21 Ocak 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30662

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER VE KÖK HÜCRE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kanser ve kök hücre protokollerinin kullanıldığı Hücre Tabanlı Araştırmalar alanında Maltepe Üniversitesi bünyesindeki ilgili bütün bilim dallarına bilimsel destek vermek.

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, kök hücre biyolojisi, genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve biyoinformatik alanlarında süreç, teknik veya ürünlere yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir alt yapıyı oluşturmak, laboratuvarların düzeyini uluslararası standartlara eşdeğer kılmak ve belgelemek.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın yapmak ve araştırma programlarını sürdürmek.

ç) Maltepe Üniversitesi ve diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği yapmak ve projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

d) Merkezin işlevsel alanlarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve işbirliği yapmak.

f) Sertifika programları yürütmek, Merkezin alanına giren konularda danışmanlık yapmak, tez çalışmalarını desteklemek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve teorik ve uygulamalı kurs programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Rektöre karşı sorumlu olan Müdür, Rektör tarafından kanser, kök hücre, embriyo ve gen tedavileri araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan Maltepe Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurullara başkanlık etmek.

c) Danışma Kurulunun önerilerini, Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin ve Merkeze bağlı laboratuvarların ve burada çalışan personelin toplam kalite yönetimi ilkelerini gözetecek şekilde düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak. Yönetim Kurulu onayından geçen çalışma raporu ve programını Rektöre sunmak.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün kurum dışında olduğu zamanlarda görevlerini yürütür. Müdür yerine imza atma yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkezin Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün ilgili anabilim dalları öğretim üyeleri arasından belirleyeceği adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanından oluşur. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılır. Üyeler üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında en az iki ayda bir kez toplanarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekten sorumludur:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak.

c) Danışma Kurulunun sunduğu önerileri karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Müdür tarafından her yıl hazırlanacak bir yıl önceye ait yıllık çalışma raporu ile gelecek yılın çalışma programını değerlendirmek ve sonuçlarını Rektöre sunmak.

e) Eğitim faaliyetleri için seminer, sempozyum, konferans ve kursların planlamasını yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyelerinin sayısı en az üç en fazla yedidir. Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dallarından birer temsilci öğretim elemanın katılmasıyla oluşturulur. Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dalları Yönetim Kurulunca belirlenir. Temsilciler, ilgili bölüm, anabilim ve bilim dalınca Merkeze teklif edilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine iki ayda bir kez toplanarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekten sorumludur:

a) Merkezin çalışmalarına yön vermek amacıyla Yönetim Kuruluna sunmak üzere önerilerde bulunmak.

b) Merkezin çalışmalarında verimliliği arttırmak amacıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dallarıyla koordinasyonu sağlamak.

c) Yönetim Kurulunca onaylanmış tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev almak.

ç) Merkezin çalışma esaslarına uygun konularda danışmanlık hizmeti vermek.

d) Merkezin yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişki kurmasında görev almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.