31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30642 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesi, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu  ile 26/9/2011 tarihli ve  655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018”  ibareleri  “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018”  ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018”  ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2015

29400

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2016

29935 (3. Mükerrer)

2-

29/12/2017

30285