4 Aralık 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30615

YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Diş Hekimi ünvanı almak üzere eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme, diploma, izin, kayıt silme, akademik danışmanlık ve diğer işlemleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kabulü, kayıt, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınav, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanan not ortalamasını,

b) Akademik Yıl: Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü ve Fakülte Kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan eğitim ve öğretimin başlayıp bitmesi arasındaki süreyi,

c) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Anabilim Dalı Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İlgili Anabilim Dalı Kurulunu,

d) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri vb. konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

e) Dekan: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

f) Fakülte: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

h) Kredi: Öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak öğrenci iş yükünü,

ı) Ortak Zorunlu Dersler: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin diğer lisans programında öğrenim gören öğrenciler ile beraber alması zorunlu olan dersleri,

i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

l) Seçmeli Dersler: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrencinin, alınması zorunlu olan dersleri dışında alan içinden ve alan dışından seçerek alacağı dersleri,

m) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

o) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

ö) Yarıyıl/yıl not ortalaması: Öğrencinin o yarıyıl/yılda aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesiyle elde edilen not ortalamasını,

p) Zorunlu Dersler: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin almak zorunda olduğu dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; fakülte kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar (stajlar) gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Devam zorunludur.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az 70 (yetmiş) eğitim-öğretim günüdür (en az 14 hafta). Yarıyıl/yılsonunda uygulanan final sınavları ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Staj programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Ancak gerekli hallerde fakülte yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri de ders ve/veya sınav yapılabilir.

(2) Fakülte Kurulu, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerisini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunar. Senato tarafından onaylanan programlar ve akademik takvim en geç Haziran ayı sonunda ilan edilir. Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde fakülte kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim süresi ve dili

MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim süresi 5 yıldır. 5 yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara “Diş Hekimliği Diploması” verilir. Öğrenciler beş yıllık normal eğitim-öğretim süresini en fazla sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar.

(2) Diş Hekimliği Fakültesinde beş yıllık bir eğitim-öğretim programı iki eğitim-öğretim diliminde gerçekleştirilir.

a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi: İki yıl sürelidir. Bu eğitim-öğretim diliminin bütün derslerinden başarılı olmak kaydıyla, öğrenimine devam etmek istemeyen ve bu isteğini yazılı olarak dekanlığa bildiren öğrenciye Unvansız Ön Lisans Diploması verilir.

b) Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi: İki yıl ön lisans eğitiminden sonra en az üç yıllık bir programı kapsayan eğitim-öğretim dilimidir. Bu dilimdeki ders, klinik ve laboratuvar uygulamalarının tümünü başarıyla tamamlayanlar Diş Hekimliği Diploması almaya hak kazanır.

(3) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim dili Türkçedir. Ancak Senato kararı ile öğretim programlarındaki dersler yabancı dilde verilebilir. Fakültede eğitim ve öğretim, örgün eğitim ile yapılır.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 9 – (1) Her öğrenci için Dekanlıkça önerilen ve Yönetim Kurulunca kabul edilen bir danışman görevlendirilir. Danışman; öğrenciyi izleme, eğitim-öğretim ile ilgili karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olma, öğrencinin her yarıyılda izleyeceği zorunlu ve seçmeli derslerinin seçiminde yönlendirici olma ve ders kayıtlarının kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak ile görevlidir.

Ön şart

MADDE 10 – (1) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrar eder.

(2) 1. Sınıfta Yükseköğretim Kurulunca zorunlu tutulan derslerden (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edebilir. Öğrenci, başarısız olduğu dersi dönem sonunda sınavlarına girerek 4. sınıf sonuna kadar başarmak zorundadır. Anılan derslerden geçer not almayan öğrenciler 5. sınıfa devam edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri

Fakülteye giriş ve kayıt şartları

MADDE 11 – (1) Kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

(2) Fakülteye kayıt, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. İstenen belgelerle adaylar, şahsen veya mazeret durumunda noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığı ile kesin kaydını yaptırırlar. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik belge ile kayıt yapılamaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptıramayan aday hakkını kaybeder. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlemler başlatılır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydı yazılı olarak belgelendirilmelidir.

(3) Fakülteye kabul edilecek öğrencinin bedenen ve ruhen mesleğini icra etmesine engel bir durum olmaması gerekir. Bu durum kayıt sırasında sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmelidir. Bu koşulun aday öğrencilere ÖSYM tarafından sınava başvuru sırasında uygun şekilde duyurulması sağlanır. Ancak öğrenim sırasında mesleğini öğrenme ve icrasına mani olacak herhangi bir hastalığı ve/veya engellilik durumu olan öğrencilerden, yönetim kurulu kararı ile sağlık kurulu raporu istenebilir. Raporunun olumsuz olması halinde durum değerlendirilmek üzere üst yönetime iletilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Ayrıca, diş hekimliği fakültesine yabancı uyruklu öğrenci alımı için Türkçe sınavı ve mülakat sınavı yapılarak kayıt kabul edilir.

Öğrenci statüsü

MADDE 12 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakültede derslere dinleyici öğrenci veya özel öğrenci kabul edilmez.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 13 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen miktarlarda katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. Katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Her öğrenci, akademik takvime göre yarıyıl/yılbaşında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca katkı payını ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez. Bu süre, bu Yönetmeliğe göre belirtilen öğretim süresinden sayılır. Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını bizzat yenilemek zorunda olup, kayıt işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Ders kayıtları öğrencinin sorumluluğunda olmakla birlikte, bu kayıtların geçerli olabilmesi için ders kayıtlarını akademik danışmanının onaylaması gerekir.

(2) Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere, klinik uygulamalara (stajlara) ve sınavlara giremezler. Girdiği takdirde sınavlar geçersiz sayılır. Kaybedilen bu süre sekiz yıllık azami eğitim-öğretim süresinden sayılır. Belirlenen ek süre içerisinde de kaydını yenilemeyen öğrenci, izleyen yarıyıl/yılın başında kaydını yenilemek zorundadır.

(3) Ders kaydını yaptırmayan, sadece katkı payı ve öğrenim giderlerini yatırmış öğrenci kayıt yenilemiş sayılmaz.

(4) Program haftası veya ekle-sil haftasında kaydını yaptıran öğrenciler, ekle-sil haftasının bitimini izleyen on beş gün içinde yönetim kurulu kararı ile danışmanıyla birlikte ders yükleme veya üzerinden ders silme işlemi yapabilirler. Ekle-sil haftasından sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılamaz. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar. Belirlenen ders kayıt sürecinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk haftası içinde kabul edilir. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ekle-sil haftasında tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında ortak ve zorunlu dersler dahil olmak üzere 60 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise 300 AKTS’dir.

(6) Her yarıyıl açılacak olan seçmeli dersler, ilgili yarıyılın başında ilan edilir. Seçmeli dersi yeniden alma durumunda kalan öğrenci bu dersin yerine açılan başka bir seçmeli dersi alabilir.

(7) Klinik stajlarda 4. ve 5. sınıf öğrencilerine anabilim dalı tarafından önerilen uygulamalar Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir.

Yatay geçiş

MADDE 15 – (1) Fakülteye yapılacak öğrenci yatay geçişleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından alınan kararlar çerçevesinde belirlenir. Öğrencinin kabulüne dair en son karar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından verilir.

(2) Yatay geçişler, öğrencinin ÖSYM’nin yaptığı sınavdaki Üniversite giriş puanının %70’i ile okul başarı ortalamasının %30’u toplanarak elde edilen puan üzerinden değerlendirilir.

Ders intibak işlemleri

MADDE 16 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş yoluyla Diş Hekimliği Fakültesine kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde başvurmaları halinde, Fakülte İntibak Komisyonunun görüşleri dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları yapılır.

Muafiyet

MADDE 17 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran, kurumlar arası-kurum içi yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına kadar Yönetim Kuruluna transkripti ile başvurabilir.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmelikte belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir.

(3) Fakülteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile yeniden Fakülteye kayıt hakkı elde eden öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, yönetim kurulu kararı ile bu Yönetmelikte belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir.

(4) Her eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde yeni kaydolan öğrenciler için ilgili birimler tarafından yabancı dil muafiyet sınavı ile Temel Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar) dersi muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlarda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılır.

(5) Bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir ön lisans veya lisans programına kayıtlı iken, ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek tekrar üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler ile herhangi bir üniversitenin lisans programındaki ilk iki yıllık dersleri başarı ile tamamlayarak ön lisans diploması alan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile tekrar lisans programına başlayan öğrenciler; almış ve başarmış oldukları dersler için muaf olmak isteğiyle dekanlığa her eğitim-öğretim yarıyılının başlamasından itibaren ilk hafta içinde dilekçe, transkript ve ilgili derslerin ayrıntılı içeriğini gösterir belge ile başvuruda bulunabilirler. Konu, başvuruyu takiben bir hafta içinde ilgili dersleri vermekle görevlendirilmiş bir öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve daha sonra Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte İntibak Komisyonu öğrencinin yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceğini belirler. Programın kalan dersleri, kalan yarıyıl/yıllarda başarı ile bitirilmek zorundadır. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eş değerli dersin kredisi esas alınır.

Kayıt dondurma

MADDE 18 – (1) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve Yönetim Kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak iki yarıyıl için kaydı dondurulabilir. Ancak, sağlık kurulu raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt dondurma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim yılı başlangıcı ile yılsonundaki tüm sınavların sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme veya sildirme

MADDE 19 – (1) Aşağıda sayılan hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması,

b)Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

c) Açık öğretim fakültesi hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda lisans programına kayıtlı olması.

(2) Öğrencinin kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi durumunda Yönetim Kurulu kararı aranmaksızın ilişiği kesilir.

Öğrenci değişim programı

MADDE 20 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle yapılacak değişim programları ile Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler

Ders programı

MADDE 21 – (1) Fakülteye ait derslerin teorik, pratik ders programları Fakültenin ve üniversitenin ilgili birim ve kurullarının onayı ile uygulanır.

(2) Her anabilim dalı Senato tarafından onaylanmış ders programlarına uygun olarak hazırlayacakları konu başlığı ve görevli öğretim elemanının adını gösterir bir çizelgeyi anabilim dalı kurul kararıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç 10 gün önce teslim eder.

(3) Her yarıyıl açılacak olan seçmeli dersler de ilgili yarıyılın başında ilan edilir.

(4) Klinik stajlarda 4. ve 5. sınıf öğrencilerine her bir Anabilim Dalı tarafından istenilen sürede tamamlanması gereken staj barajları, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Diş hekimliği öğrencisi zorunlu ve seçmeli derslerden bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisi olmak üzere 5 (beş) yıl içerisinde toplam 300 AKTS kredisini toplamak zorundadır. Öğrenci bu AKTS kredi toplamında en az 2 kredisini seçmeli derslerden almak zorundadır.

Dersler

MADDE 22 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim programlarında yer alır.

(2) Zorunlu dersler, Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, tek tek veya belirlenmiş ders grupları halinde açılabilir. Seçmeli dersler alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:

a) Alan içi seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte öğretim programında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.

b) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte öğretim programında yer alan, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersleridir.

Ders yükü

MADDE 23 – (1) Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi kredi esasına göre yapılır. Ders kredilerinin hesaplanmasında öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetleri için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

Ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenciler yönetmelik şartlarını yerine getirmek üzere o dersi tekrar eder. Öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun sınavına girmediği veya girip de başarılı olamadığı dersi tekrarlamak zorundadır. Bu durumda öğrenci, kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.

(2) Başarısız olunan seçmeli ders, dersin açıldığı ilk dönemde tekrar edilir. Ancak öğrenci daha önce aldığı seçmeli dersi tekrar almak istemez ve başka bir seçmeli dersi seçmek isterse, başarısız olduğu seçmeli ders yönetim kurulu kararıyla öğrencinin üzerinden silinebilir.

(3) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getiren öğrenci, bu dersleri sınavlarına girerek 3. sınıfın sonuna kadar başarmak zorundadır.

(4) Bütünleme sınav dönemine kadar klinik uygulama (staj) ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamayan ve sınav hakkı elde edemeyen 4. ve 5. sınıf öğrencileri, azami öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla takip eden eğitim-öğretim yılında ilk staj grubuna intibakları yapılarak stajı başarılı olarak yeniden tamamlamak suretiyle, final sınavı hakkı elde ederler. Bunlardan 4. sınıf öğrencileri, başarısız oldukları dersin teorik ders, ara sınav ve final sınavlarına girmek zorundadırlar.

Pratik uygulaması olan dersler ve telafi

MADDE 25 – (1) Pratik uygulamaların içeriği ve sayısı, ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı başından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenci, öğretim yılı içinde yapmakla zorunlu olduğu pratik çalışmaları verilen sürede tamamlamak zorundadır. Pratik çalışmalarını tamamlayamayan öğrencilere eksik işlerini tamamlayabilmesi için telafi süresi verilir.

(3) Telafi süresinde de pratik çalışmalarını tamamlayamayan öğrenciye ek süre verilmez ve o dersten başarısız kabul edilir.

Stajlar

MADDE 26 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik derslerde ara sınav ve tüm klinik bilgilerden sorumlu olunan final sınavı uygulanır. Sınavlar pratik ve/veya teorik olarak yapılır.

(2) Klinik ders yılında öğrenciler, final sınavına girebilmek için devam etmekte oldukları sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya klinik uygulama (staj ve gözlemci öğrenci) çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar.

(3) Klinik derse devam eden ancak final sınavında başarılı olamayan veya anabilim dalları tarafından belirlenen klinik/pratik iş sayısını tamamlayamadığı için final sınavına giremeyen, ancak eksik işlerini telafi süresinde tamamlayan dördüncü sınıf öğrencileri, final sınavı yerine geçecek olan bütünleme sınavına alınır.

(4) Aynı durumdaki beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı tanınmaz.

(5) Diş Hekimliği Fakültesinde teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik uygulamalı ders ve klinik ders (staj) yapılması kabul edilmez. ERASMUS ve değişim programları hariç klinik ders veya staj için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

a) 3. Sınıf öğrencileri; bahar yarıyılında Klinik Bilimlerde mevcut olan Anabilim Dallarının her birinde rotasyon ile haftada 8 (sekiz) ders saati olmak üzere 2 (iki) haftalık süreyle gözlemci öğrenci statüsünde staj yapar. Gözlemci öğrencilere yaptırılacak pratik veya klinik uygulama çalışmaları ve başarı değerlendirmesi ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenir ve değerlendirilir.

b) 4. ve 5. sınıf klinik stajlarında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ve Protetik Diş Tedavisi büyük staj, diğer anabilim dalları küçük staj olarak adlandırılır. Büyük stajlarda iki birim iş günü, küçük stajlarda bir birim iş günü olmak üzere akademik takvimdeki klinik iş yükü bölünür.

Staj tamamlama ile ilgili esaslar

MADDE 27 – (1) 3. Sınıf öğrencileri, gözlemci öğrenci olarak yapmakla sorumlu oldukları pratik ve/veya klinik uygulama çalışmalarını tamamladıkları takdirde dönem sonu sınavına girebilirler.

(2) 4. Sınıf öğrencileri dönem sonunda final sınavına girebilmek için klinik uygulama çalışmalarını eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. Klinik çalışmalarını final sınavına kadar tamamlayamayan 4. sınıf öğrencileri, eksik kalan çalışmalarını klinik olanaklar dâhilinde belirtilen klinik telafi ders saatleri sürecinde tamamlayarak bütünleme sınavına girmeye hak kazanırlar.

(3) 5. Sınıf öğrencileri staj sonu veya bütünleme sınavına girebilmek için klinik uygulama çalışmalarını staj sonu sınavından veya bütünleme sınavından önce belirtilen süre dahilinde tamamlamak zorundadır.

(4) Bir üst sınıfa geçen 3. ve 4. sınıf öğrencileri başarılı oldukları klinik uygulaması olan derslerin bir sonraki eğitim yılına ait staj puanlarının en fazla % 50’sini takip eden yaz tatilinde ilgili anabilim dalı başkanlıklarının düzenlemeleri ile yapabilirler. Ancak yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi, ilgili anabilim dalları tarafından yapılır.

Staj tekrarı

MADDE 28 – (1) Stajlarda öğrenciler final sınav tarihine kadar klinik/pratik uygulamalarını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Klinik/pratik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci final sınavına alınmaz.

(2) Klinik/pratik uygulamaları eksik olan öğrenciye klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için bütünleme sınav tarihinden önce Dekanlık/anabilim dalı tarafından belirlenecek tarihlerde telafi süresi verilir. Bu sürede klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

(3) Belirlenen klinik/pratik uygulamaları dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenciler ile final ve bütünleme sınavından başarısız olan öğrenciler o dersten başarısız kabul edilir; final, bütünleme ve tek ders sınavlarına alınmaz. Takip eden eğitim-öğretim yılında klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder. Tekrar yapacakları pratik uygulama sayısı ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir.

Öğretim programı

MADDE 29 – (1) Öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Öğretim programı, program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:

a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi, diploma programına ait genel hükümler, kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program ve mezunların mesleki yeterlilikleri, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten tablolar bulunur.

(3) AKTS’ye göre; diş hekimliği öğretim programı 300 AKTS olarak hesaplanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Devam mecburiyeti

MADDE 30 – (1) Preklinik laboratuvar çalışmaları, tartışma, seminer, alan ve klinik çalışmaları ve teorik derslere devam zorunludur. Derslerde yoklama yapılır. Mazeretler de dahil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %20’sinden, gözlem/klinik/pratik saatlerin de %10’undan fazlasına katılmayan öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz. Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, final sınavından önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Klinik derslerde sağlık kurulu raporunun devamsızlık yerine sayılması hususu, devamsızlık en fazla teorik derslerin %30’u, klinik derslerin %20’si olacak şekilde ilgili anabilim dalı kurulu tarafından belirlenir.

(2) Ortak zorunlu derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz.

(3) Sağlık Kurulu raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz, ancak raporlu olan süre azami eğitim-öğretim süresi dışında tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınıf Geçme, Sınavlar, Not Hesaplamaları

Sınıf geçme

MADDE 31 – (1) Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, ertesi yılda, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra, üst sınıfa geçer.

Sınavlar

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, final sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Sınav programı akademik takvime uygun olarak ilgili anabilim dalının onayı alınarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve her yarıyılın ilk ayı içinde Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav takvimine dahil edilebilir. Aynı gün içinde en fazla iki sınav yapılabilir. Final sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde bilgi sistemine girilerek öğrencilere duyurulur ve not onay formları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir.

(3) Sınavlar test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü olarak yapılması durumunda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden 3 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulmalıdır. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda yakın anabilim dallarından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınabilir.

(4) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerin yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavıdır. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler, seminerler, sunumlar ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili Anabilim Dalı Kurul kararı ile belirlenir.

(5) Final Sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır. Bir dersin final sınavına girebilmek için yarıyıl/yıl başında kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak olan ara sınavlara (stajlar hariç) katılmak ve pratik ve klinik uygulaması (stajı) olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak ve başarmak zorunludur.

a) Öğrenciler final sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik, klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludurlar. Ancak, 5. sınıf öğrencileri, Diş Hekimliği Diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uygulama (staj) gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludurlar.

(6) Staj Sonu Sınavı: Staj sonu sınav notu staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenir. Öğrenciler klinik uygulama ödevlerini eksiksiz tamamladıkları takdirde staj sonu sınavına alınırlar. Tamamlayamayanlar yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirdikten sonra dönem sonu staj sınavına girerler.

(7) Bütünleme Sınavı: Bütünleme sınavları, final sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen final yerine geçen sınav haklarıdır. Final sınavından en az 15 gün sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Klinik uygulamalarda (stajlarda), eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin final veya staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen 4. ve 5. sınıf staj öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden öncesine kadar belirtilen telafi süresinde başarılı olarak tamamladıkları takdirde bütünleme sınavına girebilirler.

a) Beşinci sınıf staj sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu olarak en son staj grubunun staj sonu sınavından en az on gün sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasındaki bütünleme sınav döneminde alınırlar. Ancak, bütünleme sınavında başarısız olarak bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir staj grubuna intibakı yapılan 5. sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı öğrencinin başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla takip eden staj sonu sınav döneminde kullandırılabilir.

(8) Mazeret Sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve sağlıkları ile ilgili nedenlerle yönetmeliğe uygun olarak aldıkları belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç yedi gün içerisinde Fakülte Dekanlığına vermek zorundadırlar. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

a) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı Fakülte Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludurlar. Mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

(9) Tek ders sınavı, ilgili dönem sonu sınavı şartlarını daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır.

a) Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yıl sonunu takip eden eğitim-öğretim yılının ilk ayı içerisinde yapılır. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (CC) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

(10) Diş hekimliği eğitimine ait pratik uygulamalar, eğitim-öğretim yılı başında anabilim dallarınca ilan edilen ve öğrenci tarafından o eğitim-öğretim yarıyılı ya da yılı içinde yapılması zorunlu olan laboratuvar ve kliniklere ilişkin pratik çalışmalardır. 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda pratik uygulaması olan derslerin ara sınav ve final sınavlarında pratik sınav yapılıp yapılmayacağı, yapıldığı takdirde pratik uygulama ve teorik sınav notlarının sınav sonucuna katkı oranları ilgili Anabilim Dalı Kurulu tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Pratik uygulaması olan derslerde, öğrencilerin final sınavlarına girme hakkı elde edebilmeleri için, ilgili dersin pratik uygulamalarında aranan koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir.

(11) 1., 2. ve 3. sınıflarda pratik uygulaması olan derslerde pratik uygulamanın dersin final sınavına katkısı, başarı değerlendirmesi, pratik ders, telafi ve telafi süresi, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir. Devam-devamsızlık, pratik ders telafisi ve süresi ile ilgili koşulları yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına giremezler. Telafi süreleri Anabilim Kurulu kararıyla belirlenir. Öğrencinin eksik kalan uygulamaları telafi süresinde tamamlaması halinde kendisine bütünleme hakkı verilir. Bütünleme hakkı kazanamayan öğrenciler FF notu alırlar ve dersi tekrar ederler.

Sınavların geçerliliği

MADDE 33 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır. Disiplin işlemleri ayrıca yürütülür.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 34 – (1) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından tespit ve ilan edilir. Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Bütünleme sınavları dönem sonu sınavlarının bitiminden en az iki hafta sonra yapılır.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 35 – (1) Her türlü sınav kâğıtları, yetkili kurulların tespit edeceği esaslara göre sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Fakülte Dekanlığı tarafından saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 36 – (1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.

Sınav notuna itiraz

MADDE 37 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilir. Dekan, itirazı, ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanına incelettirir. Sonuç 5 (beş) gün içinde Dekanlığa bildirilir. Tespit edilen maddî hata Fakülte Yönetim Kurulunca düzeltilir.

Başarı notu hesaplaması

MADDE 38 – (1) Dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem içi çalışmaların ağırlığı % 60, final/bütünleme sınavlarının ağırlığı % 40’dır. Bu şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir. Ham başarı puanı 60’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten başarısız olur. Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir.

(2) Ders başarı notları mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Bu sisteme göre puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Puanlar              Başarı Notu               Katsayı              Başarı Derecesi

85 – 100                     AA                          4.00                 Başarılı (pekiyi)

80 – 84                       BA                          3.50                 Başarılı (iyi-pekiyi)

75 – 79                       BB                          3.00                 Başarılı (iyi)

70 – 74                       CB                          2.50                 Başarılı (orta-iyi)

60 – 69                       CC                          2.00                 Başarılı (orta)

00 – 59                        FF                          0.00                 Başarısız

00 – 00               DZ(devamsız)                 0.00                 Başarısız

(3) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Başarı notu FF olan dersler başarısız olup, bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavı ile ortalamaları belirlendiğinde FF alınan dersler başarısız sayılır. DZ olan dersler eğitimi takip eden ve açıldıkları ilk yarıyılda/yılda tekrar edilir.

(4) Öğrencinin dersten başarılı sayılması için final sınavından, ara sınavlara bakılmaksızın en az 60 (CC) puan alması zorunludur. Bu koşulu sağlayamayan öğrenci final sınavı yerine sayılacak bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında da geçer not alamayan öğrenci ham puanına bakılmaksızın dersten başarısız (FF) kabul edilir.

(5) Muaf (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı ve yatay geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

Not ortalaması

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, yarıyıl/yılsonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması ise öğrencinin, Fakülteye girişinden itibaren öğrenimi süresince bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, noktadan sonra iki hane yürütülür.

(4) Gerek yarıyıl/yıl gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA) dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Akademik Başarının Derecelendirilmesi, Diploma ve Disiplin İşlemleri

Mezuniyet koşulları

MADDE 40 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Diş Hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak, devam zorunluluğuna uymak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak,

b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını, en az 2 AKTS’si seçmeli ders olmak üzere tamamlamak,

c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak ve üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak,

ç) Varsa disiplin soruşturması ve kovuşturması bitmiş olmak.

Diploma

MADDE 41 – (1) Diploma verilebilmesi için öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamış olması ve 300 AKTS kredisini tamamlaması gerekir.

(2) Diş Hekimliği Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Diş Hekimliği Diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara Diş Hekimliği Diploması ve Diş Hekimi ünvanı törenle verilir.

(3) Diploma düzenleninceye kadar öğrencilere diplomasını alırken iade edilmek üzere Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi, Fakülte Yönetim Kurulu toplanma tarihidir.

(4) Diploma bir kez verilir. Diplomasını kaybedenlere, diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar Rektör ve Dekan tarafından imzalanır. Diploma yerine verilen belgenin fotokopisi aslı yerine geçmez. Diplomanın ikinci nüshasını da kaybedenlere, son defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek bir belge düzenlenir.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 42 – (1) Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim programının öngördüğü bütün teorik, klinik ve pratik dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp genel ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, not ortalaması 3,50 ve üzerinde olanlar yüksek onur öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma ekinde belirtilir. Yüksek onur öğrencisi on dönemde bitiren öğrencilerden seçilir. Aynı genel ağırlıklı not ortalamasına sahip yüksek onur öğrencilerinin devam-devamsızlık ve ara sınav sonuçları karşılaştırılarak değerlendirilir.

(2) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyılda 30 AKTS ders alıp ilgili dönemde bütün derslerinden başarılı olan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda ilgili fakülte tarafından ilan edilir ve not çizelgesinde (transkript) ilgili yarıyılda belirtilir.

İzin

MADDE 43 – (1) Öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülteye devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğunda final sınavlarına giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyıl/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin verilemez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verebilir.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 44 – (1) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde yönetim kurulu kararıyla üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrencilerin Dekanlığa yazılı olarak şahsen talepte bulunmaları zorunludur. İlişik kesme ile ilgili diğer işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Disiplin

MADDE 45 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve bu Yönetmelik hükümlerine göre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 46 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi üniversite öğrencisine yakışır bir biçimde ve Diş Hekimliği Fakültesi ile diş hekimliği mesleğinin preklinik ve klinik şartlarına uygun olmalıdır. Preklinik derslerinde beyaz önlük giymek zorunludur. Klinik stajlarında alt-üst beyaz forma giymek zorunludur. Bu konuda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat ve adres bildirimi

MADDE 47 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği daimi adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri süremezler.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 48 – (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.