21 Ocak 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30662

YÖNETMELİK

Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ

GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE

ŞİRKET KURABİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kayseri Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 36 ncı ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: 4691 sayılı Kanunda tanımlanan teknoloji geliştirme bölgelerini,

b) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,

c) Sürekli görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversiteden izinli olarak tüm çalışma zamanını bölgede geçiren öğretim elemanlarını,

ç) Şirket: Bölgede yer alan veya bölgede kurulacak olan şirketleri,

d) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

e) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izni ile ve Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek koşulu ile yarı zamanlı olarak bölgede görev alan öğretim elemanlarını,

f) Yönetici Şirket: 4691 sayılı Kanuna uygun olarak kurulan, bölgenin yönetim ve işletilmesinden sorumlu Erciyes Teknopark Anonim Şirketini,

g) Yönetim Kurulu: Kayseri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgede Görevlendirilmeleri ve Şirket Kurabilmeleri

Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak, ikinci fıkrada belirtilen sürelerde aylıklı veya aylıksız, sürekli veya yarı zamanlı olarak bölgede çalışma izni verilebilir. Bölgede görevlendirilen öğretim elemanlarının bölgede yaptıkları hizmetler karşılığı elde edecekleri gelirler, döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, bunlardan sürekli olarak görevlendirilen ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları saklı kalır.

(2) Görevlendirme çeşitleri ve sürelerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sürekli görevlendirme: Üniversitede en az üç yıl fiili hizmet süresini dolduran öğretim elemanlarına bir yılı aşmamak üzere, bölgede çalışmaları için aylıklı veya aylıksız izin verilebilir. Bu izin, bir yıl daha aylıksız olarak uzatılabilir. Bu şekilde izin alan elemanlarına görevlerine dönüşlerinden itibaren üç yıl fiili hizmet yapmadan yeniden bölgede çalışma izni verilmez. Bölgede aylıklı veya aylıksız izinli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına, Üniversitenin döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez ve idari görev verilmez.

b) Yarı zamanlı görevlendirme: Üniversite öğretim elemanları, Üniversitenin uygun gördüğü sürelerde yarı zamanlı olarak bölgede veya yönetici şirkette görevlendirilebilir. Öğretim elemanlarının bu şekildeki yarı zamanlı görevlendirilmelerinde yapacakları çalışmaların niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer.

Şirket kurma ve şirket ortaklığı

MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları, Üniversiteye başvurur. Yönetim Kurulu bu başvuruyu; ilgili bölümün görüşü, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile inceleyerek, öğretim elemanına bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir. İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde görev alması hususunda 5 inci maddedeki görevlendirme ile ilgili süre ve esaslar uygulanır.

(2) Öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden bu kapsamda, Üniversite adına alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bu madde ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca, öğretim elemanlarının başvurularını incelemek ve izlemek üzere bir komisyon oluşturulur.

Görevlendirmeye karar verecek organ ve yöntem

MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bölgede hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve 6 ncı maddeye göre görevlendirilmesi; ilgilinin veya hizmete ihtiyacı olan şirketin başvurusu üzerine, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre görevlendirmelerde; Bölgede yer alan faaliyetler için hizmete ihtiyacı olan şirket, Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunabilir. Başvuru öğretim elemanı ismi bazında olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede yer alacak ve bölgede görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmeler; ilgili öğretim elemanlarının görev yaptığı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır.

Denetim

MADDE 8 – (1) Bölgede sürekli olarak görev almak isteyen öğretim elemanları, görevlendirme ya da izin uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı ekler. Bu öğretim elemanları; görev sürelerinin sonunda, bölgede yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunar. Bu rapora yönetici şirketin, bölgede yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendine uygunluğunu belirten değerlendirmesi de eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kadrosu devredilen öğretim elemanları

MADDE 9 – (1) Kadrosu Erciyes Üniversitesinden Kayseri Üniversitesine devredilen öğretim elemanlarının Erciyes Üniversitesinde geçirdikleri fiili çalışma süresi, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürenin hesabında dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.