora programından aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen bir öğrenci, eğer doktora programında geçirmiş olduğu süre de sayıldığında geçmek istediği programı tamamlamasına yetecek kadar süresi var ise, ilgili tezli yüksek lisans programına geçmek üzere başvurabilir.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(5) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş bir kez yapılabilir.

(7) Geçiş başvuruları anabilim dalı başkanlıklarına yapılır. Geçiş başvuruları EABDK’nın önerisiyle EYK tarafından karara bağlanır.

(8) Aynı anabilim dalındaki programlar arasındaki geçişlerde, önceki programda geçirilmiş süreler, yeni programdaki sürelere sayılır. Önceki programda alınmış tüm dersler EABDK’nın önerisi ve EYK kararıyla notları ile birlikte yeni programa transfer edilir.

Eğitim-öğretime ilişkin genel esaslar derslerin açılması ve yürütülmesi

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve/veya kaldırılacak dersler ile bunların kredileri, saatleri, içerikleri, okutulacağı yarıyıllar ve genel ders planları, EABDK’nın önerisi üzerine Mayıs ayı içerisinde EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Enstitü anabilim dalında bir yarıyılda okutulacak dersler ve dersleri verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile gerçekleşir.

(3) Fakültelerin bölümlerinde kadrolu öğretim üyeleri, ilgili anabilim dalının doğal öğretim üyeleridir. Üniversitenin fakülteleri dışında yüksekokullar, araştırma merkezleri ve meslek yüksekokulları gibi birimlerindeki kadrolu öğretim üyeleri, başvurmaları durumunda doktora yeterlilik veya doçentlik alanlarına bağlı olarak EABDAK’nın olumlu görüşü ve EYK kararı ile ilgili anabilim dalı bünyesinde ders açabilirler.

(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyeleri bir yarıyılda en fazla 3 ders açabilir. Dönem projesi, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmaları bu derslerden sayılmaz.

(5) Anabilim dalı müfredatında bulunan derslerden en az birinin 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen konuları içermesi gerekir. İlgili yönetmelikte tanımlanan dersin yüksek lisans eğitiminde alınması zorunludur. Doktora programında bulunan bir öğrenci belirtilen dersi yüksek lisans programında almamış ise bu dersi almakla yükümlüdür.

(6) Lisans ve lisansüstü programlarda aynı ad ve/veya içerikte ders açılamaz.

(7) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu derslerin yürütülmesinde usul ve esaslar ilgili mevzuat ve Senato kararları geçerlidir.

(8) Lisansüstü programlarda öğrencilerin başarılı olduğu ders sayısının yarısından fazlası aynı öğretim üyesinden olamaz. Uzmanlık alan dersi, seminer, tez ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen dersler bu sınırlamaya dâhil edilmez.

(9) Öğrenciler her yarıyılda açılan dersler arasından seçtikleri dersleri danışmanlarına onaylatmaları ve kayıt yaptırmaları gerekir. Seçilen bu dersler akademik takvimde belirtilen süreler dahilinde danışman onayı ile değiştirilebilir.

(10) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan dersin programdan kaldırılması ya da takip eden dönemde açılmaması durumunda, danışmanın teklifi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararı ile başka bir ders alınabilir.

(11) Uzmanlık alan dersleri öğrenci danışmanları tarafından açılır. Uzmanlık alan dersine ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 17 – (1) Öğretim dili Türkçedir. Ancak, EABDAK’nın teklifi, EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile derslerin bir kısmı veya hepsi belirlenen bir yabancı dilde yürütülen programlar açılabilir. Ayrıca açılmış olan programlarda, EABDK’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla, bir yabancı dilde yürütülecek dersler konulabilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Eğitim dili Türkçe olan programlarda, öğrencinin teklifi, danışmanın ve EABD başkanının önerisi ve EYK’nın onayı ile tezin yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi ve tezlerin yabancı dilde hazırlanabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamaları gerekir.

Ders saydırma

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş veya daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, danışmanın teklifi, EABDK’nın uygun görüşü ile EYK tarafından karara bağlanır. Krediden saydırılacak derslerin toplam kredisi, öğrencilerin devam etmekte oldukları programda alması zorunlu olan ulusal kredi toplamının yarısını geçemez.

(2) Aynı anabilim dalında açık olan tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları arasındaki geçişte başarılı olunan derslerin tamamından muaf olunabilir.

(3) Ders muafiyeti talepleri, her yarıyılın başlangıcında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

Bir alt programdan ders alma

MADDE 19 – (1) Lisans programında almamış olmak şartıyla tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla üç dersi danışmanın onayı ile Üniversite lisans programlarındaki derslerden seçebilir. Seçilen derslerdeki başarı notu bu Yönetmelikte lisansüstü programlar için tanımlanan ders başarma koşullarını sağlamalıdır.

Diğer programlardan ders alma

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencisi, danışmanının ve EABD başkanının önerisi ve EYK’nın kararıyla, kayıtlı olduğu programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden alabilir. Ancak, bu derslerin toplamı yüksek lisans programında iki, doktora programlarında ise yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için dördü geçemez.

Devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları programlarda teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez. Devamsızlık nedeniyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık nedeniyle tekrarlanan dersler için devam şartı aranmaz.

Sınavlar ve ders başarı notu

MADDE 22 – (1) Sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere iki türdür.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı; o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınav biçimi, yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. Dersin niteliğine göre, ödev ve benzeri çalışmalar da dönem sonu sınavı yerine sayılabilir. Yarıyıl sonu sınavına girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(3) Tez çalışması, uzmanlık alan dersi, seminer ve dönem projesi dersleri için dönem sonu sınavı şartı aranmaz.

(4) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten başarı notu olarak yüksek lisansta en az CC (70), doktorada en az CB (75) alması gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde dönüştürülür:

Tablo 1. Not dönüşüm tablosu

        Tam puan 100                                                 

          esasına göre                Harf                 Tam puan 4,00

            alınan not                  Notu             esasına göre katsayı

              90-100                     AA                           4,0

               85-89                      BA                           3,5

               80-84                      BB                           3,0

               75-79                      CB                           2,5

               70-74                      CC                           2,0

               60-69                      DC                           1,5

               50-59                      DD                           1,0

               40-49                      FD                           0,5

                0-39                       FF                            0,0

            Devamsız                  NA                           ---

         Geçer/Başarılı                 G                             ---

        Kalır/Başarısız                K                             ---

(5) Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenci, bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında başarılı olan öğrencinin sınav notu yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

(6) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

Sınav sonuçlarına itiraz ve maddi hata

MADDE 23 – (1) İlan edilen ders notları ile ilgili bir maddi hatanın öğretim üyesi tarafından fark edilmesi durumunda notların açıklandığı tarihten itibaren onbeş gün içerisinde öğretim üyesinin yazılı beyanı üzerine hata düzeltilir. Bu süre geçtikten sonra hatanın düzeltilmesi EYK kararıyla gerçekleşir.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilişkin maddi hata itirazlarını, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden sonra yedi gün içinde EABD yazılı olarak yaparlar. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez. Maddi hatalarla ilgili EABD başkanı ilgili öğretim üyesinin görüşünü alır. İtiraz sonucu EABD kararı ile kesinleşir.

(3) EABDK’nın maddi hata ile ilgili verdiği karara itiraz yedi gün içerisinde enstitüye yapılabilir. Bu tür itirazlar için EYK tarafından dersin öğretim üyesinin de bulunduğu varsa ilgili bilim dalı öğretim üyeleri arasından yeterli sayı sağlanamadığı zaman da ilgili anabilim dallarındaki öğretim üyeleri ile üç kişilik komisyon oluşturulur. Komisyon üyeleri sınav kâğıdını inceler ve düzenledikleri raporu enstitü müdürlüğüne sunarlar. Sonuç EYK tarafından karara bağlanır.

Not ortalamaları ve yükseltilmesi

MADDE 24 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile belirlenir. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, tez önerisi, doktora yeterlik sınavı, tez ve projesi çalışması hariç tüm derslerden aldığı ağırlıklı puanı, dersin AKTS kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda hesaplanır. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Dönem projesi, tez çalışması, seminer ve uzmanlık alan dersleri G/K (Geçer/Kalır) şeklinde gösterilir.

(3) Öğrenciler, GNO’yu yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersleri tekrar alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde öğrencinin dilekçesi, danışman onayı ve EABD başkanlığının teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Öğrencinin not ortalamasının hesaplanmasında herhangi bir dersten en son alınan ders notu dikkate alınır.

(4) GNO’nun yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

Disiplin

MADDE 25 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 26 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir.

(2) Üniversiteden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre çıkarma cezası alan öğrenciler ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

(3) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılan, sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış, eksik olduğu belirlenen veya belgelerinde tahrifat olduğu anlaşılan öğrencilerin enstitüden ilişiği kesilir.

(4) Kayıtları silinen öğrencilerin ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma

MADDE 27 – (1) Öğrenciler; haklı ve geçerli mazeretleri ile askerlik veya eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde, danışmanın ve ilgili EABD başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle EYK kararıyla eğitim süreleri boyunca yüksek lisans öğrencileri en çok iki yarıyıl, doktora programı öğrencileri en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilir.

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler ilgili yılda/yarıyılda sınavlara giremez. Kayıt dondurulan yıl/yarıyıl öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Kayıt dondurma istekleri, nedenleri ve kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte, akademik takvimde kayıt yenileme işlemlerinin bitiminden itibaren devamsızlık sınırları içerisinde ilgili EABD’ye yapılır, EYK tarafından karara bağlanır. Sağlık raporu ile belgelendirilmek kaydıyla öğrencinin kendisinin, anne-babasının, eş ve çocuğunun uzayan hastalığı veya ölümü, 2547 sayılı Kanun hükümlerince yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK tarafından ara verilmiş olması, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik tecilinin kaldırılması ve tecil hakkının kaybolması gibi önceden kestirilemeyen-bilinmeyen nedenlerle yarıyıl içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda olanların, olayların meydana gelişini izleyen on beş günlük süre içinde başvurularını yapmaları zorunludur. Başvurular EYK tarafından karara bağlanır.

(4) Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş olanlar birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isterlerse, bir dilekçe ile EABD’ye başvuruda bulunurlar. Başvuru, EYK tarafından karara bağlanır. Kayıt dondurma süresinin sonunda, öğrenciler normal kayıt yaptırma döneminde kayıtlarını yaptırarak öğrenciliğe devam ederler.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve kayıt yenileme

MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemek ve kayıt yenilemekle yükümlüdürler.

(2) Katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, o yarıyıl ders seçemezler, sınavlara giremezler. Katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Bu şekilde kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(3) Kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yapmayan öğrencilerden belgelenebilir mazereti bulunanların, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini dönem başında yatırmış olanların beşinci hafta sonuna kadar ders kayıt işlemlerinin yapılıp yapılmamasına EYK karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 ulusal krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer ve tez çalışmasının ulusal kredisi olmayıp geçer veya kalır olarak değerlendirilir. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve semineri, 60 AKTS kredisi ise tez çalışmasını içerir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer enstitülerde ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders seçilebilir.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Öğrenci, tezli yüksek lisans programını ilgili EABDK’nın gerekçeli önerisi ve EYK’nın kararı ile en az iki yarıyıl tez çalışması yürütmek koşuluyla üç yarıyılda tamamlayabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitüden ilişiği kesilir.

Danışman atanması, danışman değişikliği

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABDAK her öğrenci için öğrencinin çalışmak istediği alan ve danışman tercihini ve öğretim üyelerinin danışmanlık yüklerini de dikkate alarak Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri arasından enstitüye danışman önerir. Danışmanlıklar EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Atanacak danışmanların öncelikle EABD kadrosunda bulunan ve en az iki yarıyıl lisans/yüksek lisans programlarında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından belirlenir. Belirtilen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde danışman, Üniversitenin kadrosunda veya diğer üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) EABD her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak olan ikinci tez danışmanı, birinci danışmanın görüşü, EABDK’nın önerisi ve EYK kararı ile Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı önerisi en erken tez önerisi ile birlikte eşzamanlı olarak yapılabilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez.

(5) Öğrencinin ya da danışman öğretim üyesinin gerekçeli talebiyle bir öğrencinin danışmanı, EABDK’nın önerisi ve EYK onayı ile değiştirilebilir.

(6) Emeklilik veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yaparak Üniversiteden ayrılan öğretim üyesinin devam eden danışmanlığı, öğrencinin isteği EABDK’nın önerisi ve EYK tarafından uygun görülmesi durumunda lisansüstü eğitim süreci tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(7) Danışmanın altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilmesi durumunda öğrenciye EABDK’nın önerisi EYK kararı ile yeni bir danışman atanır. Tezini altı ay içerisinde bitirebilecek öğrenciler için danışmanın bu süre içerisinde tezin bitirileceğini taahhüt etmesi durumunda yeni bir danışman ataması yapılmayabilir.

(8) Bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesine yönelik EK’nın önerisi ve Senato kararı ile asgari koşullar belirlenebilir.

Yüksek lisans tez önerisi

MADDE 32 – (1) Öğrenci derslerini tamamladıktan sonra danışmanı ile belirlediği tez konusunu tez öneri formuna yazarak EABD başkanlığına teslim etmesi gerekir. EABDAK kararı ile enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez önerisinin EK’nın belirlediği kurallara uygun olarak hazırlanması gerekir. Etik Kurulu Raporu’nun gerekli olduğu durumlarda tez önerisi ile birlikte enstitüye sunulması zorunludur.

(3) Tez önerisi değişikliği için; değişikliğin gerekçesi ile birlikte danışmanın onayını taşıyan yeni tez öneri formu EABD başkanlığına teslim edilir. EABDAK kararı ile enstitüye iletilen tez önerisi değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci tezini Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin tez savunma sınavına alınabilmesi için, programın gerektirdiği zorunlu dersleri başarıyla tamamlaması, asgari kredi koşullarını sağlaması gerekir.

(3) Öğrenci tez konusunu önerdikten ya da değiştirdikten sonra azami süreleri aşmamak kaydıyla en erken takip eden dönemin sonunda tez savunmasına girebilir.

(4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışmanın, enstitü yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte EABDAK kararıyla belirlenmiş olan tez jüri önerisini, tez nüshalarını ve intihal yazılım programı raporunu EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir. Enstitü, söz konusu tezi ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Teze ilişkin kabul edilebilir benzerlik oranları Senato tarafından karara bağlanır. Senato tarafından belirlenen kabul edilebilir benzerlik oranları dışında, jüri tarafından saptanan intihal varsa jüri üyeleri gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere raporlarını EYK’ya gönderir.

(5) Yüksek lisans tez jürisi ile sınav tarihi, yeri ve saati danışman ve ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yüksek lisans tez jürisi oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de görevlendirilir.

(6) Jüri üyeleri EYK’nın belirlediği yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunumu ve soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi tez savunması dahil olmak üzere en az 45 en çok 90 dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda yapılır. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları, tez savunma sınav tutanak formu ve varsa diğer sınav evrakları ile EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

(7) Geçerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafından belirlenen tarihte jürinin toplanamaması veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından toplanamama nedenlerini ilgili EABD başkanlığına, EABD başkanlığı da aynı gün yazılı olarak enstitüye bildirir. EABD yeni sınav tarihini, sınavın yapılmadığı tarihi izleyen on beş günlük süreyi geçmemek üzere enstitüye bildirir. Yeni sınav tarihi EYK tarafından karara bağlanır. Kabul edilebilir mazereti olmaksızın sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. İkinci sınavla ilgili yer, tarih ve saat, danışmanın müracaatı, EABD başkanlığının teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Bu savunma sonunda da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak şartıyla, tezinin istenilen sayıda ciltlenmiş ve dijital kopyasıyla birlikte YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) EYK, istenmesi durumunda teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları belirtilen süreler içerisinde yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin mezun olabilmesi için tezinden üretilmiş bir yayının (Makale, Bildiri, Kitap, Kitap bölümü) başvuru belgesini ya da yayının tam metnini enstitüye teslim etmesi gerekir.

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı yer alır.

(5) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bir mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi için kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin ulusal kredisi olmayıp kapsamı ve diğer koşulları Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim ve/veya uzaktan eğitim olarak yürütülebilir. Uzaktan eğitim lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında danışman ataması, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin çalışma alanı dikkate alınarak öğrencinin talebi, EABDK’nın önerisiyle EYK tarafından yapılır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi yürütür.

(2) Danışman değişikliği, öğrencinin ya da danışmanın talebi, EABDK’nın önerisiyle EYK tarafından karara bağlanır.

(3) Üniversitedeki görevinden emeklilik veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yaparak ayrılan öğretim üyesinin başlamış olan danışmanlığı, öğrencinin talebi EABDK’nın önerisi ve EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

Başarı denetlemesi

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin ders başarı notlarının ve GNO’larının en az 2.00 (CC) olması gerekir. GNO 2.00’dan az olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında öğrencinin, dönem projesinden başarılı olabilmesi için danışmanı tarafından onaylanmış dönem projesini istenilen sayıda ciltli ve dijital kopyasını akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar enstitüye teslim etmiş olması gerekir.

Diploma

MADDE 39 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve istenilen sayıda dönem projesini basılı ve dijital ortamda enstitüye teslim eden öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 40 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama özelliklerinden en az birini taşıması gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, biri yeterlik sınavından önce olmak üzere iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, biri yeterlik sınavından önce alınmak üzere iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Yüksek lisans eğitimi sırasında alınmış olan dersler de doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 41 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması, danışman değişikliği

MADDE 42 – (1) Doktora programında tez danışmanı ataması, öğrencinin çalışmak istediği alanı, danışman tercihini ve öğretim üyelerinin danışman yükleri de dikkate alınarak EABDAK önerisi ve EYK kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar yapılır.

(2) Doktora tez danışmanı, Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri anabilim dalları hariç en az bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlatmış olmak koşulu ile öncelikle EABD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından ya da ihtiyaç duyulması halinde, Üniversitenin diğer öğretim üyeleri veya diğer üniversitelerin öğretim üyeleri arasından seçilir. Bir öğretim üyesinin danışman olarak atanabilmesine yönelik EK’nın önerisi ve Senato kararı ile asgari koşullar belirlenebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı, birinci danışmanın görüşü, EABDK’nın önerisi ve EYK kararı ile Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) İkinci tez danışmanı önerisi en erken tez önerisi ile birlikte eşzamanlı olarak yapılabilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez.

(5) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, EABDK’nın gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile değiştirilebilir.

(6) Üniversitedeki görevinden emeklilik veya başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yaparak ayrılan öğretim üyesinin başlamış olan danışmanlığı, öğrencinin isteği EABDK’nın önerisi ve EYK tarafından uygun görülmesi durumunda süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.

(7) Danışmanın altı aydan daha fazla yurt dışında görevlendirilmesi durumunda öğrenciye EABDK’nın önerisi, EYK kararı ile yeni bir danışman atanır. Tezini altı ay içerisinde bitirebilecek öğrenciler için danışmanın bu süre içerisinde tezin bitirileceğini taahhüt etmesi durumunda yeni bir danışman ataması yapılmayabilir.

Doktora yeterlik sınavı ve sınav jürisi

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin bilimsel düşünme becerisi, bilimsel yöntemleri özümseme seviyesi, bağımsız bir araştırmayı yürütebilmesine yönelik temel konular ve kavramlar ile doktora yaptığı anabilim dalıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesi amacıyla yapılır. Bir öğrenci güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere bir yılda en fazla iki yeterlik sınavına girebilir.

(2) Yeterlik sınavına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik komitesi; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar ve sınav tarihini belirler. Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez Enstitünün belirlediği akademik takvimde belirtilen tarihler arasında girer. Enstitünün belirlediği tarihler arasında öğrencinin yeterlik sınavına gireceği tarih danışman tarafından doktora yeterlik komitesine önerilir. EABD başkanlığı, doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenen sınav jürisini, sınav yerini ve tarihini sınavdan yirmi gün önce enstitü müdürlüğüne bildirir.

(4) Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkının olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin her bir bölümden 100 üzerinden en az 75 puan alması zorunludur. Yazılı veya sözlü sınavların herhangi birinden başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrenciye, öğrenci ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) EYK tarafından belirlenen tarihte jürinin geçerli bir mazereti nedeniyle toplanamaması veya adayın sınava katılamaması durumunda, jürinin toplanamama nedenleri danışman tarafından EABD başkanlığına, EABD başkanlığı da aynı gün yazılı olarak enstitüye bildirir. EABD yeni sınav tarihini sınavın yapılmadığı tarihi izleyen on beş günlük süreyi geçmemek üzere enstitüye bildirir. Yeni sınav tarihi EYK tarafından karara bağlanır.

Tez izleme komitesi

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim dalı dışından yer alacak üye özellikle tez konusuna yakın öğretim üyesi olmalıdır. İkinci danışman dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir, ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli teklifi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme toplantıları

MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını içeren tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD başkanlığınca izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanını değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin ilgili dönemdeki tezine ilişkin çalışmaları, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve üç gün içerisinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez çalışması aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde tez izleme komitesinin önerisi ile yeni tez konusu ve/veya adı ilgili form doldurularak EABDK teklifiyle enstitüye sunulur ve EYK tarafından karara bağlanır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 46 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlandırılabilmesi için asgari kredi koşullarını sağlaması, en az dört tez izleme komitesi raporu sunması ve bunlardan başarılı olması gerekir.

(3) Doktora tezinin savunulmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, intihal raporunu, tezin bir kopyasını ve tez jürisi atama formunu EABD başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletir. Enstitü, tezi ve teze ilişkin intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Teze ilişkin kabul edilebilir benzerlik oranları Senato tarafından karara bağlanır. Senato tarafından belirlenen kabul edilebilir benzerlik oranları dışında, jüri tarafından saptanan intihal varsa jüri üyeleri gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere raporlarını EYK’ya gönderirler.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığına ilişkin kararı EYK verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tez jürisinde biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(5) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer; danışman teklifi, EABD’nin önerisi ile EYK tarafından belirlenir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Tez savunma sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Geçerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafından belirlenen tarihte jürinin toplanamaması veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından sınavın yapılamama gerekçesi ve yeni sınavın tarih, yer ve saati EABD başkanlığına ve EABD başkanlığı tarafından da aynı gün içerisinde yazılı olarak enstitüye bildirilir. Yeni sınavın tarih, yer ve saati EYK tarafından karara bağlanır. Yeni sınav tarihinin sınavın yapılamadığı tarihi izleyen on beş günlük süreyi geçemez.

(9) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tezin adında değişiklik yapılabilir.

Doktora diploması

MADDE 47 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak şartıyla, doktora tezini istenen sayıda dijital ve basılı kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.

(2) EYK, istenmesi durumunda teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrencinin mezun olabilmesi ve diplomasını alabilmesi için;

a) Doktora eğitimi boyunca bir adet tam metin makale yayımlamış ya da kabul belgesini almış olması,

b) Doktora tezinden üretilen makalenin yayınlanmak üzere uluslararası indekslerde taranan bir dergiye başvurusunun yapıldığını belgelendirmesi,

gerekir.

(4) Tezi şekil yönünden uygun bulunan ve diğer koşulları yerine getiren doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

(5) Doktora öğrencisinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(6) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(7) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aynı anda birden fazla programa kayıt

MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

100/2000 ve benzeri programlar

MADDE 49 – (1) YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla oluşturulan 100/2000 gibi özel programların yürütülmesinde ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve YÖK kararları uygulanır.

Tebligat

MADDE 50 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün internet sayfasında yapılan ilanlar ile lisansüstü öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılan bildirimler öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde kayıtlı adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

(2) Güzel sanatlar alanında yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarının yürütülmesinde diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olanlarla ilgili 48 inci madde hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce doktora programına kayıtlı olanlara 47 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(4) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri için azami süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başlar.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.