25 Şubat 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30697

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE KALKINMA ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Üniversitesi Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çukurova Üniversitesi Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çukurova Üniversitesi Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Göç ve kalkınma alanında araştırmalar yapmak.

b) Çukurova bölgesinin önemli meselelerinden biri olan göç alanında yeni araştırma alanları yaratmak ve bu alanlarda çalışan araştırmacılar arasında işbirliğini yaygınlaştırmak.

c) Hakemli akademik dergi yayımlamak.

ç) Özelde Çukurova bölgesinde, genelde ise göç ve kalkınma alanında çalışan bilim insanları ile sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarını bir araya getirmek.

d) Üniversitenin uluslararasılaşma hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik uluslararası kurum ve kuruluşlara ilişkin projelerde düzenleyici, yürütücü, araştırmacı ve benzeri rollerde yer almak, göç ve kalkınma alanında etkinlikler organize etmek ve bu alanda yapılan etkinliklere katkıda bulunmak.

e) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tüm akademik birimler ile uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği içinde çalışmalar yürütmek.

f) Çukurova bölgesinin kalkınmasına katkı sağlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

b) Adana İli ve çevresi ile ilgili göç ve kalkınma konusunda geleceğe yönelik projeler üretmek için gerekli çalışmaları yapmak.

c) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.

ç) Endüstrinin, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

d) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

e) Yayın ve enformasyon faaliyetleri yapmak.

f) Bölgenin sosyo-ekonomik ve politik değişimine yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında eğitimi ve çalışmaları olan, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez çalışmalarının koordinasyonunda Müdüre yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyetleriyle ilgili uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisiyle üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı ayı geçemez. Müdürün görev süresi bittiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirleyerek Kurula başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi, tüm faaliyetlerin planlanması ve denetimini sağlamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

d) Merkezin faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekli ile Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcıları oy kullanmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Merkezin program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Kuruluş amacına uygun müracaatları incelemek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 13 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.