17 Ocak 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30658

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREVE

ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2010 tarihli ve 27549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.