12 Ocak 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30653

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ZOONOZLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2012 tarihli ve 28279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkez: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

“c) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Ülke genelinde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Zoonoz Milli Komitesi gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının zoonozların kontrol ve mücadelesi konusunda yapacakları planlama ve projelere bilimsel danışmanlık desteği vermek,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü; Üniversitenin kadrolu ve zoonotik etkenler konusunda çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile 3 yıllığına görevlendirilen 4 üye ile Merkez Müdürünün de bulunduğu 5 kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/4/2012

28279