20 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30631

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AT YARIŞLARI MÜŞTEREK BAHİSLER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre yapılan at yarışlarında düzenlenecek müşterek bahislere ilişkin usul ve esasları düzenler. ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (aa) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Eküri: Aynı koşuda, at sahibi ve eşi üzerine koşan atlar ile at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup, aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda eküri oldukları ilan edilen atları,”

“aa) Yarış otoritesi: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“ee) Karma yarış programı: Birden fazla yurt içi ve/veya yurt dışı hipodromlarda düzenlenen koşuların tümü veya birkaçının tek bir yarış programı altında birleştirilmesi ile meydana gelen yarış programını,

ff) Yarış: Bir hipodromda aynı gün yapılan koşuları,

gg) Yarış sezonunun son günü: Müşterek Bahisler İdare Kurulu tarafından tespit ve ilan edilen, müşterek bahis çeşitlerinde bilen çıkmadığı takdirde kazananlar hissesinin en fazla bilenlere dağıtıldığı günü,

ğğ) Müşterek bahis: Sonucun kısmen iştirakçinin becerisine kısmen de tesadüfe bağlı olduğu; yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen her çeşit yarışma, müsabaka, spor oyunları ile herhangi bir olay veya durum üzerine, sonucun tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere önceden belirlenen adet, tutar, oran veya mislî olarak ikramiye kazandıran oyunları,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Müşterek bahislere katılımlarda kullanılan kuponlar, oynayanlar tarafından tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Doldurulan kuponların hipodromlar ve sabit ganyan bayilerindeki müşterek oyun bahis terminaline okutulması karşılığında müşterek bahis bilgi işlem sisteminden çıkan bilet üzerindeki bilgiler esas alınır. Müşterek bahis bilgi işlem sistemi tarafından otomatik olarak bilet üzerine yazılan seri numarasının tespit edilemeyecek şekilde zarar görmesi, seri numarası veya barkodda silinti veya kazıntı olması halinde bu biletlere ödeme yapılmayacağı gibi müşterek bahis bilgi işlem sistemindeki kayıtlara göre kazançlı olarak tanımlanmayan biletlere de ödeme yapılmaz. Biletler hamilinedir. Kazançlı biletlerin ne sebeple olursa olsun kaybedilmesinden veya el değiştirmesinden ya da ödemenin bileti ibraz edene yapılmasından Yarış Müessesesi sorumlu tutulamaz. Biletin aslı olmadan ödeme talebinde bulunulamaz.”

“k) Günlük yarış programında, üzerine üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n”li plase oyunlarının konulduğu ilan olunan koşuların altılı ganyan oyununun ayağına denk gelmeyen koşularında en fazla ganyan oynanan atın tespiti için ganyan oyununun da konulması zorunludur. Ancak bir koşuya, bir eküriye ait at veya atların katılması durumunda o koşuya ganyan oyunu konulmaz, konulmuşsa bilet bedelleri iade edilir. Ekürinin koşan at veya atlarına en fazla ganyan oynanmış sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Plase; en az 7 atın iştirak edeceği bir koşuda bir atın birinci veya ikinci geleceğini tahmin ederek o at veya atlar üzerine oynanan bahistir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Plase kazançlı mevkilerinden herhangi birinde kazançlı kombinasyon olmaması durumunda bu mevkiye tekabül eden dağıtılacak tutar diğer mevkiye aktarılır.

(3) Plasede kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumunda; at başının olduğu plase mevkiindeki dağıtılacak tutar, o plase mevkiini müştereken işgal eden atların sayısına göre eşit parçalara ayrılır. At başı olan her plase atın ilgili her plase mevkiinden alacağı miktar toplanır ve her at için oluşan yeni dağıtılacak tutar bulunur.

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

c) Çıkan at durumunda; koşuya iştirak edeceği ilan edilen atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde;

1) Koşuya iştirak etmeyen atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir.

2) En az 7 atın iştirak edeceği ilan edilen bir koşuda, çıkan atlardan dolayı koşuya iştirak eden at sayısı 7’den az olursa, bütün atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir.

ç) Koşu iptali durumunda; koşu iptal olduğu veya koşuda vokover olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği ya da kazanan at veya atlar üzerine bahis oynanmadığı takdirde, iştirak bedelleri iade edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.”

“ç) Koşu iptali durumunda; koşu iptal olduğu veya koşuda vokover olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği ya da kazanan at veya atlar üzerine bahis oynanmadığı takdirde iştirak bedelleri iade edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Devir durumunda; birinci, ikinci veya üçüncüyü sırasıyla bilen bulunmadığı takdirde, dağıtılacak tutar günlük resmi programda üzerine sıralı üçlü bahis oyunu konulan bir sonraki koşuya, kazançlının olmadığı koşunun günün yarış programının üzerine konulan son üçlü bahis olması durumunda ise dağıtılacak tutar, aynı hipodromun bir sonraki yarış programının ilk üçlü bahis oyununa devreder. Yarış sezonunun son günü olarak ilan edilen bir yarış programının son üçlü bahis oyununda bu durumun gerçekleşmesi halinde ise kazananlar hissesi sırasız bilenler arasında paylaştırılır. Sırasız bilen de yok ise kombinesinde o koşuda birinci ve ikinci gelen atları sırasıyla, yoksa sırasız bilenlere dağıtılır. Bu kombinasyonlarda da bilen çıkmadığı takdirde koşuda birinci gelen atı bilenlere dağıtılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Devir durumunda ilk dört atı hem sıralı hem sırasız içeren bir kazançlı kombinasyon olmaması halinde dağıtılacak tutar günlük resmi programda üzerine tabela bahis oyunu konulan bir sonraki koşuya, kazançlının olmadığı koşunun günün yarış programının üzerine konulan son tabela bahis olması durumunda ise tutar, aynı hipodromun bir sonraki yarış programının ilk dörtlü bahis oyununa devreder. Yarış sezonunun son günü olarak ilan edilen bir yarış programının son tabela bahis oyununda bu durumun gerçekleşmesi halinde ise dağıtılacak tutar o koşuda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gelen atları sırasına bakılmaksızın en fazla doğru bilen kombinasyonlar arasında paylaştırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinciyi sırasıyla bilen bulunmadığı takdirde, dağıtılacak tutar günlük resmi programda üzerine sıralı beşli bahis oyunu konulan bir sonraki koşuya, kazançlının olmadığı koşunun günün yarış programının üzerine konulan son sıralı beşli bahis olması durumunda ise tutar, aynı hipodromun bir sonraki yarış programının ilk sıralı beşli bahis oyununa devreder. Yarış sezonunun son günü olarak ilan edilen yarış programının son sıralı beşli bahis oyununda bu durumun gerçekleşmesi halinde ise birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gelen atları sıralı bilen olmadığı takdirde, sıralı bilenlere dağıtılacak tutar sırasız bilenler arasında paylaştırılır. Sırasız bilen de olmadığı takdirde ise dağıtılacak tutar o koşuda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gelen atları sırasına bakılmaksızın en fazla doğru bilen kombinasyonlar arasında paylaştırılır.”

“ç) Çıkan at durumunda; üzerine sıralı beşli bahis oynanan at veya atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde çıkan at veya atlar üzerine oynanmış kombinasyonların iştirak bedelleri iade edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Ganyan, çifte bahis, üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan,“n” tek oyunlarında birden fazla atın at başı birinci; “n” li plasede ise birden fazla atın at başı birinci veya ikinci gelmesi halinde, bu atlar üzerine oynayanların her biri kazanmış sayılarak dağıtılacak tutar kazançlı mevkileri oluşturan atları içeren gruplara göre eşit kısma ayrılır. Her gruba ait kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır. ”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birinci fıkrada sıralanan oyunlardan ganyan ve çifte bahis hariç diğer tüm bahis çeşitlerinin yer aldığı koşularda eküri olarak iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde çıkan bu at veya atların yerine;

a) İlgili koşu altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardan biri ise, ekürinin diğer koşan at veya atları ile yarış müessesince altılı ganyan oyununun ilk ayağı koşulduktan sonra resmi olarak ilan edilen Altılı Ganyan Favorisi’ne (AGF) oynanmış sayılır.

b) İlgili koşu altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardan biri değil ise, ekürinin diğer koşan at veya atları ile üzerine en fazla ganyan satışı yapılan (EFG) at veya atlar üzerine oynanmış sayılır.

c) Ganyan oyununda ise koşuya eküri olarak iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde bu atların üzerine oynanmış iştirak bedelleri iade edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yarış Komiserler Kurulu tarafından koşu sonuçları kesinleşmeden önce hükümsüz olduğu ilan edilen, vokover olan veya hiçbir atın bitiremediği bir koşu için birinci fıkrada sıralanmış bahis çeşitleri haricindeki bahisler için oynayanlar tarafından ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Herhangi bir koşuda kayıtlı atlardan birinin veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde, koşuda koşan diğer atlar aynı eküri üzerine kayıtlı ise bu durumda tek koşu üzerine oynanabilen müşterek bahis çeşitleri için o koşu satışa kapatılır ve ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Çifte bahis oyununda ise bu uygulama çifte bahsin ilk ayağını oluşturan koşu için geçerlidir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Devir gün sayısı ve yarış sezonunun son günü müşterek bahisler idare kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Herhangi bir hipodromun sona eren bir yarış sezonunun son günü ile aynı hipodromun müteakip yarış sezonu başlangıcı arasında bir ay veya üzerinde bir süre var ise o hipodromun biten yarış sezonunun son yarış günü ile tüm hipodromların, yurt dışı yarışlar dahil, takvim yılındaki son yarış günleri Yarış Sezonu Son Günüdür. Yarış müessesesince üzerine müşterek bahis oynatılan yurt dışı yarış programları ülke ve hipodrom farkı gözetmeksizin aynı yarış sezonu kabul edilir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2011

27910

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/5/2011

27937

2-

14/2/2015

29267