21 Aralık 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30632 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3402 (GDS 3402) HİZMET KURULUŞUNDAKİ

KONTROLLERE İLİŞKİN GÜVENCE RAPORLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 43’ÜN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE

DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 83

MADDE 1 – 17/1/2015 tarihli ve 29239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvence Denetimi Standardı 3402 (GDS 3402) Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 43 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.