17 Ocak 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30658

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Rektör ataması için, Mütevelli Heyetinin üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Yükseköğretim Kuruluna teklif sunmak,”

“i) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına ve kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar almak, yeni projeler üretmek veya bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                         

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2011

27901

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/11/2012

28461

2-

19/12/2013

28856

3-

11/7/2018

30121