20 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30631

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLERİ TEŞKİLAT VE

İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2018 tarihli ve 30323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bir doçentin bulunması halinde bir profesörün, bir doktor öğretim üyesinin bulunması halinde profesör veya doçentin, bir öğretim görevlisinin bulunması halinde ise bir öğretim üyesinin aynı birimde görevlendirilmesi ile başkanlık görevi sona erer. Boşalan başkanlık görevine usulüne göre yeni başkan atanır. Aynı zamanda birim başkanı olan doktor öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin başkanlık görevi, görev süresinin bitiminde sona erer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/2/2018

30323