25 Şubat 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30697

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRK BOĞAZLARI DENİZCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İTÜBOA): İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Türk Boğazları: İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nden gemilerin geçiş alanı ile bu alanı çevreleyen kıyı şeridini,

f) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türk Boğazlarında seyir, can, mal ve çevre emniyetinin, deniz ve çevre güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra; deniz, hava ve çevre kirliliğinin önlenmesiyle ilgili çalışmalar yürütmek.

b) Türk Boğazları ve çevresinde doğal, tarihi ve kültürel varlıkları korumak; Türk Boğazları ile ilgili olarak Uluslararası Hukuk ve Deniz Ticareti Hukukunda, uluslararası ilişkiler ve politikada, enerji güvenliğinde ticaret ve ekonomide yürütülecek bilimsel çalışmalar yapmak; bilgi iletişim teknolojileri, enerji, kıyı ve deniz mühendisliği, açık deniz petrol ve doğalgaz arama platform ve yapılarını geliştirmek ve inşa etmek ile ulusal denizciliği geliştirmek; deniz araştırmaları alanlarında ve bunların alt disiplinlerinde, farklı sektörlerde, makro ve mikro ölçeklerde teorik ve uygulamalı bilimsel araştırmalar, çalışmalar yapmak.

c) Projeler gerçekleştirmek, raporlar üretmek, toplumu bilinçlendirmek, matbu, işitsel, sözel ve görsel yayınlar yapmak, konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar düzenlemek ve benzeri etkinliklerde bulunmak.

ç) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlarla ve kişiler ile işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Türk Boğazları ile ilgili araştırma, inceleme, uygulama, çalışma, geliştirme ve projeler yapmak.

b) Ulusal ve küresel ekonomik, finansal, hukuki, ticari ve teknolojik göstergeleri, gelişmeleri izlemek, derlemek, değerlendirmek ve raporlamak.

c) Modelleme, simülasyon ve senaryo planlama gibi analiz, risk ve tahmin modelleri geliştirmek, uygulamak, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

ç) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları, çalıştaylar ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür etkinliklere iştirak etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için yardım sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür etkinliklere iştirak etmek ile bu etkinlikler çerçevesinde yayınlar yapmak.

e) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, kamu ve özel kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, tecrübe, altyapı ve insan kaynaklarından yararlanmak ve ortak çalışma grupları kurularak, ortak projeler üretmek, mevcut projelere iştirak etmek.

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel yayınlar yapmak, böylece üretilen bilimsel bilgilerin ve teknolojilerin bilim çevreleri ve kamuoyu ile paylaşmak.

g) Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik altyapı oluşturmak, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon etkinlikleri gerçekleştirmek ve Türk Boğazları ile ilgili bir başvuru kütüphanesi oluşturmak.

ğ) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapmak ve Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok üç kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür, kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin, bağlı birimlerinin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Üniversite öğretim üyelerinden ve/veya istekleri halinde ilgili kuruluşlarda görev yapan veya Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan en az üçü Üniversite öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

 (2) Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların veya Üniversite dışında altı aydan daha fazla görevlendirilenlerin yerine Müdürün teklifi üzerine aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

ç) Araştırma, yayın, eğitim, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

ğ) Merkezin sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

h) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcileri veya gerçek kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

(2) Gerektiğinde Danışma Kurulu bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.

Merkezin birimleri ve çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, bilimsel etkinlikler birimi, proje koordinatörlüğü ile dış ilişkiler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka Merkez birimleri ve çalışma grupları kurulabilir.

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere Merkez birimleri, Müdürlük ve Yönetim Kurulunca değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yürütülür.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.