20 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30661

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ TIP TARİHİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (LHÜTAM)’ni,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez, tarafsız ve bilimsel bir eşgüdüm yaklaşımı temelinde, ortak akıl ve katılımcılık ilkeleriyle Tıp Tarihi konusunda araştırma yapmak, proje geliştirmek, model üretmek, donanımlı insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamak, oluşan bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası işbirliği içinde toplantılar ve yayınlar yaparak, sergiler açarak paylaşmak amaçlarına hizmet ve öncülük etmek üzere kurulmuştur.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, Üniversite ve sağlıkla ilişkili Tıp tarihi alanlarında bilimsel otorite olmak ve tarihin aydınlatıcısı ve toplumu bilgilendiricisi olmak üzere faaliyet gösterir.

(2) Merkez faaliyetleri, mevcut eserlerin araştırılması, değerlendirilmesi ve bilinenlerin dışında yeni ulaşılacak bilgi, belge ve doküman imkânlarının artırılması konularındadır.

(3) Merkez tıp tarihi alanında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Araştırma yapmak.

b) Eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

c) Model ve proje geliştirmek.

ç) Ulusal ve uluslararası kongre, zirve, panel, konferans, seminer ve eğitimler düzenlemek.

d) Veri toplamak ve analiz etmek.

e) Tıp tarihine olan ilgiyi artırmak ve bilgilendirmek için sergiler açmak.

f) Yeterli malzeme ve doküman bulunduğunda, bunlardan öğrencilerin ve ilgilenenlerin yararlanması için özel müze ve kütüphaneler oluşturmak.

g) Kitap, dergi, makale, broşür gibi yayınlar yapmak.

ğ) Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer etkinliklerde bulunmak.

(4) Merkez bu faaliyetlerinde, ulusal ve uluslararası, kamu, özel, akademik, sivil toplum ve gönüllü kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda birlikte çalışır. Yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla iletişim ağı kurmak, stratejik işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler yapmak ve özel protokoller imzalamak faaliyetlerini yürütür. Gerektiğinde ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez gibi kuruluşlar ve kamu ve özel sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşları adına araştırma, proje, rapor, yayın ve kongre çalışmalarını üstlenir ve gerekli görülmesi halinde bu kapsamda bahsi geçen kurumların bilimsel temsilciliğini yapar.

(5) Merkez, tıp tarihi ve yönetimi konularında, bütüncül bir bakışla yaptığı analiz ve değerlendirmeler sonucunda pilot uygulamalar yapar. Karşılıklı teknik ve bilimsel yardımlaşma süreçlerinde yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır.

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir ve Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyesi vekâlet eder.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını düzenlemek.

f) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

g) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi ile Müdür ve Müdür Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla az iki ayda bir toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma grubu yöneticileri davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek.

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ilkelerini belirlemek ve önerilerini karara bağlamak.

f) Müdürün önereceği veya Kurula getireceği işler hakkında karar almak.

g) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını görüşmek.

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Yönetici ve çalışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) çalışma ve proje grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dahilinde faaliyetlerini sürdürürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirme ile karşılanır.

Mekan, araç ve gereçler

MADDE 14 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekan, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.

(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.