9 Aralık 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30620

YÖNETMELİK

Beykoz Üniversitesinden:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ GÖSTERGEBİLİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykoz Üniversitesi Göstergebilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykoz Üniversitesi Göstergebilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Beykoz Üniversitesi Göstergebilim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Beykoz Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; göstergebilim alanında bilimsel araştırmalar yaparak, uygulama ve yayın faaliyetleri ile bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, Üniversite içindeki akademik çalışmalara ve eğitim programlarına destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Göstergebilim alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanda yapılan/yapılacak olan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, konferans, sempozyum, seminer düzenlemek,

b) Göstergebilim alanına ilgi duyan ve bu alanda akademik çalışma yapmayı hedefleyen araştırmalar ile iş yaşamında göstergebilimi uygulamak isteyen profesyonellere eğitim amaçlı kısa süreli sertifika programları düzenlemek,

c) Göstergebilim alanında çalışmalarda bulunan diğer üniversite ve kuruluşlar ile iletişime geçerek, ortak projeler üretmek, karşılıklı bilgi, fikir ve tecrübe aktarımını sağlamak için ilgili kuruluşlara öneride bulunmak,

ç) Üniversite, merkez, dernek ve kuruluşlar ile ortak araştırma projeleri gerçekleştirmek ve ulusal/uluslararası olarak karşılıklı öğrenci/öğretim üyesi değişim imkanlarını yaratmak,

d) Göstergebilim alanı üzerine ulusal/uluslararası dergilerde, kitap bölümlerinde yayınlanacak akademik araştırmalar gerçekleştirmek,

e) Göstergebilim alanında uzman araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri yetiştirmek,

f) Beykoz Üniversitesi öğrencilerinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde göstergebilim alanında gerçekleştirecekleri proje ve tez çalışmalarına teşvik ve akademik destek sağlamak,

g) Göstergebilim alanında yapılan araştırma ve uygulama çalışmaları sonucunda elde edinilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi, sözlük ve benzeri yayınlarda bulunmak,

ğ) Üniversitenin başta Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine bağlı bölümler ile ortak çalışmalar yaparak, disiplinler arası işbirliğini arttırmak,

h) Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkezin düzenlediği program ve faaliyetlerin, amaçlarına uygun ve başarılı gerçekleştirebilmesi için gerekli önlemleri almak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programlarını hazırlamak.

e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

g) Merkez adına, Üniversite içinde ve dışında iş birliği ve iletişimi sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere; toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle bu süre tamamlanmadan boşalan üyeliklere aynı usulle yeni üyeler seçilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile salt çoğunlukla toplanır ve toplantı gündemini görüşerek toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin plan tasarısını hazırlamak.

c) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, proje, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Merkezin vereceği ders, katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeler, faaliyetlerle ilgili görevlendirmeler ve faaliyetlerde katkısı bulunan personele ilişkin konuları karara bağlamak, bu kararları Rektörlüğün onayına sunmak.

e) Yurt içindeki ve dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.