2 Aralık 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30613

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Lokman Hekim Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Enstitüler için Rektörlükçe hazırlanarak, Senato onayı ile ilan edilen takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

ç) Ana Bilim Dalı: Enstitüde eğitim Programı bulunan Ana Bilim dalını,

d) Ana Bilim Dalı Başkanı: Enstitüde eğitim Programı bulunan Ana Bilim dalı başkanlığını,

e) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans programları için üç yılı (altı yarıyılı), doktora programları için altı yılı (on iki yarıyılı), lisans sonrası doktora programları için dokuz yılı (on sekiz yarıyılı),

f) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans programlarında danışman öğretim üyesinin danışmanlığında yürütülen proje çalışmasını,

g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ğ) Enstitü: Lokman Hekim Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitüde açılmış eğitim programları bulunan ve öğrenci kaydı yapılmış olan Ana Bilim Dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

j) İntihal: Bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan, kaynak göstermeden veya uygun şekilde izin almadan başkalarının fikir, yöntem, veri, eser ve yayınlarını kısmen veya tamamen kendisine aitmiş gibi sunmayı ve yayımlamayı,

k) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

l) Mütevelli Heyeti: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

m) ÖİK: Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Koordinatörlüğünü,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

o) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

ö) SCI: Science Citation Index’i; SCI-Expanded, Science Citation Expanded Index’i; SSCI, Social Science Citation Index’i; SSCI-Expanded, Social Science Citation Expanded Index’i; AHCI, Art and Humaties Citation Index’i,

p) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,

r) Tez: Yüksek lisans tezi veya Doktora tezini,

s) TİK: Doktora tez izleme komitesini,

ş) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

t) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,

u) Uluslararası ortak lisansüstü programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programını,

ü) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

v) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

y) Üniversite Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlarda eğitim öğretim dili Türkçedir.

(2) Ana Bilim Dalı Başkanlığının teklifi ve Enstitü Kurulunun kararıyla belirli programlarda tüm dersler veya bir kısım dersler, Enstitü Kurulunca belirlenen yabancı dilde verilebilir. Türkçe eğitim yapılan derslerde belirtilen yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir, ödev ve benzeri çalışmaların bu yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, Ana Bilim Dalı Başkanının uygun görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla proje ve tez çalışmaları ile raporlar ve seminer sunuşları bu yabancı dilde hazırlanabilir.

(3) Eğitim-öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlarına kabul edilebilmek için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır.

(4) Aşağıdaki öğrenciler İngilizce yeterliliklerini belgelemiş sayılırlar:

a) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında ilgili Ana Bilim Dalının belirlediği puanla başarılı olanlar.

b) Lokman Hekim Üniversitesi İngilizce Dil Yeterlik Sınavından ilgili Ana Bilim Dalının belirlediği puanla başarılı olanlar.

(5) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına ait puanların geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(6) Lisansüstü programlara başvurmak isteyen adayların İngilizce dil puanı yeterliliği sağlanamamış ancak diğer koşulların sağlanmış olması durumunda adaylar İngilizce dil yeterliliğini sağlaması için bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde İngilizce dil yeterliliğini sağlayamayan öğrenciler başarısız kabul edilerek Üniversite ile ilişikleri kesilir. İngilizce dil yeterliliğini sağlayan adaylar ise başvurdukları programa yerleştirilirler.

(7) Türkçe lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerden TÖMER Türkçe sınavı sonuç belgesi istenir.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların süreleri ile azami süreleri bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde geçerlidir.

(2) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresi, azami ve ek eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre programın azami süresine dâhil değildir.

(4) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar program süresi, azami ve ek eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(5) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresi, azami ve ek eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl da yarıyıl sonu sınavları dâhil en az on altı haftadan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyılına ek olarak, yaz öğrenimleri veya yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli Enstitü Kurulunun önerileri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılır.

Lisansüstü eğitim

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans sonrası doktora (bütünleşik doktora) programlarını kapsar.

(2) Bir lisansüstü programı ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır.

(3) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim-öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programlar

MADDE 9 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir.

(2) Uluslararası ortak programlarda eğitim 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Ulusal ortak programlarda ise 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Değişim öğrencileri

MADDE 10 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ve üniversite kampüsleri arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesi hükmü gereğince 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esaslarına dayanılarak, Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.

(2) Enstitü Ana Bilim Dalları her yarıyılın sonunda bir sonraki yarıyılda öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için gerekli başvuru koşullarını bağlı bulundukları enstitüye önerir. Bu öneriler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgili enstitünün ve/veya Enstitü Ana Bilim Dalının resmi internet sayfasında ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

(4) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı tarafından belirlenen ve ilan edilen tüm koşulları sağlaması gerekir.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile lisans sonrası doktora programlarına lisans öğrenimini tamamlamış veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir. Doktora programlarına ise yüksek lisans öğrenimini tamamlamış veya yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir. Yüksek lisans programına, başvuru sırasında lisans programının son yarıyılında olan adayların, doktora programına başvuru sırasında halen lisans veya tezli yüksek lisans programının son yarıyılında olan adayların, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin Üniversiteye ilk kayıtları için ilan edilen sürenin sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir lisans diplomasına, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

c) Tezsiz yüksek lisans programları yürütülen programlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Merkezi yabancı dil sınavları ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Ana Bilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak.

d) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşulu ile ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

e) Tezli yüksek lisans programlarına ALES puanına ek olarak, lisans başarı düzeyi notu, yabancı dil puanı, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu puanların hangi oranda değerlendirileceği Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.

f) Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlilik derecesi, Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir.

Doktora programlarına başvuru koşulları

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans derecesine dayalı Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Adayların, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen bir tezli yüksek lisans diplomasına, yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) alacakları denklik ya da tanıma belgesine sahip olmaları gerekir. Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık Fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre kazanılan bir uzmanlık yetkisine sahip olanlar doktora için gerekli yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

b) Doktora programlarına başvuran adayların, başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşulu ile ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla, konuyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı üzerine Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili Enstitü Kurulu kararıyla belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesine dayalı doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak gerekir.

c) Lisans eğitimi genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması gerekir.

(3) Gerek lisans, gerek yüksek lisans derecesine dayalı doktora programlarına başvurabilmek için adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı üzerine Senato tarafından belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir.

Öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının yanı sıra ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir. Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle yapılabilir.

(2) Öğrencilerin kabulü aşamasında, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirme komiteleri oluşturulur. Kabul edilecek öğrenciler, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran ve değerlendirmeye alınan adayların başarı durumu Genel Başarı Notu ile belirlenir. Genel Başarı Notu, ALES puanının %50’si, Lisans Genel Not Ortalamasının %10’u, Yabancı Dil Puanının %10’u ve yazılı sınav ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan notun %30’u alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programları yürütülen yüksek lisans programlarına başvuran adayların genel başarı notları, lisans genel not ortalamasının %40’ı ve yazılı sınav ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan notun %60’ı alınarak hesaplanır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların Genel Başarı Notu ALES puanının ya da TUS, DUS, EUS veya Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Sınavı Temel Puanının %50’si; yüksek lisans mezunları için yüksek lisans Genel Not Ortalamasının; Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık Fakülteleri ile Hazırlık Sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre kazanılan bir uzmanlık yetkisine sahip olanlar ile Lisans derecesine dayalı doktora programına başvuran adaylar için lisans genel not ortalamasının %10’u, Yabancı Dil Puanının %10’u ve yazılı sınav ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan notun %30’u alınarak hesaplanır.

(5) Yazılı sınav ve/veya mülakata girmeyen veya değerlendirme notu 100 üzerinden 60’ın altında bulunan adaylar için Genel Başarı Notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.

(6) Adayların başvurdukları program içindeki sıralamaları, sınav jürisi tarafından Genel Başarı Notuna göre yapılır. Sınav jürisi adayın başvurduğu programın özelliklerini de göz önünde bulundurarak, sıralaması yapılan adaylardan hangilerinin başarılı sayılacaklarına karar verir ve bu kararını bir tutanakla Ana Bilim Dalı Başkanlığına bildirir. Söz konusu öğrencilerin başvurdukları programlara kesin kabulü, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile olur.

(7) Önce Bilimsel Hazırlık Programına alınmaları koşuluyla lisansüstü programlara kabul edilmeleri uygun bulunan adaylar, sınav jürilerince hazırlanacak tutanaklarda belirtilir ve bunların öğrencilik durumları, aynı maddeye göre yapılacak işlemlerden sonra kesinlik kazanır.

(8) Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların, programlara kabul edilmeleri için anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları veya ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, Ana Bilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen Yabancı Dil Asgari Taban Puanını almış olması gerekir.

(9) Yabancı uyruklu adayların, yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra, Üniversite tarafından belirlenen diğer koşulları da sağlamaları gerekir.

(10) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından ilan edilir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya aslı görülerek üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettikleri belgeler tekrar istenmez.

Özel durumlarda öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşları lisansüstü programlara başvurabilirler.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurduğu yüksek lisans veya doktora programından farklı bir alanda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında almış olan adaylardan, öğrenciliğe kabul için gerekli görülen diğer koşulları sağlayanların, öncelikle kendileri için uygun bulunacak bir Bilimsel Hazırlık Programını tamamlamaları istenebilir.

(2) Bilimsel Hazırlık Programı, lisans veya başka programlarda açılan lisansüstü düzeyindeki derslerden oluşur. Bu dersler, Enstitüye kayıt aşamasında, ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir ve öğrenciye bildirilir. Öğrenci, kendisi için öngörülen Bilimsel Hazırlık Programı kapsamındaki tüm dersleri, en az 65/100 alarak başarmakla yükümlüdür. Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında alınan dersler, öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanması sırasında dikkate alınmaz ve ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Öğrenci, Bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Öğrenci açılması halinde yaz öğretimi kapsamında da Bilimsel hazırlık dersleri alabilir. Öğrenci, girdiği derslere devam etmek ve bu derslerin ölçme-değerlendirme kural ve koşullarına uymakla yükümlüdür.

(3) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitülerde açılmış bulunan derslerden en fazla iki derse, en fazla iki yarıyıl süresince, özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilirler. Enstitü yönetim kurulları, özel öğrenci kabulü için program bazında ALES ve yabancı dil gibi koşullar arayabilir. Özel öğrencilik için yapılan başvurular, alınacak dersi/dersleri açan Ana Bilim Dalı programına kayıt yaptırmak üzere yapılmış başvuru olarak değil, belirli dersleri almak için yapılmış başvuru olarak değerlendirilir.

(2) Özel öğrencilik için yapılan başvurular; programlara yapılan başvuru sayısı, alınmak istenen dersin özelliği ve kapasitesi göz önünde bulundurularak, adayın almak üzere başvurduğu dersi/dersleri açmış bulunan Ana Bilim Dalı Başkanlığınca değerlendirilir. Özel öğrencilik için yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(3) Özel öğrenciler, akademik bakımdan, derslerle ilgili olarak, lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler için öngörülen gerekli şartlara uymak zorundadırlar. Özel öğrenciler, diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Kayıtlı bulundukları dersleri bir kez izleyip, başarı notlarını alan özel öğrencilerin, özel öğrencilik statüleri sona erer. Bir dersi yeniden almak ya da yeni bir ders almak isteyenlerin, o ders için özel öğrenciliğe yeniden başvurmaları ve kabul edilip kayıt yaptırmaları gerekir. Özel öğrencilere, aldıkları dersleri ve başarı notlarını gösterir bir belge, özel öğrencilik statüsü açıkça belirtilerek verilir. Özel öğrenciler için not ortalaması hesaplanmaz.

Ders transferi

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin mezun olduğu bir lisansüstü programda almış olduğu dersler, başka bir lisansüstü programa, programın adı aynı olsa bile transfer edilemez.

(2) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan, programa kayıtlı ya da özel öğrenci olarak aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim alanı ile ilgili olanlar; ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Bu şekilde transfer edilecek derslerin kredileri toplamı, öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programda alması gereken derslerin kredileri toplamının %50’sini geçemez. Aynı enstitünün aynı Ana Bilim Dalında alınmış dersler için bu fıkrada belirtilen kısıtlamalar uygulanmaz.

(3) Başka yükseköğretim kurumlarından alınmış derslere ilişkin ders transferleri, not döküm belgelerinde orijinal ders adı, ders kodu ile yer alır. Alınan dersin kredi ve AKTS kredisi karşılığı ile alınan notun Üniversitedeki eşdeğer harf notu karşılığı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü Ana Bilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili Ana Bilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yüksek lisansta en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar, doktorada yeterlik sınavına kadar yatay geçiş yapılabilir. Öğrenci öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir. Ders muafiyetleri ilgili Enstitü Ana Bilim Dalının kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır.

(2) Üniversitenin enstitüleri bünyesinde bir tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, Ana Bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dâhilinde tezsiz yüksek lisans eğitimi aldıkları Ana Bilim dalında tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler ALES puanının %50’si ve tezsiz yüksek lisans genel not ortalamasının %50’sinin toplamı esas alınarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci programa kabul edilir. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Öğrenci tezli yüksek lisans programına seminer ve tez aşamasından itibaren başlatılır. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş için ilan, enstitü yönetim kurulunca her öğretim dönemi başında yeni kayıt başvuru ilanı ile birlikte yapılır. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçiş ile ilgili kabullere bağlı olarak Üniversiteye ödenecek eğitim ücretinin muafiyeti için Mütevelli Heyetin onayı gerekir.

Programa ilk kayıt

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİK tarafından yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilenler için tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak.

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) Kayıt işlemlerini akademik takvimde belirlenen sürede yaptırmayanlar, Üniversitenin lisansüstü öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler ilgili Enstitü Ana Bilim Dalının önerisi üzerine ilgili Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılır.

 (3) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(4) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere kredi değeri verilmez.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 22 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak, lisansüstü programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yaptırabilir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi,

b) Öğrencinin akademik danışmanının onayını alarak yarıyıl kaydını yapması.

(3) Yarıyıl kaydını ilan edilen kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) Öğrenci, danışmanının uygun bulması durumunda, alacağı dersleri, ilgili enstitünün diğer programlarında açılmış bulunan derslerden seçebilir.

(5) Öğrenci Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, Üniversitenin diğer enstitülerinde veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden, yüksek lisans ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(7) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığına en geç o yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl kaydı ÖİK tarafından yenilenir.

(8) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir. Ancak, bu öğrencilerin en geç etkileşimli kayıtların başladığı tarihe kadar bir dilekçe ile ÖİK’ne başvurmaları gerekir. Başvurular, yabancı dil yeterlik (gerekli olduğu takdirde), ALES, azami süre ve lisansüstü programlara intibak açısından bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek işleme alınır.

(9) Azami süre içinde lisansüstü programların herhangi bir aşamasında üst üste iki yarıyıl ya da aralıklı olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar kayıt yaptırdıklarında, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile tez konusu ve/veya tez danışmanı bilgilerinin ilgili kurullarca yeniden onaya sunulması gerekir. Bu aşamada tez konusu ve tez danışmanında değişiklik de olabilir.

(10) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Dersten çekilme

MADDE 23 – (1) Lisansüstü öğrenciler akademik takvimde belirlenen süre dahilinde dersten çekilme işlemi yapabilir. Çekilinen dersin notu ortalamaya katılmaz, ücreti geri ödenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Kredi transferi

MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış ve başarılı olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, Enstitü Ana Bilim Dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa sayılabilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki zorunlu toplam kredi miktarının %50’sini geçemez.

Devam ve sınavlar

MADDE 25 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalışmalara devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ders başarı notunun verilmesinde, tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları ile derslere devam ve katılım göz önünde tutulur. Sınavların şekline, ağırlıklarına ve notlara, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(4) Ders başarı notları, ilgili Ana Bilim dalları tarafından Enstitü Müdürlüğüne verilir ve ilân edildikten sonra kesinleşir.

(5) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerden mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından geçerli görülenlere telafi imkânı verilir.

(6) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 26 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için Ders başarı notu verilir.

(2) Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Ara sınav notunun başarı puanına etkisi %40, Genel sınav notunun başarı puanına etkisi %60’tır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı puanına etki oranı Senato kararı ile değiştirilebilir. Bu durumda Genel sınavın ders başarı notuna etki oranı en az %50, en çok %70 olur.

(3) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belirtilmiştir.

a)  Harf Notu     Katsayı           Puan

          AA             4,00             90-l00

          BA             3,50             80-89

          BB             3,00             75-79

          CB             2,75             70-74

          CC             2,50             65-69

          DC             2,00             60-64

          DD             1,50             50-59

          FD             0,50             40-49

          FF             0,00              0-39

          NA             0,00                 *

b) NA (devam etmedi) notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen ve dönem içi akademik değerlendirmelere katılmayan öğrencilere öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

(4) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S (yeterli) notu; kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (yetersiz) notu; kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir.

c) P (gelişmekte) notu; kredisiz dersleri ve/veya tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

ç) M (muaf) notu; müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir. Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

d) I (eksik) notu; dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine ve o Enstitü Ana Bilim Dalının bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 27 – (1) Yarıyıl sonu ders notları ilgili öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.

(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili internet adresinde açıklanır.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme işlemlerinin dersin verildiği Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine ve o Enstitü Ana Bilim Dalının bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 28 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA, BA, BB ve S geçer notlardandır.

b) Yüksek lisans programlarında CC, doktora programlarında da CB koşullu geçer notlardandır.

c) Yüksek lisans programlarında DC, DD, FD, FF, NA ve U; doktora programlarında CC, DC, DD, FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.

ç) Lisansüstü programlara intibak işlemlerinde koşullu geçer notlar başarısız not olarak değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.

d) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan dersler alınabilir.

e) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri/dersi veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste en yüksek not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan AKTS kredisi, o dersin AKTS kredisi ile öğrenciye takdir edilen başarı notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.

(3) Yarıyıl not ortalaması, o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS kredileri toplamının, kayıt olunan derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin tümünden kazanılan AKTS kredileri toplamının, kayıt olunan tüm derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(5) Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde, yaz öğretimi dahil, önceki not ne olursa olsun, en son not esas alınır.

(6) Ortalamaların hesaplanmasında sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 30 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için;

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması,

b) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisansüstü programlar hariç olmak üzere kayıtlı olunan son yarıyılın Üniversitede geçirilmesi,

gerekir.

(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı ve başarılı olduğu tarihtir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

c) Doktora programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı ve başarılı olduğu tarihtir.

Bütünleme sınavları

MADDE 31 – (1) Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

İntihal

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinde ve tezsiz yüksek lisans dönem ödevinde intihalin önlenmesine yönelik esaslar, Üniversite Yayın Etik Komitesinin önerileri doğrultusunda ilgili enstitüler tarafından düzenlenir. İntihal suçunun tespiti sonrasında ilgili makamlara duyurulması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları adı altında iki farklı şekilde yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütülebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düzeyinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(4) YÖK kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, YÖK tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü ve başarı

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca Enstitü Ana Bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok iki yılda başarıyla tamamlanması gerekir.

Tezli yüksek lisans tez danışmanı

MADDE 36 – (1) Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili Enstitü Ana Bilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır.

(2) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 37 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez U notu alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilerin tez konusu ve/veya danışmanı değişir.

(4) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süre içerisinde başarı ile tamamlamaları gerekir.

(5) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih her yarıyıl akademik takvimde belirtilir.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversitede başka bir Ana Bilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

ç) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili Enstitü ve/veya Ana Bilim Dalının resmi internet adresinde duyurulur.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltilen tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden ilgili enstitü tarafından uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından imzalanmış en az üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Bu süre içerisinde tezini teslim etmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez tutanak formu ÖİK’ya iletilen öğrenci, yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(11) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü Ana Bilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(13) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci, dönem projesine ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı tarafından belirtilen yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi programın ders yüküne sayılabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 2,50 genel not ortalamasının tamamlanması gerekir. Ayrıca başarılı olabilmesi için danışman onayı almış olan tezsiz yüksek lisans proje dersinden başarılı olması gerekir. Başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 40 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Ana Bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 41 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak özgün tezin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Yeni bilgi üreterek bilime yenilik getirme.

b) Yeni bir bilimsel araştırma yöntemi geliştirmek veya yeni bir alana uygulama.

c) Bilinen bir yöntemin daha önce gerçekleştirilmemiş bir uygulamasını geliştirme ve uygulama.

Doktora programında süre

MADDE 42 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tez savunma sınavından başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında ders yükü ve başarı

MADDE 43 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora derslerine sayılmaz.

(3) Doktora programı derslerinin en çok iki yıl, lisans sonrası doktora programları derslerinin ise en çok üç yıl içinde ve en az 3,00 genel not ortalaması ile başarıyla tamamlanması gerekir. Genel not ortalaması 3,00 olmak kaydı ile doktora programlarında da CB geçer not olarak kabul edilir.

(4) Bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması 3,00’dan az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrenciler doktora yeterlik sınavına giremez. Ancak, genel not ortalaması 3,00’ın üzerinde olmak koşuluyla, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalının gerekçeli önerisi ve ilgili Enstitü Kurulu kararı ile programın bütün dersleri başarı ile tamamlanmadan doktora yeterlik sınavına girilebilir.

Doktora tez danışmanı

MADDE 44 – (1) Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, doktora derecesine sahip ve tam zamanlı Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir. Eş danışman en az doktora derecesine sahip olmak zorundadır.

Doktora Yeterlik Sınavı

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirtilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğer kabul edilen puanı almak gerekir. Yabancı uyruklularda, ana dili girmesi gereken yabancı dille aynı olan adaylar, diğer yabancı dillerden veya Türkçeden sınava tabi tutulurlar. Bunların sınavı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca, en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere oluşturulacak üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Kabul edilen yabancı dil sınavlarından başarısız olan doktora adayları esasları Senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda yabancı dil sınavından başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dâhil edilmez.

(5) Doktora Yeterlik Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü ana bilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Doktora Yeterlik Komitesi, Doktora Yeterlik Sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, 42 nci maddenin ikinci fıkrasında öngürülen duruma düşmemesi koşuluyla, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 46 – (1) Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla en geç bir ay içinde tez izleme komitesi (TİK) atanır.

(2) TİK, biri öğrencinin tez danışmanı ve biri Üniversite içindeki başka bir Enstitü Ana Bilim Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) TİK üyeleri, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

(4) TİK’in ilk toplantısı, yeterlik sınavını müteakip en geç altı ay içerisinde yapılır.

(5) TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(6) Eş danışman TİK toplantılarına katılabilir ancak TİK üyesi olamaz.

(7) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (P) veya başarısız (U) olarak belirlenir.

Tez önerisi savunması

MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az bir ay önce komite üyelerine dağıtır.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisi hakkında kabul veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Bu karar, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına girmeyen veya girip başarısız bulunan öğrenciler takip eden en geç altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer. Öğrencilerin tez önerisi savunmasına ikinci kez girmemesi veya tekrar başarısız olması durumunda öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 48 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.

(2) Tez savunmasına girebilmek için programın bütün derslerinin başarı ile tamamlanmış ve yeterlilik sınavından başarılı olunması ve öğrencinin doktora öğrenimi sürecinde, SCI, SCI-Expanded, SSCI, SSCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde; tezi ile ilişkili; ilk isim olduğu ve tez danışmanı öğretim üyesi ile birlikte yer aldığı basılmış veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.

(3) Tez önerisinde başarılı olan öğrenci tez danışmanı ve varsa eş danışman yönetiminde tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.

(4) Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez U notu alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilerin tez konusu ve/veya danışmanı değişir.

(5) Tez çalışmasının tamamlandığı tez danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde ettiği sonuçları Lokman Hekim Üniversitesi tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara uygun biçimde yazmak zorundadır.

(6) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(7) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç (TİK) raporu sunulması gerekir.

(8) Doktora tez jürisi, danışman ve Enstitü Ana Bilim Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(9) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri kararı, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve belgeler

MADDE 49 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların verilme koşulları aşağıdaki şekildedir:

a) Tezli yüksek lisans diploması: Tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü Ana Bilim Dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

b) Tezsiz yüksek lisans diploması: Tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü Ana Bilim Dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

c) Doktora diploması: Doktora veya lisans sonrası doktora programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir. Doktora diploması üzerinde Enstitü Ana Bilim Dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine geçen bir belgedir.

d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

f) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Tez çalışması savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, kayıtlı bulunduğu tezli yüksek lisans, doktora programını başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir. Öğrencinin hakkında mezuniyet kararı alınabilmesi için tez veya çalışmanın, enstitünün tez yazma kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerin, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, ilgili Enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) Tez veya çalışmanın kaydedildiği yeterli sayıda CD,

b) Üniversite Kütüphanesi ve YÖK’çe istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş tez veri giriş formu ve izin belgesi,

c) Üniversitece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınan İntihal Raporu.

(3) İlgili Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, koşulları yerine getirinceye kadar diplomalarını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere, YÖK Başkanlığına gönderilir.

(5) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:

a) Diplomalar; Rektör, ilgili Enstitü Müdürü ve Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanı,

b) Geçici mezuniyet belgesi; ilgili Enstitü Müdürü, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanı ve ÖİK yetkilisi,

c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi; ÖİK yetkilisi.

(6) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu Enstitü, Enstitü Ana Bilim Dalı ve/veya varsa programı belirtilir.

(7) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(8) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, yenisi hazırlanır. Yeni nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.

(9) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

Akademik danışman

MADDE 50 – (1) Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlıkları, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye Üniversite öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir akademik danışman atar.

(2) Akademik danışmanın işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.

b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değerlendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.

c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirir ve yönlendirir.

Disiplin

MADDE 51 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Burs

MADDE 52 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların dağıtımına ilişkin esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 53 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 54 – (1) Katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İzin

MADDE 55 – (1) Öğrenciler; sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim ve maddi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıllık bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren ilgili yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı izin talebini öğrencinin akademik/tez danışmanının ve Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının görüşleriyle birlikte ilgili yönetim kuruluna iletir. Beklenmedik durumlar dışında ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİK’ya iletilir ve ÖİK tarafından işleme alınarak öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.

(4) İzin süresi biten öğrencilerin akademik durumları, bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde ÖİK tarafından değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

(5) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile kayıtlar başlamadan önce ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığına başvurmaları gerekir. Başvuru, öğrencinin akademik/tez danışmanı, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından değerlendirilerek ÖİK’ya iletilir. Öğrencinin durumu bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

Kayıt sildirme

MADDE 56 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİK’ya başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Tebligat

MADDE 57 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Tebligat adres değişikliğini öğrenci en geç bir ay içerisinde ÖİK’ya bildirmek zorundadır. Aksi takdirde Üniversite kayıtlarında bulunan adres geçerli sayılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, ÜAK, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.