20 Ocak 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30661

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman Hekim Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Üniversite idari teşkilatı Genel Sekreterliğe bağlı olarak çalışan aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Genel Sekreter Yardımcılığı.

b) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, merkez ve bölüm sekreterlikleri.

c) Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı.

ç) Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Koordinatörlüğü.

d) Mali İşler ve Finans Daire Başkanlığı.

e) Mali İşler ve Finans Daire Başkanlığı Personel İşleri Koordinatörlüğü.

f) Mali İşler ve Finans Daire Başkanlığı Muhasebe İşleri Koordinatörlüğü.

g) Mali İşler ve Finans Daire Başkanlığı Finans İşleri Koordinatörlüğü.

ğ) İdari İşler ve Satın Alma Daire Başkanlığı.

h) İdari İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Koordinatörlüğü.

ı) İdari İşler Daire Başkanlığı İdari İşler Koordinatörlüğü.

i) İdari İşler Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Koordinatörlüğü.

j) İdari İşler Daire Başkanlığı Yapı ve Teknik İşler Koordinatörlüğü.

k) Öğrenci Dekanlığı.

l) Öğrenci Dekanlığı Aday Öğrenci Koordinatörlüğü.

m) Öğrenci Dekanlığı Kültür ve Spor Koordinatörlüğü.

n) Kurumsal İlişkiler ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü.

o) Hukuk Müşavirliği.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2018

30613