20 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30661

YÖNETMELİK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2018 tarihli ve 30614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (t), (u), (z) ve (ee) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Enstitü: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,”

“t) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,

u) Rektörlük: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü,”

“z) Senato: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,”

“ee) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 63 – (1) 30/5/2017 tarihli ve 30081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 3/12/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/12/2018

30614