29 Kasım 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30610

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ OTİZM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Otizm spektrum bozukluklarının sebeplerini ve ilişkili klinik, çevresel ve ailesel özellikleri araştırmak.

b) Otizm spektrum bozukluklarının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında toplumu bilinçlendiren ve farkındalık oluşturan çalışmalar yapmak.

c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda yapılan çalışma ve uygulamaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin faaliyet alanına yönelik konularda araştırmacı ve uygulayıcı yetiştirmek ve bu alanda eğitimler düzenlemek.

d) SBÜ öğrencilerine otizm spektrum bozukluklarının belirtileri, tanı ve tedavisi üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlemek.

e) Otizm spektrum bozukluklarının tanı, gidişat ve tedavi yöntemlerini üzerine bilimsel araştırmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Otizm spektrum bozukluklarının sebepleri ve ilişkili klinik, çevresel ve ailesel özellikler konusunda bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Otizm spektrum bozukluklarında tedavi yöntemlerinin etkinliği ve güvenilirliği üzerine bilimsel araştırmalar yapmak ve bu konuda yeni araştırmaların yapılmasını teşvik etmek.

c) Otizm spektrum bozukluklarının sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerine yapılan çalışmaların hastaların takip ve tedavi sonuçlarına katkı sunabilmesi için gereken akademik ve uygulama altyapılarını geliştirmek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda kurslar, meslek içi eğitimler ve sertifika programları düzenlemek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yapmak veya projelerde yer almak.

e) Otizm spektrum bozukluklarının sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerine ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek ve merkez adına katılım sağlamak.

f) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları oluşturmak.

g) Otizm spektrum bozukluklarının toplumda yaygınlığını değerlendirmeye ve risk gruplarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Otizm spektrum bozukluklarında belirtiler, gidişat ve tedavi üzerine etkili olabilecek çevresel risk faktörlerini araştırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

e) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ve başkanlığında en az üç ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az 3 en fazla 5 kişiden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü de toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimler Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Birim yöneticisi ve çalışacak elemanlar Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Çalışma ve proje grupları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(5) Birimler ile çalışma ve proje gruplarının kuruluş, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.