7 Şubat 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30679

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2014 tarihli ve 28924 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Disiplin Amirleri Cetveli başlıklı Ek-1 inci cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.