3 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30614

YÖNETMELİK

Altınbaş Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2014 tarihli ve 29059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim birimleri, bu birimlerin görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim birimlerine, yönetim birimlerinin görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Öğretim Elemanları: Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri ve Öğretim üyelerini,

d) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede tam zamanlı görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede tam zamanlı görevli öğretim elemanları veya iş güvenliği uzmanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle Müdür Yardımcısını değiştirebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, proje, danışmanlık, uygulama, hizmet, yayın çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/7/2014

29059