25 Şubat 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30697

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SDÜ-SOKÜM): Süleyman Demirel Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Proje ve çalışma grupları: Merkezde oluşturulan proje ve çalışma gruplarını,

d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Isparta’nın sahip olduğu kuşaktan kuşağa aktarılarak toplumlara kimlik ve devamlılık duygusu kazandıran; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar ile ilgili çalışmalar yapmak ve faaliyetler düzenlemek.

b) Isparta’nın somut olmayan kültürel mirasını tespit etmek, bu tespitleri korunmasına yönelik olarak kayıt altına almak (kayıt, arşiv ve belgeleme), kültürel miras unsurlarının zaman/mekân ilişkisini saptamak, yaşayan insan hazinelerinin tespit edilerek kent belleği ve kültürel kimlik olgularını oluşturmak, kentin kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılarak sürdürebilirliğinin sağlamasına yönelik uygulama ve sempozyum, konferans ve çalıştay gibi disiplinlerarası faaliyetlerini düzenlenmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Isparta’nın somut olmayan kültürel mirası ve yaşayan insan hazinelerini tespit etmek, belgelemek ve toplanan verileri arşivlemek ile Merkez adına sağlanacak veri tabanıyla internet arşivi olarak saklamak.

b) Yürütülen çalışmalarla gerçekleştirilen tespit ve arşiv çalışmalarından elde edilen verilerin web sitesi ile internet ortamında yayımlamak, Isparta Kent Belleğini oluşturmak ve kamu ile paylaşılmasını sağlamak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulacak araştırma ekibi, öğretim elemanları ve lisansüstü eğitim öğrencileriyle eğitim amaçlı faaliyetler düzenlemek.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda sempozyum, konferans, çalıştay ve teknik geziler gibi disiplinlerarası faaliyetler düzenlemek.

d) Araştırma kapsamında ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

e) Isparta’nın somut olmayan kültürel mirasına yönelik çalışmaları desteklemek, koordine etmek.

f) Yürütülen bilimsel faaliyetler, yayınlar, projeler, rapor, kitap ve benzeri çalışmalar neticesinde konu ile ilgili bilimsel yayım yapmak.

g) Isparta’nın somut olmayan kültürel mirası ve yaşayan insan hazineleri ile ilgili kitap, dergi, belge, bilgi ve malzemeyi korumak ve kamu ile paylaşılmasını sağlayacak Üniversite bünyesinde bir müze oluşturmak.

ğ) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

(3) Merkez Müdürü, Merkezde çalışan personelin idari amiri, yürütülen faaliyetlerin teknik ve idari koordinatörüdür.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.

ç) Merkezin ilgili kamu-özel sektör kuruluşları ve yurt dışı kuruluşları ile iletişimi ve işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek için girişimlerde bulunmak.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitiminde, yeni üyelerin belirlenmesi için gerekli işlemleri yapmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlamak ve uygulamak.

f) Merkeze bağlı proje ve çalışma gruplarının, idari ve teknik personelin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu bir sonraki yılın çalışma plan ve programını hazırlatarak Yönetim Kuruluna ve Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkez demirbaşlarının takibi ve korunması için gerekli tedbirleri almak.

h) Merkezde görev yapacak idari ve teknik personelin görevlendirilmesine ilişkin önerileri Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversite öğretim elemanları arasından dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenden dolayı görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu altı ayda bir ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 5 inci maddede belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili temel ilke, esas ve usulleri belirlemek, güncelleştirmek, uygulama kararlarını vermek.

b) Merkezde yapılacak projeleri, eğitim ve öğretim programlarını gerçekleştirmek üzere kurulacak proje ve çalışma gruplarının çalışma esaslarını belirlemek.

c) Merkez çalışmalarıyla ilgili kararlar almak.

ç) Merkezin yıl içinde yapacağı çalışmaları belirlemek ve buna göre Merkezin yıllık çalışma plan ve programlarının hazırlanmasını sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

e) Merkezde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim programları, sertifikasyon sistemi hususunda temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.

f) Merkez bünyesinde ihtiyaç duyulduğunda yeni birimler oluşturmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ihtiyaç duyulan alan ve konularda görüş almak üzere, Rektör tarafından görevlendirilen en fazla dört üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Merkez Müdürü tarafından gerekli görüldüğü durumlarda toplantıya çağrılır.

Proje ve çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetlerini proje ve çalışma grupları aracılığıyla yürütür. Bunların kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunda belirlenen ilke ve esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.