21 Ocak 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30662

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk kültürünün ve İslâm Tasavvufunun ana konularını tespit etmek.

b) Türk İslâm tarihi içerisinde ortaya çıkan ve gelişen tasavvuf metafiziğinin özellikle insan-evren-Allah ilişkisi konusunda yerini ilmî objektiflik içinde temel kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak.

c) Tasavvufun İslâmî ilimler arasındaki yeri, felsefe ve teolojiye nispetle metodolojisi, bu metodolojiye istinat eden başlıca konuları, kadim bilgeliğin insan yaşamına ilişkin öğreti ve pratiklerinin İslâm düşüncesi ve pratiği üzerindeki etkilerini incelemek.

ç) Türk İslâm tasavvufunu hazırlayan tarihî, sosyal ve siyasî sebepleri inceleyerek Ahmed-i Yesevî’den bu yana Türk kültürünü fiilen yaşayan ve yaşatan kişileri ortaya çıkararak Türk kültür tarihi içinde İslâm mutasavvıflarını ilmî ve objektif kriterler ile incelemek.

d) Ahmed-i Yesevî, Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî, Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî ve diğer Anadolu erenleri ile özellikle Antalya yöresinde yaşayan Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Vâhib-i Ümmî, Eroğlu Nûri, Sinân-ı Ümmî, Niyâzî-i Mısrî, Antalya Mevlevîhânesi postnişinleri, Şeyh Sinan, Şeyh Şücâeddin, Cemâleddîn-i Seydî gibi mutasavvıf düşünürlerin öğretilerindeki ana temalar, bu öğretilerin günümüz insanının bireysel ve sosyal hayatındaki yeri ve insanın “anlam arayışı”na katkısını araştırmak.

e) Türk İslâm Tasavvuf tarihinde yer alan mutasavvıfların kuruluşunda doğrudan veya dolaylı olarak rol oynadığı lonca ve Ahîlik esnaf teşkilatları, Antalya yöresinde yaşayan Ahî Yusuf, Ahî Kızı gibi ahî büyükleri, vakıf müesseseleri ve medreseler gibi Türk İslâm coğrafyasında yer alan kurum ve kuruluşların yapısını incelemek.

f) Türk İslâm Tasavvufunun etki alanına giren diğer Türk büyüklerini incelemek, fikirlerini ortaya koymak.

g) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden resmî ve sivil kurum ve kuruluşlarla fikrî, malî ve kültürel ilişkiler kurmak.

ğ) Ahmed-i Yesevî’den Hacı Bektaş-ı Velî’ye ve o dönemin Türk millî kültürüyle ve Antalya yöresiyle ilgili bütün el yazması ve matbu ana kaynakları toplayıp bir arşiv kurmak, gerekirse mikrofilmler getirtmek ve mikrofilm makinesinin de bulunacağı bir ihtisas kütüphanesi kurmak.

h) Gerektiğinde başka resmî ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine giderek merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili çalıştay, panel, sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

ı) Gerektiğinde başka resmî ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine giderek merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili kitap, dergi, süreli yayın ve elektronik yayın gibi basım ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin amacına uygun niteliklerdeki Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen iki kişi müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilebilir. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi başında bulunmama süresinin altı ayı aşması halinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erince, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre önermek.

d) Merkezin yürütme, bilim, yayın, inceleme birimlerine başkanlık etmek ve bu birimlerin işleyiş ve düzenini sağlamak.

e) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi vermek.

f) Merkezin ihtiyaçları ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kararından sonra Rektörlüğe bildirmek.

g) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

h) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

ı) Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek.

i) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı, Rektör tarafından görevlendirilecek iki öğretim elemanı ile istekleri halinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından belirlenecek birer üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Müdür yardımcısı dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevleri sonlandırılabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün teklif ettiği Merkezin çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

b) Merkezin bütçe ve malî hesaplarını görüşerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından ortaya konan konuları görüşmek.

ç) Merkezin amacına uygun olarak birimler oluşturmak.

d) Merkezin amaçlarıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi uzman bilim adamları ve istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile olur.

(2) Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdüre yazılı olarak bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.