2 Aralık 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30613

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışında kalan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının kredili sistemde eğitim verilen bölümlerinde önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi dışında kalan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının lisans ve önlisans programlarının eğitim ve öğretim, sınav ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Çift Ana Dal lisans programı: Kayıtlı olunan lisans programının yanı sıra, buna ek olarak, Lokman Hekim Üniversitesinde kayıtlı olunan ikinci bir lisans programını,

ç) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

d) Dekan: Lokman Hekim Üniversitesi Fakülte Dekanını,

e) Eşdeğer ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki herhangi bir ders ile aynı AKTS kredisine sahip ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine sayılabilir nitelikte bulunan dersi,

f) Fakülte: Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Fakülteleri,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili fakültesinin yönetim kurulunu,

ğ) Fakülte Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili fakültesinin Fakülte kurulunu,

h) Meslek Yüksekokulu: Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarını,

ı) GNO: Genel not ortalamasını,

i) Meslek Yüksekokulu Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili Meslek Yüksekokulunun kurulunu,

j) Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili Meslek Yüksekokulunun Yönetim Kurulunu,

k) Müdür: Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

l) Mütevelli Heyet: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

m) Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğü: Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğünü,

n) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranan dersi,

o) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

ö) Seçmeli ders: Bir programda zorunlu dersler dışında alınması öngörülen dersi,

p) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,

r) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

s) Üniversite Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ş) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

t) Yan Dal Programı: Kayıtlı olunan ana dal lisans programının yanı sıra, diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden veya belirli sayıda disiplinlerarası dersten oluşan ve sertifika verilen programı,

u) Yaz Okulu: Güz ve Bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimini,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik yıl ve dersler

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl sınavlar dahil en az on altı haftadır.

(2) Gerektiğinde Senatonun belirleyeceği ilke ve esaslara göre, yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar ayrı bir yönergeyle düzenlenir. Yaz öğretimi ücretleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) Akademik takvim her yıl Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde verilecek dersler, bu dersleri hangi öğretim elemanının vereceği ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve varsa diğer kriterlerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.

Öğrenim dili

MADDE 6 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir ve Türkçe/İngilizce Hazırlık Programı açılabilir.

Kontenjanlar ve öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Lisans ve Önlisans programlarına alınacak öğrenci sayıları Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK tarafından kesinleştirilir.

(2) Lisans ve Önlisans programlarına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilenler, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler, yatay/dikey geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci ile değişim programları kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yerleştirilenler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler Senato ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından başvuran öğrencilerin yurt dışı öğrenci kabul kontenjanlarına başvurusuna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Üniversitenin Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında uygulanan programlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Dikey geçişler

MADDE 9 – (1) Dikey geçişle lisans programlarına yerleştirilen Meslek Yüksekokulu ve Açık Öğretim Fakültesi önlisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel öğrenci

MADDE 10 – (1) Üniversitedeki dersleri izlemeleri uygun görülenler ile diğer üniversite öğrencileri, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, ilgili yönetim kurulu kararıyla, özel öğrenci olarak bir yarıyılda en çok iki derse kayıt olabilirler.

(2) Dersleri izlemeye uygun görülenler Mütevelli Heyetin belirlediği ders ücretini öderler. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeni ile ilişiği kesilenler özel öğrenci olamazlar. Bu öğrenciler kayıt yaptırdığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir.

Engelli öğrenci

MADDE 11 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(2) Öğrencinin engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilirse, danışmanı ve dersi veren öğretim elemanın onayı ile değerlendirilerek ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul kararı ile söz konusu ders/derslerin yerine öğrenci başka eşdeğer ders/dersler alabilir.

Uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 12 – (1) Üniversite ile yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Avrupa Birliği Yükseköğretim Programları (ERASMUS) çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt dışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersleri, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her bölümde yer alan bölüm veya program ERASMUS koordinatörü tarafından önerilir ve ilgili bölüm veya program başkanlığı tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte transkriptine işlenir.

(3) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölümlerin öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi not döküm belgesine işlenir.

(4) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Lokman Hekim Üniversitesine gelen öğrencilere, aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından verilir.

(5) Değişim programları çerçevesinde öğretim ücretinin nasıl ödeneceği ikili anlaşmalarla belirlenir.

Uluslararası ortak diploma programı

MADDE 13 – (1) Uluslararası gerçekleştirilen anlaşmalar çerçevesinde, ortaklaşa yürütülecek lisans eğitimine yönelik ortak diploma programı düzenlenebilir. Uluslararası ortak diploma programları eğitim-öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

Üniversiteye kayıt

MADDE 14 – (1) Birimlerde eğitim almaya hak kazanan öğrencinin eğitim ve öğretimi ile ilgili her türlü iş ve işlemler Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

(2) Lokman Hekim Üniversitesine kayıt hakkı kazanan adaylar, Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM ve Rektörlükçe belirlenip ilan edilen süre içinde istenen belgelerle şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekaletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kaydını yaptırır.

(3) Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir. İstenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Yan dal programı

MADDE 15 – (1) Lokman Hekim Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına ek olarak yan dal programına kayıt yaptırabilir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir.

(2) Öğrencilerin, yan dal öğretimleri ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Çift ana dal programı

MADDE 16 – (1) Lokman Hekim Üniversitesinde Çift Ana Dal uygulamasına açık olan bir lisans programına, ana dal olarak kayıtlı öğrenciler, bu lisans programına ek olarak, gerekli koşulları sağlamaları halinde; Çift Ana Dal uygulamasına açık olan, en fazla bir lisans programına daha kayıt yaptırabilirler. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilere, kayıtlı oldukları Çift Ana Dal lisans programının diploması verilir.

(2) Öğrencilerin, çift ana dal öğretimleri ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 17 – (1) Öğrenciler her Yarıyıl başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti ve diğer ücretleri ödedikten sonra ders kayıtlarını yapmak ve Yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Akademik takvimde öngörülen süreler içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt yapabilirler. Öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurması ve dersin devamsızlık süresini aşmamak koşulu ile ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenen ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Kayıtsız öğrenciler bu süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız öğrencilerin yeniden kayıtları ile ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Üst üste en az iki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrenciler, takip eden yarıyıllarda, kayıt yenilemek istedikleri takdirde Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne başvurmaları gerekir. Başvurular, dil yeterlik, azami süre ve lisans programına intibak açısından bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek işleme alınır. Öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararıyla, söz konusu yarıyıl için ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenileyebilirler. Bu şekilde kayıt yenileyen öğrencilere, kayıtlarını yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti uygulanır.

(5) Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler öğrenim süresinden sayılır.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, ekle-sil haftasında, o yarıyılda aldığı derslere ekleme veya silme yapabilir. Ders kaydını ekle-sil haftası içinde danışman tarafından onaylanması ile öğrencinin kaydı yenilenmiş olur.

(2) Belirlenen sürede veya ekle-sil haftasında ders kaydını yenileyen öğrenciler, ekle-sil haftasının bitimini izleyen yedi gün içinde bu Yönetmelikte geçen asgari/azami ders yükü sınırlarına uyulması koşulu ile ilgili yönetim kurulu kararı ile ders yükleme veya üzerinden ders silme işlemi yapabilirler.

Danışmanlık

MADDE 19 – (1) Her öğrenci için kayıtlı olduğu birim Dekanı/Bölüm Başkanı tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma-bırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır. Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim ücreti

MADDE 20 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her Yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücretine dahil değildir. Bu ücretler, Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.

(3) Yaz okulu öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.

(4) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için uzaklaştırma cezasının süresi, öğrenim süresine dâhil edilir. Bu öğrenciler, uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerinin %50’sini ödemek zorundadır. Bu öğrencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(5) Eczacılık programında on yarıyıl, lisans programlarında sekiz yarıyıl, önlisans programlarında dört yarıyıl tam ücret yatırarak ders kaydı yapılır. Normal lisans ve önlisans program sürelerinin aşılması durumunda izleyen yarı yıllara uzatmalı yıl denir ve bu durumdaki öğrenci kredi başına belirlenen ücreti öder.

(6) İzin alan öğrencinin izinli olduğu yarıyıl/yarıyıllara ait öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(7) Ek süre kullanan çift ana dal/yan dal öğrencileri ilgili yarıyıl/yarıyıllarda katıldıkları derslerin kredilerine göre kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.

İzin

MADDE 21 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı ilgili Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarı yıla kadar izin verilebilir. Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu olanaktan bir kez yararlanabilir.

(2) Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için izin isteklerini zorunlu nedenler dışında, her yarıyıl ders ekle-sil süresinin son gününe kadar Dekanlığa veya Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne yapması gerekir. İzinli geçen süreler azami öğretim süreleri dışındadır.

(3) İzin talebinde bulunan öğrencinin öğretim ücretinin yarısını ödemesi gerekir. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra izin başvurusu yapan öğrenciler ise, ilgili döneme ait öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin izin alarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki ücretlerine mahsup edilmez. İzin işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

(4) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmî makamlarca aranmakta olan öğrencilere ya da 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan öğrencilere izin verilmez. Ancak, tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır.

(5) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, öğrenim ücretlerini ödeyerek, Üniversitece belirlenen diğer yükümlülüklerini yerine getirerek ve ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bunun yanında izni devam ederken Üniversiteye dönmek isteyen öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce kayıtlı olduğu Dekanlık/Müdürlüğe bir dilekçe ile başvurması gerekir. İlgili yönetim kurulunun onayı ile izinden geri dönen öğrencinin izinli sayıldığı dönem için ödemiş olduğu ücret, kayıt yaptırdığı dönem için ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinden düşülür.

(6) Öğrencilerin izinli oldukları sürede, hangi öğrencilik haklarından ve Üniversitenin sağladığı hangi imkânlardan yararlanabileceği Senato tarafından belirlenir.

Kayıt sildirme

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne bir dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk eğitim-öğretim Yarıyılının sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda ilgili Yarıyıl öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve öğrenim ücretinden geri ödeme yapılmaz.

(3) Yarıyıl öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali durumunda, Yarıyıl öğrenim ücretinden Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen süre ve oranlarda geri ödeme yapılır. Bu süreler geçtikten sonra geri ödeme yapılmaz.

(4) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversiteden ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret geri ödemesi yapılmaz.

(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edilebilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(6) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili Yarıyılda kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, Yarıyıl sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten çekilme işlemi yapılır. Yarıyıl sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Programları ve Derslerle İlgili Esaslar

Öğrenim programları

MADDE 23 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde esas itibarıyla örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim de yapılabilir.

Öğrenim programlarının kabulü ve içeriği

MADDE 24 – (1) Ön lisans ve lisans öğretim programları, Fakülte Dekanlığı/Bölüm/Program Başkanlığı tarafından bölüm veya programın bağlı bulunduğu Fakülte/Meslek Yüksekokuluna teklif edilir; ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu tarafından uygun görülen teklifler, Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Öğretim programında yapılacak değişiklikler için de aynı usul uygulanır. Öğretim programı, aşağıda içerikleri açıklanan program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:

a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi (diploma programına ait genel hükümler), kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin (teorik dersler, uygulamalar, proje, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, arazi uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalar) yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin, önkoşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS (Öğrenci İş Yükü) tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten tablolar bulunur.

(2) AKTS’ye göre; beş yıllık öğretim programları 300 AKTS, dört yıllık öğretim programları 240 AKTS, meslek yüksekokulu programları ise 120 AKTS kredisi olarak planlanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı ilgili kurulların önerileri üzerine Senato tarafından karara bağlanır. Staj zorunluluğu olan programlarda stajla ilgili hususlar ilgili birimin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. Stajlar ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen kamu ve özel kuruluşlarda yapılabilir. Ancak ilgili kurullarca, teorik derslerle bir bütünlük oluşturan, bu derslerin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde kabul edilen pratik ders ve stajlar ilgili fakülte ve yüksekokulun öğretim üyeleri veya onların görevlendirdiği personelin gözetim ve denetiminde yapılır.

(4) Her yarıyılda açılacak derslerin listesi ilgili akademik birimler tarafından yarıyıl/yıl öncesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile Rektörlüğe gönderilir.

Öğrenim süresi

MADDE 25 – (1) Öğrenim süreleri ön lisans programında iki yıl (dört yarıyıl), lisans programında dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda beş yıl (on yarıyıl) dır.

(2) Öğrenciler her Yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami sekiz yılda tamamlamak zorundadırlar.

(3) Lisans programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 26 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim programlarında yer alır.

(2) Zorunlu dersler, öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür.

a) Alan içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.

b) Alan dışı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen derslerdir.

(5) Standart program uygulayan birimler hariç öğretim planlarında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenir.

(6) Seçmeli dersler bölüm/ana bilim dalı/programın önerisi ve ilgili kurulun onayı ile açılır ve aynı usulle kaldırılır. İlgili yönetim kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

(7) Üniversite ortak seçmeli derslerin açılması ve yürütülmesi Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Ön koşul ve eş koşul dersleri

MADDE 27 – (1) Ön koşullu dersler, alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının alınması ve devamsızlıktan kalmaması gereken derslerdir. Ön koşullu dersler, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için aynı dönemde birlikte alınabilecek derse o dersin eş koşul dersi denir. Eş koşul dersini daha önceden en az DC notu ile başaran öğrenci, o dersin eş koşulu olduğu dersi tek başına alabilir.

(3) Öğrenciler, ön koşul/eş koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.

(4) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşul/eş koşulunu sağlamak için kullanılabilir.

Staj

MADDE 28 – (1) Stajlara ilişkin esaslar ilgili birimin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Ders yükü

MADDE 29 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin devam ettiği programın müfredatının herhangi bir yarıyılında alacağı derslerin AKTS kredisi toplamıdır.

(2) Bir öğrencinin yarıyıl başı normal ders yükü 30 AKTS’dir. Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değiştiremezler. Öğrencinin bir yarıyılda 30 AKTS’nin üzerinde ders yükü alabilmesi danışman onayı ve ilgili fakülte/meslek yüksek okulu yönetim kurulu kararına bağlıdır. Öğrenci bir yarıyılda en fazla 40 AKTS kredili ders alabilir. Öğrencinin üst dönemden ders alabilmesinin ön şartı GNO’sunun en az 3,00 veya üzerinde olmasıdır. Öğrenciler, danışmanının onayı ile 30 AKTS ders yükünün altında ders alabilir.

(3) Haftalık ders programında, alınan başka bir dersle kısmen de olsa çakışan ve devam yükümlülüğü bulunan derslere kayıt yaptırılamaz.

(4) Kayıt olduğu yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için asgari ders yükü koşulu aranmaz.

Ders muafiyetleri

MADDE 30 – (1) Üniversitenin ön lisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya Üniversiteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile yeniden ayrıldığı programa kayıt hakkı elde eden öğrenciler ile kurumlar arası, kurum içi yatay geçiş ve dikey geçişle kabul edilen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdıkları öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına kadar ilgili yönetim kuruluna transkriptleri ile başvurabilirler.

(2) Muafiyet işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

(3) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir. Öğrencinin muaf tutulan derslerinin AKTS toplamının, bir yarıyıllık AKTS toplamı olan 30’a bölümünden ortaya çıkan tam sayı kadar olan süre, öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(4) Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders kayıtları

MADDE 31 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, kayıt ücretini yatırdıktan sonra Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğünün internet sayfasından elektronik ortamda (Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden) ders kaydını yapar. Öğrenci ders kaydını yaparken danışmanının onayını alarak şahsen kayıt yaptırır.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Öğrenci kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz. Kayıt yaptırmadığı derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır; öğrencilik hakkından yararlanamaz ve öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrenim programında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek ve staj dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken ön koşulları sağlamak kaydı ile aşağıdaki öncelik sıralaması kullanılır; ancak bu sıralama akademik danışman onayı ile değiştirilebilir:

a) Tekrarlanması gereken dersler.

b) Daha önceki yarıyıllarda alınması gerekirken alınmamış dersler.

c) Müfredattaki sınıf sıralamasına göre alınması gereken zorunlu dersler.

ç) Seçmeli dersler.

d) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler.

(5) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerle ilgili olarak 17 nci madde hükümleri uygulanır.

(6) Ön koşullu bir dersin alınabilmesi için ilişkilendirilen ders veya derslerin önceden alınmış ve bu derslerden NA notu alınmamış olması gerekir.

(7) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk yedi haftası içinde yapılabilir.

(8) Öğrenciler, kayıtlı oldukları dönemin derslerinin tümünden çekilemezler. Yaz okulundaki dersten çekilme istekleri ders kayıt iptali olarak işleme alınır. Dersten çekilmelerde ve ders kayıt iptallerinde herhangi bir ücret geri ödemesi yapılmaz.

(9) Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, bu ders çekilme yapılmadan önce alınmış ise alındığı dönemdeki not geçerli olur.

(10) Öğrenciler kayıtlı oldukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılabilir.

b) Dersten çekilme için akademik danışmanının önerisi, bölüm başkanlığının ve ilgili yönetim kurulunun onayı gerekir.

c) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.

ç) Öğrenim boyunca en çok iki dersten çekilme işlemi yapılabilir.

d) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

e) Tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

f) Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni verilmez.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 32 – (1) Üniversite lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin, diğer bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak almak istemeleri halinde, ilgili bölüm kurulu ve ilgili yönetim kurulunun onayını almaları gerekir.

(2) Öğrencilerin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak alacağı derslerden kayıtlı olduğu lisans programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanların, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında lisans programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, Lokman Hekim Üniversitesine öderler. Yaz okulunda, özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(4) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan dönemler, öğrenim süresinden sayılır.

(5) Öğrenciler özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak aldıkları notları bir sonraki yarıyılın ders kayıt yenileme günleri sonuna kadar transkriptine işletebilir. Herhangi bir dersin eşdeğerliği konusunda ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Kurulu yetkilidir. Eşdeğerlik ile ilgili ilkeler Senato tarafından belirlenir.

(6) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesine göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarıyı Ölçme, Değerlendirme ve Mezuniyet

Devam

MADDE 33 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin derse devamları öğretim elemanı tarafından izlenir. Mazeretler de dâhil olmak üzere teorik saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına alınmaz. Bu durumda olup da derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(2) Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(3) Tekrarlanan teorik derslerde önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz. Uygulamalı derslerde devam koşulu yerine getirilmişse ve öğrenci başarısız ise bir sonraki yıl derse devam zorunluluğuna ilgili Anabilim Dalı/Bölüm/Fakülte/Meslek Yüksekokul Kurulu karar verir.

Sınavlar

MADDE 34 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, muafiyet sınavı, üç ders sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere altı türdür. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli görüldüğü halde ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara ilgili Dekanlıkça/Meslek Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi takdirde sınava alınmazlar.

(2) Ders kaydı yapmayan ve/veya devamsızlık yapan öğrenciler sınava girmesi durumunda aldığı notu ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. Sınav kâğıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavlar bölümlerin belirleyeceği yarıyıl içinde herhangi bir hafta içerisinde yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilir.

(4) Bir dersin genel sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.

(5) Bütünleme sınavı, öğrencinin Genel sınavları sonunda (DD) , (FF) veya (FD) aldığı derslerden gireceği sınavlardır. Bu hak, bir sonraki yarıyıla devredilemez. Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması ve bu derslerin Genel sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin Genel sınav notu yerine geçer. Bir eğitim-öğretim yılının bütünleme sınavları ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yaz öğretimi sonunda bütünleme sınavı yapılmaz.

(6) Muafiyet sınavları, ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar.

(7) Ara sınavına katılamayan öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri, ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilenlere mazeret sınavı hakkı verilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını genel sınav dönemine kadar kullanırlar. Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(8) Sınavda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye sınavda 0 puan verilir. Bu öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sağlık raporları ve mazeret sınavları

MADDE 35 – (1) Sağlık raporu alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Fakülte Dekanlığı/Bölüm/Program başkanlığına raporunu teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez.

(2) Öğrencinin raporlu olduğu halde girdiği sınav geçersiz kabul edilir. Ancak rapor bitiminden sonra ilgili yönetim kurulları tarafından raporun kabul edilmesi durumunda mazeret sınavlarına girebilir.

(3) Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu süreler içinde sayılır.

(4) Bir yarıyılda toplam beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılabilirler.

(5) Mazeret, yarıyıl genel ve bütünleme sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara katılmayan öğrenciler haklarını kullanmış sayılırlar.

Değerlendirme

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Ara sınav notunun başarı puanına etkisi %40, Genel sınav notunun başarı puanına etkisi %60’tır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı puanına etki oranı Senato kararı ile değiştirilebilir. Bu durumda Genel sınavın ders başarı notuna etki oranı en az %50, en çok %70 olur. Yarıyıl içi başarının ve Genel sınavın ders başarı notuna etkileri ve öğrencinin başarılı sayılması için Genel sınavda alması gereken en az not ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 (yüz) üzerinden puanlara dönüştürülerek bu Yönetmeliğin 37 nci maddesindeki not sistemine uyarlanarak genel başarı notu verilir.

(2) Sınav notları yazılı olarak ilan edilir. Ders başarı notunun hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Notlar

MADDE 37 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir.

(2) Harf notunun belirlenmesinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(3) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları ilgili akademik kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Aynı ders, aynı zamanda birden fazla öğretim elemanı tarafından veriliyorsa harf notu bu dersi veren öğretim elemanlarınca ortak olarak belirlenir.

(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı aşağıda belirtilmiştir:

     Harf Notu           Katsayı             Puan              Statü

          AA                4,00                  90-l00            Geçer

          BA                3,50                  80-89             Geçer

          BB                 3,00                  70-79             Geçer

          CB                 2,50                  65-69             Geçer

          CC                 2,00                  60-64             Geçer

          DC                1,50                  55-59             Koşullu Geçer

          DD                1,00                  50-54             Başarısız

          FD                 0,50                  40-49             Başarısız

          FF                 0,00                  0-39               Başarısız

          NA                0,00                  0                    Başarısız

(6) NA Notu (Devamsız), aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı başarısız sayılan öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

a) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

b) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

c) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.

(7) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S Notu (yeterli), kredisiz derslerde başarılı olan veya muaf olan öğrencilere verilir.

b) U Notu (yetersiz), kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) I Notu (eksik), dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlarda bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

ç) T Notu (Transfer), Lokman Hekim Üniversitesinde kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alınmış olan ve eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı bulunmadığı sürede özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin, bu derslerinin eşdeğerliliği kabul edilmez.

d) V Notu (dersten çekilme), bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

Notların verilmesi, açıklanması sınav sonuçlarına itiraz ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 38 – (1) Yarıyıl sonu ders notları derslerin öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci bilgi sistemine girilir.

(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili internet adresinde açıklanır.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığının/ilgili birimin onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme işlemlerinin, dersin verildiği bölümün/birimin önerisi üzerine ve o bölümün/birimin ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

(4) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

(5) Not değişikliği işlemleri ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanarak Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne gönderilir. Bütün bu işlemler sınav sonuçlarının Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne son teslim tarihinden itibaren en fazla on beş gün içerisinde tamamlanır.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 39 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA, BA, BB, CB, CC ve S geçer notlardır.

(2) DC koşullu geçer nottur. İntibak ve ders sayımı işlemlerinde bu derslerin tekrarlanması gerekebilir.

(3) DD, FF, FD, NA, U başarısız notlardır.

(4) DD, FF, FD, NA, U, V harf notu alınan dersler tekrarlanması gereken derslerdir. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir. Bu notları alan öğrencilerin ders tekrarında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

a) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kaydını yaptırması halinde dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başarmak zorundadır.

b) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar edebilir. Ancak, bu seçmeli dersi bir daha almak istemediği takdirde bu dersten vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçilen bir seçmeli ders tekrar yüklenilemez, ancak transkriptinde görünmeye devam eder. Öğrenci, öğrenimi süresince bu şekilde en fazla üç seçmeli dersten vazgeçebilir.

(5) Öğrenciler genel ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce yüklendikleri ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 40 – (1) Not ortalamalarının hesabı;

a) Bir dersten kazanılan AKTS; o dersin AKTS’si ile öğrenciye takdir edilen başarı notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.

b) YNO, o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS’ler toplamının, kayıt olunan derslerin AKTS’leri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

c) GNO, öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin tümünden kazanılan AKTS’ler toplamının, kayıt olunan tüm derslerin AKTS’leri toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

ç) Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde (bütünleme ve yaz öğretimi dahil), önceki not ne olursa olsun, en son not esas alınır.

d) Ortalamaların hesaplanmasında sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.

Başarılı öğrenciler

MADDE 41 – (1) YNO ve GNO’su en az 2,00 olan ve tekrarlanacak dersi bulunmayan öğrenci başarılı öğrencidir.

Başarısız öğrenciler

MADDE 42 – (1) Genel not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler başarısız öğrenci olarak tanımlanır.

(2) Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğrenciler daha önce almadıkları dersleri alamazlar. Bu öğrenciler, öncelikle başarısız not aldıkları dersler olmak üzere daha önce almış oldukları dersleri tekrarlarlar.

(3) Başarısız öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilirler.

(4) Başarısız öğrenciler için bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural uygulanmaz.

(5) Bu öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

Mezuniyet koşulları

MADDE 43 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam kredi miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını bu Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirmiş olmak,

b) En az 2,00 GNO’yu sağlamak.

Azami öğrenim süresi sonunda sınav hakları ve devam koşulları

MADDE 44 – (1) Azami öğrenim süresi sonuna kadar mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları en fazla üç dersi kalan öğrenciler, üç ders sınavına girebilirler. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,00’nin altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de diledikleri en fazla üç dersten üç ders sınavına girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen öğrenciler kendi akademik birimlerine başvurarak bu haklarını kullanırlar. Üç ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Sınav sonuçları ilgili Yönetim Kurulunca Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne bildirilir. Sadece üç ders sınav hakkını kullanan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Ek sınavlara girecek ya da izleyen yarıyıllarda uzatmalı öğrenci konumuyla sınavlara girecek veya özel öğrenci olarak derse katılacak öğrenciler, her bir ders için, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ücreti öderler.

(3) Sınavlara girecek uzatmalı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ücretini ödeyerek, sınava girecekleri veya özel öğrenci olarak katılacakları dersleri belirtir yazılı başvurularını Üniversite Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne vermeleri gerekir.

Diploma, sertifika ve belgeler

MADDE 45 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Bir Fakültenin ortalama dört yıl süreli eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler “Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.

b) Eczacılık Fakültesi eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler “Eczacılık Diploması” almaya hak kazanırlar.

c) Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan meslek yüksekokulu programlarını başarı ile tamamlayıp gerekli kredi yükünü sağlayan öğrenciler Ön Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

ç) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

d) Çift ana dal lisans diploması, lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu çift ana dal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

e) Geçici mezuniyet belgesi, diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine geçen bir belgedir.

f) Yan dal sertifikası, lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika bir diploma değildir.

g) Not çizelgesi (Transkript), öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

ğ) Öğrenci belgesi, öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma, sertifika ve belgelerde öğrencinin fakültesi, bölümü ve programı belirtilir.

(3) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(4) Diploma ve sertifikaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi hazırlanır. Yeni nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.

(5) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 46 – (1) Fakülte ve meslek yüksekokullarında kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp, GNO’su 4.00 üzerinden 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma ekinde belirtilir.

(2) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyılda en az on beş kredilik ders alıp ilgili Yarıyılda bütün derslerinden başarılı olan, YNO’su 4.00 üzerinden 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda ilgili fakülte Dekanlığı/Meslek Yüksekokul müdürlüğü tarafından ilan edilir ve not çizelgesinde (transkript) ilgili yarıyılda belirtilir.

(3) Disiplin cezası alan öğrenciler onur ve yüksek onur öğrencisi olamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 47 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Üniversite tarafından belirlenen kurallara göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 48 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrencinin yazılı başvurusuyla tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu adrese tebligat yapılmasını istemesi halinde elektronik yolla tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligat, öğrencinin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu durumda öğrenci kullanıcı adıyla tanımlı elektronik posta adresini aktif durumda tutmak ve elektronik posta adresi değişikliğini Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde verilen elektronik posta adresine yapılan tebligat geçerli olur.

(2) Öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği yazışma adresi değiştiği takdirde yeni adresini Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yanlış veya eksik olarak beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar ile adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde kayıtlarda mevcut adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.